Dovolenka v Chorvátsku: Dopravné priestupky v Chorvátsku

V Chorvátsku sa za všetky porušenia predpisov v cestnej premávke aplikuje objektívna zodpovednosť vodiča vozidla.

Redakcia 11. 06. 2018 4 min.

V prípade spáchaného priestupku (napr. neprimeraná rýchlosť), kde z fotografie nie je jasné, kto v čase spáchanie priestupku bol vodičom vozidla, polícia na základe Zákona o bezpečnosti v cestnej premávke požiada vlastníka vozidla o poskytnutie „hodnoverných údajov o osobe, ktorej dal vozidlo k dispozícii jeho vlastník". Zákon o bezpečnosti v cestnej premávke v Chorvátsku určuje finančné sankcie za priestupky - ide o fixné sumy v hodnote 300 HRK (cca 40 EUR), 500 HRK (cca 66 EUR), 700 HRK (cca 93 EUR), 1.000 HRK (cca 133 EUR), ktoré môže polícia uložiť na mieste spáchania priestupku. V skrátenom priestupkovom konaní môže polícia uložiť pokutu až do výšky 15.000 HRK (cca 2000 EUR).

 

Riešenie dopravných priestupkov cudzincov v Chorvátsku

Riešenie dopravných priestupkov:

Dopravná polícia je v Chorvátsku jediný orgán, ktorý zabezpečuje dokumentovanie a riešenie priestupkov v cestnej premávke. Žiadna súkromná ani štátna organizácia nerealizuje dokumentovanie dopravných priestupkov.

Jedinou výnimkou je nedovolené parkovanie v mestách - pod samosprávou funguje mestská organizácia, ktorá zabezpečuje komplexný servis pri riešení nedovoleného parkovania vozidiel - kontrola zaplateného parkovného, dokumentovanie priestupku nedovoleného parkovania, vydanie rozhodnutia o priestupku s pokutovým blokom, odtiahnutie vozidla, vymáhanie sankcií.

Ak polícia zastaví vodiča - cudzinca, ktorý sa dopustil dopravného priestupku, prípad má podľa zákona dve možnosti riešenia:

 • vodič - cudzinec je ochotný zaplatiť pokutu na mieste - prípad končí.
 • vodič - cudzinec odmietne zaplatiť uloženú pokutu za dopravný priestupok alebo spôsobenú dopravnú nehodu - Polícia má oprávnenie zadržať vodičovi cestovný doklad (o čom policajt spíše záznam) a polícia telefonicky informuje územne príslušný priestupkový súd o prípade, pričom vodič priamo na mieste dostane od polície informáciu o dátume a čase, kedy sa jeho prípad bude prejednávať na priestupkovom súde (obyčajne najbližší pracovný deň po zistení priestupku). Na pojednávaní súd rozhodne, ako sa v prípade bude ďalej postupovať. Polícia vráti cestovný doklad cudzincovi až po ukončení prípadu, resp. zaplatení sankcie (ak tak rozhodne priestupkový sudca).

Ustanovenia Priestupkového zákona, platné pri všetkých priestupkoch, ktoré je dobré vedieť pred cestou do Chorvátska:

 1. Ak priestupca za priestupok, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku, nezaplatí peňažný trest v lehote určenej rozhodnutím o priestupku, peňažný trest sa okamžite zamieňa trestom odňatia slobody.
 2. Priestupkový súd môže priestupcu oslobodiť od trestu vtedy:
  a. keď ho následky priestupku ovplyvňujú tak, že jeho potrestanie je zbytočné na dosiahnutie účelu trestu;
  b. keď odstránil alebo znížil následky priestupku alebo nahradil spôsobenú škodu ktorú spôsobil, zaplatil alebo splnil požadovanú povinnosť pre neplatenie alebo neplnenie ktorej dôvodom bolo začatie priestupkového konania;
  c. keď sa zmieril s poškodeným a nahradil mu spôsobenú škodu.

 3. Cudzinec, ktorý je zadržaný pre podozrenie že spáchal priestupok, môže od začiatku až do konca prejednania priestupku podávať súdu návrhy na svoju obranu v materinskom
 4. Priestupca má právo nazerať do spisu a oboznámiť sa s dôkazmi; počas celého konania môže používať svoj materinský jazyk alebo využívať tlmočníka; tohto práva sa môže zriecť ak prehlási, že rozumie jazyku, v ktorom sa vedie konanie.
 5. Ak priestupca zaplatí v určenej lehote dve tretiny peňažného trestu, hľadí sa na neho ako by zaplatil celý peňažný trest.
 6. Peňažný trest môže priestupca zaplatiť okamžite aj na mieste priestupku (iba dopravné priestupky) vo výške polovice peňažného trestu. To znamená, že priestupca môže na mieste zaplatiť iba polovicu z uloženej pokuty.
 7. Ak akúkoľvek pokutu uhradí priestupca do troch dní, stačí uhradiť iba polovicu z uloženej pokuty a hľadí sa na neho, ako by zaplatil celý peňažný trest.
 8. Ak je Políciou vydaný „Prekršajni nalog“ (najčastejšie za spôsobenie dopravnej nehody) neplatia ustanovenia 6, 7 a v tomto prípade, ak je priestupca ochotný zaplatiť peňažný trest, stačí zaplatiť v určenej lehote dve tretiny peňažného trestu.

Pri porušení niektorých ustanovení Zákona o bezpečnosti v cestnej premávke sa vodič môže dopustiť aj trestného činu. Môže to byť vtedy, ak:

„Účastník cestnej premávky, ktorý arogantne porušuje predpisy o cestnej premávke tým, že jazdí pod vplyvom alkoholu vyššom ako 1,50 g/kg v krvi, alebo omamných a psychotropných látok alebo liekov, alebo jazdí v zakázanom smere, alebo predbieha na neprehľadnom mieste kolónu vozidiel, alebo jazdí rýchlosťou vyššou ako 50 km/h nad povolenú rýchlosť v obývanej oblasti alebo v úseku s označením najvyššej rýchlosti a tým ohrozuje život alebo zdravie osôb, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky.“

 

Zdroj: PPZ SR