Dohoda dedičov o predkupnom práve v rámci uznesenia o dedičstve

Pri uzatváraní dohody dedičov v rámci dedičského konania a súčasne zriaďovaného predkupného práva pre jedného z dedičov je potrebné jasne zadefinovať, či má predkupné právo charakter záväzkový alebo má byť zriadené ako vecné právo.

JUDr. Mária Dvončová 24. 04. 2018 4 min.

Dedičské konania môže prebiehať a súčasne i končiť viacerými spôsobmi. V predchádzajúcich uverejnených článkov sme Vás podrobnejšie informovali o možnosti a spôsobe odmietnutia dedičstva ako i prenechania dedičstva v prospech iného z dedičov. V tomto článku si priblížime situáciu, kedy dedičské konanie nekončí rozdelením dedičstva oprávneným dedičom, ale dohodou dedičov a súčasne je vôľou dedičov zriadiť i predkupné právo.

Dohoda dedičov

Podľa § 482 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení („Občiansky zákonník“), ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súde medzi sebou o dedičstve dohodou. Dohoda pritom nesmie odporovať zákonu alebo dobrým mravom. Iba v tom prípade bude schválená súdom, resp. notárom ako súdnym komisárom.

Charakter predkupného práva

Podľa § 602 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predkupné právo definované ako právo predávajúceho, aby mu kupujúci ponúkol na predaj vec v prípade, že by ju do budúcna chcel predať. Toto právo pritom môže byť dohodnuté aj pre prípad iného spôsobu scudzenia veci než predajom.

Predkupné právo je upravené v § 602 až 606 Občianskeho zákonníka. Môže vzniknúť na základe zákona alebo uzatvorenej zmluvy.

Predkupné právo môže mať charakter

  1. Vecného práva: V tomto prípade je predmetom evidencie v katastri nehnuteľností a katastrálny odbor ho zapisuje na list vlastníctva. Podľa § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka predkupné právo možno dohodnúť aj ako vecné právo, ktoré pôsobí aj voči nástupcom kupujúceho. Zmluva sa musí uzavrieť písomne a predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Ak predávajúci nekúpil vec ponúknutú kupujúcim, zostáva mu zachované predkupné právo aj voči jeho právnemu nástupcovi.

  2. Záväzkový: V danom prípade zaväzuje iba zmluvné strany. Podľa § 603 ods. 1 Občianskeho zákonníka predkupné právo ukladá povinnosť iba tomu, kto sľúbil vec ponúknuť na predaj.

Dohoda dedičov – zriadenie predkupného práva

Častokrát sa dedičia v rámci dedičského konania dohodnú o vyporiadaní dedičstva tak, že jeden z oprávnených dedičov prenechá svoj dedičský podiel inému dedičovi. Súčasne sa však dohodnú na zriadení predkupného práva v prospech ustupujúceho dediča, a to na majetok zdedený druhým dedičom. V rámci tohto práva je nadobúdateľ povinný v prípade predaja tohto majetku najprv ho ponúknuť na odkúpenie ustupujúcemu spoludedičovi.

Charakter zriadeného predkupného práva musí byť zrejmý

Uznesenie o dedičstve (v prípade, že jeho predmetom sú i nehnuteľnosti) je následne doručované katastrálnemu odboru, aby vykonal záznam o zmene práv k nehnuteľnostiam.

V prípade, ak z uznesenia o dedičstve, v ktorom bolo dohodou dedičov zriaďované predkupné právo nie je zrejmé, aký charakter predkupné právo má, nie je možné, aby si katastrálny odbor ako správny orgán urobil úsudok sám o úmysle dedičov pri zriaďovaní predkupného práva.

V jednom konkrétnom prípade bola dohoda o vyporiadaní dedičstva a zriadení predkupného práva formulovaná nasledovne: „ustupujúci spoludedič má predkupné právo k majetku zdedenému druhým dedičom a v rámci tohto práva je nadobúdateľ povinný v prípade predaja tohto majetku najprv ho ponúknuť na odkúpenie ustupujúcemu spoludedičovi“. Zároveň bolo uvedené, že táto dohoda sa vzťahuje aj na právnych nástupcov účastníkov tejto dohody a platí pokiaľ sa nedohodnú inak.  

V kontexte vyššie uvedeného, správny orgán skonštatoval, že výrok v uznesení o dedičstve, ktorým bola schválená dohoda vo vyššie uvedenom znení, má nejednoznačnú a neurčitú formuláciu. Nie je možné, aby si katastrálny odbor ako správny orgán urobil úsudok sám o úmysle dedičov pri zriaďovaní predkupného práva.

V prípade vyššie uvedenej situácie preto katastrálny odbor vyzve notára (súdneho komisára), ktorý uznesenie vyhotovil na jeho doplnenie o tú skutočnosť, či je predkupné právo zriadené ako vecné právo alebo záväzkový vzťah.

Záver

V prípade, ak sa dedičia rozhodnú v rámci dedičského konania uzatvoriť dohodu dedičov o vyporiadaní dedičstva a súčasne zriadení predkupného práva v prospech jedného alebo viacerých dedičov, je vhodné presne zadefinovať charakter predkupného práva, aby po následnom doručení uznesenia katastrálnemu odboru nenasledovala ďalšia zbytočná administratíva a predĺženie celého procesu zápisu dediča ako vlastníka nehnuteľnosti na liste vlastníctva.

Zdroj: Katastrálny bulletin č. 2 /2017