Dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt a upustenie od vykonávania dražieb

V rámci opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia Covid-19 schválil parlament v uplynulých dňoch dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt, ako aj upustenie od vykonávania dražieb. V dnešnom článku prinášame stručný prehľad o tom, ktoré konkrétne lehoty dočasne neplynú a dokedy, ako aj informáciu, ako sa uvedené dotkne pojednávaní, zasadnutí veriteľských orgánov a dražieb.

Martina Beňovská 24. 01. 2021 4 min.

Novela zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je účinná od 19. januára 2021 a prináša nasledovné zmeny:

Premlčacie a prekluzívne lehoty

Lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva v čase od 19. januára do 28. februára 2021 neplynú, a rovnako tie, ktoré uplynuli po 31. decembri 2020 do dňa účinnosti zákona č. 62/2020 Z. z., sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Prerušenie sa vzťahuje na všetky lehoty v súkromnoprávnych vzťahoch, t.j. vzťahoch upravených najmä podľa občianskeho a obchodného práva, ktorých zmeškanie by spôsobilo určitému subjektu negatívne dôsledky, či už v podobe zániku práva (tzv. preklúzia), alebo v podobe oslabenia vymáhateľnosti práva pred súdom (tzv. premlčanie).

Príkladom premlčania je klasický prípad uzavretia kúpnej zmluvy, podľa ktorej má kupujúci zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu za predmet kúpy. Všeobecná premlčacia doba je 3 roky (v prípade obchodných vzťahov 4 roky). Ak má premlčacia doba uplynúť v období od 19. januára 2021 do 28. februára 2021, predávajúci sa nemusí obávať, že jeho právo sa v tomto období premlčí. Premlčacia doba jednoducho prestane dňom 19. januára 2021 plynúť až do konca februára a od 1. marca 2021 bude plynúť opäť. Taktiež ak premlčacia doba uplynula v období od 1. januára 2021 do 19. januára 2021, neskončí sa skôr ako 18. februára 2021.

Rovnako sa pozastavenie lehôt uplatní aj v prípade preklúzie. Prekluzívnou lehotou je napríklad právo spotrebiteľa uplatniť právo zo zodpovednosti za vady u predávajúceho v určitej lehote. Ak v tejto lehote právo nie je uplatnené, zanikne.

Procesné lehoty

Tak, ako pri premlčacích a prekluzívnych lehotách, platí vyššie uvedené pozastavenie plynutia lehôt aj pre lehoty procesné, t.j. lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu. Pôjde napríklad o prípad rozhodnutia, ktoré ukladá povinnosť vyjadrenia sa k žalobe. Ak by takéto rozhodnutie (uznesenie) bolo doručené strane v období od 19. januára 2021 do 28. februára 2021, lehota na vyjadrenie sa (zvyčajne 15-dňová), začne adresátovi plynúť až odo dňa 1. marca 2021.  

Je však potrebné poznamenať, že ak v prípade ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania vec neznesie odklad, je súd naďalej oprávnený aplikovať pôvodnú procesnú lehotu alebo určiť novú lehotu.

Lehoty na opravné prostriedky v trestných veciach

V rámci trestného konania dochádza k pozastaveniu plynutia lehôt len na podanie opravného prostriedku a iba pre tieto subjekty: obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenej osoby. Na strane obžaloby je podľa slov Ministerstva spravodlivosti SR legitímne očakávať, že prokuratúra ako orgán verejnej moci bude riadne fungovať aj v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu.

Súdne pojednávania

Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav, súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávanie a verejné zasadnutie len v nevyhnutnom rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, vydaným Ministerstvom spravodlivosti SR. Medzi takéto prípady patrí napríklad rozhodovanie o väzobných veciach, alebo rozhodovanie v konaniach starostlivosti súdu o maloletých.

Bežné civilné pojednávania tak bývajú v tomto období odročované. Zámerom je minimalizovať presúvanie osôb na súdy a zabrániť tak ich koncentrácii v priestoroch a pojednávacích miestnostiach súdov.

Online zasadnutia

Kolektívne orgány právnických osôb môžu v čase núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov. Tzv. online zasadnutia sa umožňujú aj v prípade veriteľských orgánov v konkurznom konaní. Napríklad v prípade hlasovania veriteľov o výmene správcu na schôdzi veriteľov v zmysle § 36 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, môže správca konkurznej podstaty v záujme ochrany života a zdravia určiť, že hlasovanie veriteľov zorganizuje prostredníctvom korešpondenčného hlasovania, pričom mu hlasovacie lístky veritelia doručia v zalepených obálkach prostredníctvom pošty.

Výkon dražieb

Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 28. februára 2021 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa vyššie uvedeného vykonaný v čase od 19. januára 2021 do 28. februára 2021 bude neplatný. Súčasne je súdny exekútor v čase do 28. februára 2021 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/62/20210119.html