Dovolenka v Chorvátsku: Sankcie za dopravné priestupky

V nasledujúcom článku Vám upresníme sankcie za dopravné priestupky a odňatie vodičského oprávnenia maximálne na dobu 8 dní v Chorvátsku.

Redakcia 25. 07. 2018 4 min.

Sankcie za niektoré konkrétne dopravné priestupky v Chorvátsku

Vodič, ktorý je unavený, chorý, alebo v takom psychickom rozpoložení, že nemôže viesť bezpečne motorové vozidlo, a vodič, ktorý užil pred, alebo počas jazdy lieky, ktoré sa nesmú počas jazdy užívať, nesmie viesť motorové vozidlo. Peňažnou pokutou vo výške od 1.000,00 HRK do 2.000,00 HRK sa potrestá vodič, ktorý sa dopustí uvedeného priestupku. (konverzný kurz EURO – HRK je cca 7,40)

Alkohol

Pokutou od 1.000,00 HRK do 2.000,00 HRK sa potrestá vodič s obsahom alkoholu v krvi medzi 0,50 g/kg a 1,00 g/kg.
Pokutou od 2.000,00 HRK do 5.000,00 HRK sa potrestá vodič s obsahom alkoholu v krvi od 1,00 g/kg do 1,50 g/kg.
Pokutou od 5.000,00 HRK do 15.000,00 HRK sa potrestá vodič s obsahom alkoholu v krvi nad 1,50 g/kg.
Pokutou 500,00 HRK sa potrestá vodič bicykla, ak má obsah alkoholu v krvi viac ako 0,50 g/kg.
Policajt môže v prípade, ak zistí, že vodič je pod vplyvom alkoholu, nariadiť vodičovi, aby sa zdržal v služobnom priestore po dobu, pokiaľ neprestanú účinkovať tieto látky, najviac na dobu 12 hodín. Počas tejto doby môže policajt nariadiť premiestnenie vodičovho vozidla na miesto mimo vozovky, čo zabezpečí prostredníctvom právnickej, alebo fyzickej osoby.
Pokutou od 5.000,00 HRK do 15.000,00 HRK alebo trestom odňatia slobody až na 60 dní, sa potrestá vodič vozidla, ak odmietne dychovú skúšku na alkohol, alebo odber krvi na zistenie hladiny alkoholu v krvi.
Pokutou vo výške 700,00 HRK sa potrestá účastník cestnej premávky, ak sa odmietne podrobiť skúške na prítomnosť alkoholu v krvi.

            

Odňatie vodičského oprávnenia

Policajt môže odňať vodičské oprávnenie ak zistí, že vodič je psychicky a telesne nespôsobilý na vedenie motorového vozidla. Vodičský preukaz je zadržaný do doby, pokiaľ sa vodič nepodrobí lekárskemu vyšetreniu a nepredloží potvrdenie o spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.
Ak sa vodič pokúša jazdiť a je zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok a odmieta sa podrobiť skúške na ich prítomnosť.
Ak vodič nemá príslušné povolenie na vedenie motorového vozidla.
Ak sa vodič odmietne podrobiť skúške na prítomnosť alkoholu, alebo iných omamných látok v krvi.
Ak vodič motocykla a mopedu nemá ochrannú prilbu.
Ak vodič riadi motorové vozidlo dlhšie ako mu to umožňuje zákon, alebo nemá pravidelné prestávky.

Policajt môže zakázať vodičovi ďalšiu jazdu, ak je nepochybné, že vodič je v takom psychickom stave (únava, stres, bolesť, prítomnosť liekov v organizme, ktoré sa nesmú požívať pred a počas jazdy), že nie je spôsobilý bezpečne viesť motorové vozidlo. Zákaz ďalšej jazdy sa v týchto prípadoch uplatňuje na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac na 8 dní.

Pokutou vo výške od 5.000,00 HRK do 15.000,00 HRK sa potrestá právnická osoba a fyzická osoba – živnostník, ak umožní jazdiť s vozidlom vodičovi, voči ktorému boli vyššie uvedené opatrenia uplatnené v čase ich platnosti.

Policajt môže zaistiť vozidlo, ktoré z dôvodu technickej nespôsobilosti ohrozuje alebo obmedzuje iných účastníkov cestnej premávky a nariadi vodičovi, aby prerušil jazdu a odstránil dôvod technickej nespôsobilosti, alebo mu nariadi, aby odstavil vozidlo na mieste mimo cesty za účelom odstránenia nespôsobilosti a odníme mu technický preukaz.
Policajt môže nariadiť vodičovi, aby vozidlo podrobil technickej kontrole.
Policajt môže zakázať jazdu vodičovi vozidla, ktoré nie je registrované.
Vodič vozidla je povinný ihneď uposlúchnuť pokyn policajta a odstaviť vozidlo mimo cesty, aby neohrozoval a neobmedzoval iných účastníkov cestnej premávky.
Pokutou vo výške od 1.500,00 HRK do 5.000,00 HRK sa potrestá zodpovedná osoba právnickej osoby, ktorá nezabráni tomu, alebo umožní, aby takéto vozidlo jazdilo na cestách.
Policajt vo vyššie uvedených prípadoch zadrží tabuľky s evidenčným číslom a vráti ich vodičovi po odstránení prekážky.
Ak si vodič vozidla neprevezme tabuľky s evidenčným číslom a technický preukaz v lehote do 15 dní, policajt odstúpi tabuľky a technický preukaz útvaru, ktorý vozidlo eviduje.

 

Zdroj: PPZ SR