Efektívnejší zber dát pre potreby Policajného zboru

Parlament posunul do druhého čítania návrh novely zákona o policajnom zbore a tiež zmenu zákona o pobyte cudzincov. Novela by mala priniesť viaceré zmeny pri zbere dát.

Efektívnejší zber dát pre potreby Policajného zboru

Novela zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore a tiež zmenu zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov predstavuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti.

Navrhovaná právna úprava obsahuje zhromažďovanie, uchovávanie a efektívne využívanie záznamov o cestujúcich pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní teroristických trestných činov a inej závažnej trestnej činnosti. Okrem iného má posilniť bezpečnosť osôb, ochranu ich života a zdravia a vytvoriť právny rámec pri spracúvaní údajov príslušnými bezpečnostnými orgánmi. Leteckí dopravcovia už údaje o svojich cestujúcich zhromažďujú a spracúvajú na vlastné komerčné účely.

Leteckým dopravcom sa neukladá povinnosť zhromažďovať dodatočné informácie od cestujúcich alebo ich uchovávať,  ani  cestujúcim  sa neukladá povinnosť poskytovať ďalšie údaje okrem tých, ktoré už leteckým dopravcom poskytujú.  Novelou zákona im vzniká povinnosť priamo zasielať údaje, ktoré majú k dispozícii, do jedného informačného systému Policajného zboru, ktorý spravuje konkrétny útvar – Národná ústredňa informácií o pasažieroch. Tento útvar ďalej na základe analýzy hrozieb posúva informácie určeným postupom príslušným bezpečnostným orgánom presne definovanými v návrhu zákona, iným členským štátom, tretím krajinám a Europolu. 

Predmetný návrh novely pokrýva zber, uchovávanie a spracovanie údajov na letoch mimo aj v rámci Európskej únie. Upravený je aj časový harmonogram zasielania takýchto údajov zo strany leteckých dopravcov. V prípade nesplnenia povinnosti je možné uložiť sankcie leteckým dopravcom v zmysle zákona.

V súvislosti s transpozíciou smernice sa navrhuje taktiež novelizácia zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Ustanovenia týkajúce sa už aktuálneho zberu, uchovávania a spracúvania tzv. API údajov budú presunuté z tohto zákona do novej úpravy v zákone o Policajnom zbore. API údaje sú údaje o cestujúcich, ktoré Policajný zbor aktuálne zbiera a spracúva na účely predchádzania nelegálnej migrácie a uľahčenia hraničnej kontroly. Policajný zbor aktuálne vyžaduje API údaje iba z príletov z tretích krajín.

Dátum nadobudnutia účinnosti novelizovanej legislatívy sa navrhuje na 25. mája 2018.

Zdroj: MV SR