Dražby by mali byť po novom efektívnejšie kontrolované

​Rezort spravodlivosti pripravil novelu zákona o dobrovoľných dražbách. Aktuálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK).

Redakcia 07. 08. 2019 3 min.

Kým dnes môže byť dražobníkom po odbornej stránke ktokoľvek- stačí ak má vysokoškolské vzdelanie akéhokoľvek zamerania, teda aj prírodovedného a tri roky praxe, prípadne stredné vzdelanie a osem rokov praxe, pričom osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydávajú živnostenské úrady. Okrem toho, väčšina dražobníkov sú akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným (viac než 90%), ktoré môžu za súčasných podmienok ľahko vzniknúť a zaniknúť. Aj preto je kontrola zo strany Ministerstva spravodlivosti SR málo účinná. To by sa novelou rezortu spravodlivosti malo zmeniť. 

Zvýšenie odbornej úrovne dražobníkov- prečo už len správcovia konkurzných podstát

Správcovia konkurzných podstát vykonávajú príbuznú činnosť ekonomického charakteru podobne ako dražobníci, sú však na nich kladené vyššie odborné nároky. Okrem vzdelania, preskúšania odbornosti aj splnenie podmienok dôveryhodnosti a ich statusové otázky rieši komplexne Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci už vytvorených kapacít. 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky preto predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Návrh zákona má tiež novelizovať:

• Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

• Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Základným cieľom právnej úpravy je riešiť statusové otázky postavenia dražobníka, sprísniť nastavenie nežiaducej spriaznenosti osôb s osobou dražobníka a vylúčiť tieto osoby z dražby, odstrániť výnimky zo zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti a preferovať bezhotovostný styk pri prijímaní platieb v rámci procesu dražby, prehodnotiť úpravu doručovania písomností pri organizovaní dražby, bližšie určiť miesto konania dražby, prehodnotiť nastavenie a výšku nákladov dražby, účinnejšie upraviť kontrolu a správne delikty v tejto oblasti, terminologicky upresniť formulácie, ktoré spôsobovali výkladové problémy a odstránenie problémov, ktoré vznikli v aplikačnej praxi.

Prehodnotilo a upravilo sa doručovanie písomností pri organizovaní dražby s odkazom na aktuálne ustanovenia Civilného sporového poriadku, bližšie sa určilo miesto konania dražby, aby sa špekulatívne nekonalo mimo samosprávneho kraja, kde sa vec nachádza s cieľom odradiť záujemcov o dražbu.

Vlastný znalecký posudok

Vlastníkom dražených vecí sa umožňuje predložiť vlastný znalecký posudok na hodnotu predmetu dražby, keďže veľké problémy spôsobuje najmä neumožnenie riadnej obhliadky a vyžadovanie revíznych znaleckých posudkov od dražobníka, čo predražuje náklady dražby na úkor vlastníkov.

Prehodnotilo sa aj nastavenie a výška odmeny dražobníka, kde sa na jednej strane horná hranica výšky odmeny dražobníka znižuje, na druhej strane sa mu garantuje odmena, ktorú nie je možné znížiť za účelom dosiahnutia väčšej nezávislosti dražobníka.

Čo by mala priniesť novela Občianskeho zákonníka?

Novelizácia Občianskeho zákonníka obsahuje úpravu výmazu premlčaných záložných práv a zabraňuje obštrukciám pri výkone záložného práva následným zriaďovaním tiarch na zálohu.

Súčasná právna úprava vychádzala z potrieb zvýšenia vymožiteľnosti práva a navrhovaná novela nenarúša súkromnoprávny charakter výkonu s možnosťou následnej súdnej ingerencie. Potrebné je však nastavenie vyváženej  ochrany majetkových práv veriteľa a zároveň  aj ochranu práv vlastníka nehnuteľností, t. j. práv, ktoré majú garantovaný rovnaký rozsah ochrany.

Zdroj: MS SR