Dohľadové kompetencie ministerky spravodlivosti v roku 2017

Ministerka spravodlivosti v rámci dohľadových kompetencií ministerstva podala v roku 2017 mnohé disciplinárne návrhy. Prečítajte si, ktorých bol v roku 2017 najviac.

Dohľadové kompetencie ministerky spravodlivosti v roku 2017

Výkon dohľadu

Ministerka spravodlivosti v rámci dohľadových kompetencií ministerstva podala v roku 2017:

  • 4 disciplinárne návrhy proti sudcom pre prieťahy v súdnych konaniach. Doposiaľ nie sú právoplatne skončené; 
  • 21 disciplinárnych návrhov proti notárom, najmä za  porušenie ustanovení Notárskeho poriadku (vydržanie, spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie valných zhromaždení). Z týchto 21 vecí boli skončené zatiaľ 2 (v jednej veci bol návrh zamietnutý, v druhej veci bolo konanie zastavené – proti obom rozhodnutiam ministerka podala správnu žalobu);
  • 13 disciplinárnych návrhov proti súdnym exekútorom. V troch konaniach boli exekútori uznaní vinnými a boli im uložené peňažné pokuty. V troch prípadoch boli exekútori oslobodení. V ostatných prípadoch zatiaľ nebolo rozhodnuté;
  • 77 konaní bolo začatých voči znalcom, tlmočníkom a prekladateľom. Z nich 37 sa právoplatne skončilo. Skončených bolo tento rok aj 27 rozpracovaných konaní z predchádzajúceho roka 2016. Teda celkovo bolo tento rok skončených 64 konaní (v prevažnej väčšine prípadov bola ako sankcia uložená finančná pokuta). Najčastejšími dôvodmi začatia konania bola nepreskúmateľnosť znaleckých posudkov, prieťahy v konaní pred orgánmi verejnej moci, či výkon činnosti nad rámec udeleného oprávnenia. Väčšinovú časť tvorili konania proti znalcom, len 5 konaní bolo vedených proti prekladateľom alebo tlmočníkom.

Zdroj: MS SR