Dôchodkový vek ako dôvod skončenia pracovného pomeru? Nárok na odchodné pre zamestnanca

Je dosiahnutie dôchodkového veku zákonným dôvodom pre skončenie pracovného pomeru? Odvíja sa nárok na odchodné od druhu dôchodku zamestnanca?

JUDr. Mária Dvončová 15. 05. 2019 4 min.

Dôchodkový vek je v súčasnosti približne na úrovni 62 rokov, pričom jeho bližšie určenie záleží od ďalších faktorov. Rozlišujeme pritom predčasný starobný dôchodok a riadny starobný dôchodok. V rámci širokej verejnosti sa častokrát objavuje otázka, či dosiahnutie dôchodkového veku je dôvodom pre skončenie pracovného pomeru či už na strane zamestnávateľ  a alebo na strane zamestnanca. K uvedenej otázke ako i k podmienkam nároku na odchodné zamestnanca sa vyjadrujeme bližšie v tomto článku.

Úvodom je potrebné poukázať na skutočnosť, že v zmysle čl. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení („Zákonník práce“) majú fyzické osoby právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Tieto práva im patria bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku,... 

Z vyššie uvedenej základnej zásady Zákonníka práce vyplýva, že dôchodkový vek nie je a nesmie byť dôvodom pre prepustenie zo zamestnania a taktiež i akejkoľvek diskriminácie zamestnanca v pracovnom prostredí.

Dôvody skončenia pracovného pomeru

V zmysle § 59 ods. 1 a 2 Zákonníka práce možno pracovný pomer skončiť

  • dohodou,
  • výpoveďou,
  • okamžitým skončením,
  • skončením v skúšobnej dobe.

Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby.

Špecifické podmienky pre spôsoby skončenia pracovného pomeru, predovšetkým zo strany zamestnávateľa, sú konkrétne definované v príslušných ustanoveniach Zákonníka práce. V tejto súvislosti poukazujeme na to, že medzi dôvodmi skončenia pracovného pomeru nie je na žiadnom mieste uvedené dosiahnutie dôchodkového veku (viď napríklad rozsudok).

Preto dosiahnutie dôchodkového veku nie je zákonom definovaným dôvodom pre skončenie pracovného pomeru či už zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca.

Zamestnancovi patrí odchodné ak...

Zaujímavým nárokom pre zamestnanca – dôchodcu je nárok na odchodné. Ide o peňažnú sumu, ktorú zamestnancovi vypláca zamestnávateľ v zmysle § 76a Zákonníka práce.

Zákon pritom pri podmienkach vzniku nároku na odchodné rozlišuje, či ide o zamestnanca s nárokom na riadny starobný dôchodok, invalidný alebo predčasný starobný dôchodok.

V prípade, že ide o

  • starobný dôchodok alebo
  • invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %

vzniká zamestnancovi nárok na odchodné pri prvom skončení jeho pracovného pomeru. Musí však požiadať o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

V prípade ak ide o 

  • predčasný starobný dôchodok

vzniká zamestnancovi nárok na odchodné pri akomkoľvek skončení jeho pracovného pomeru. Podmienkou však je, že mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Poukazujeme taktiež na povinnosť zamestnávateľa uviesť vyplatenie odchodného na potvrdení o zamestnaní.  Podľa §  75 ods. 2 Zákonníka práce, pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať  zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom okrem iného aj údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.

Je potrebné poukázať na skutočnosť, že spôsob skončenia pracovného pomeru nie je relevantným pre posúdenie nároku zamestnanca na odchodné.

Zamestnanec má taktiež právo na odchodné iba od jedného zamestnávateľa.

V akej sume patrí odchodné zamestnancovi?

Odchodné sa vypláca najmenej v sume priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Bez ohľadu na to, či ide o prípad zamestnanca, ktoré si požiadal o starobný, invalidný alebo predčasný starobný dôchodok podľa textu vyššie.

Záver

Napriek skutočnosti, že sa môže javiť otázka dovŕšenia dôchodkového veku a s tým súvisiace možné skončenie pracovného pomeru ako zrejmá, musíme skonštatovať, že predsalen  dochádza k nesprávnemu povedomiu verejnosti v tejto veci. A to, že dôchodkový vek  je zákonným dôvodom skončiť pracovný pomer, či už na strane zamestnávateľa alebo zamestnanca. Súčasne s tým si dovolíme poukázať na odlišnosti pri nároku na odchodné na strane zamestnanca podľa druhu dôchodku, ktorý poberá alebo o ktorý si požiadal.