Efektívny obchodný register

Rezort spravodlivosti predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrení, ktorými sa má dosiahnuť zefektívnenie fungovania obchodného registra. Obsahu materiálu je plán legislatívneho, organizačného a informačno-technického nastavenia nového obchodného registra takým spôsobom, aby zodpovedal moderným požiadavkám 21. storočia.

Martina Vanc 18. 01. 2021 2 min.

„Cieľom predloženého reformného zámeru a projektu obchodného registra je o. i. zlepšenie postavenia Slovenskej republiky v hodnoteniach podnikateľského prostredia,“

uvádza v tlačovej správe Ministerstvo spravodlivosti SR.

Nový modernizovaný obchodný register by podľa návrhu mal fungovať len elektronicky a mal by priniesť tieto služby:

 • elektronický prístup ku všetkým verejným údajom obchodného registra, vrátane zbierky listín,
 • možnosť nastavenia notifikácií o zmenách vo vybraných spoločnostiach,
 • zjednodušenie online založenia spoločnosti s ručeným obmedzeným (využitie formulárov, nižší poplatok pri registrácii),
 • lustrácia a možnosť rezervovania obchodného mena na určitý čas,
 • nové členenie zapisovaných údajov – po novom zapisované a preberané údaje,
 • pri neplnení zákonných povinností v neverejnej časti obchodného registra (napr. neukladanie účtovných uzávierok) zaslanie automatizovanej notifikácie,
 • súčasný zápis do obchodného registra a oznámenia o začatí podnikania (voľná živnosť),
 • dostupnosť obchodného registra vo vybraných jazykoch Európskej únie.

Registráciu do obchodného registra by podľa návrhu mohli vykonávať okrem registrovaných súdov aj externí registrátori, ktorými by mali byť notári. Cieľom je zabezpečiť rýchlosť zápisov, zvýšiť pohodlie klientov a najmä odbremeniť súdy, ktorých počet sa má zmenšiť na jeden registrovaný súd.

Nový obchodný register by mal byť prepojený aj s inými referenčnými registrami a orgánmi verejnej správy.

Na dosiahnutie cieľu zefektívnenia obchodného registra a zabezpečenia všetkých nových funkcií identifikovalo Ministerstvo spravodlivosti viaceré opatrenie, ktoré bude potrebné vykonať:

 • vytvorenie nového informačného systému obchodného registra a prijatie manažérskych opatrení -
 • efektívna oprava neaktuálnych údajov zapísaných v obchodnom registri a jednoznačná identifikácia osôb zapísaných v obchodnom registri,
 • opatrenia zamerané na riešenie (výmaz) zapísaných osôb, ktoré vo vzťahu k obchodnému registru neplnia svoje zákonné povinnosti,
 • elektronizácia procesov súvisiacich s registráciou údajov v obchodnom registri zavedením výlučnej elektronickej podoby podávania návrhov na zápis, zmenu a výmaz údajov z obchodného registra na súd a elektronickej podoby podávania námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu údajov do obchodného registra,
 • elektronizácia zbierky listín,
 • efektívnejšie prepojenie obchodného registra s referenčnými registrami ako predpoklad pre právnu záväznosť údajov o zapísaných osobách na internete,
 • odbremenenie registrových súdov od registračnej agendy presunom jej významnej časti na externých registrátorov,
 • zavedenie novej úpravy registrácie zapisovaných subjektov,
 • optimalizácia sústavy registrových súdov.

K naplneniu všetkých cieľov predkladaného materiálu je potrebné predložiť a schváliť nový zákon o obchodnom registri a zároveň vytvoriť úplne nový systém obchodné registra. Legislatívna časť by mala byť zabezpečená v roku 2021, pričom reálne začatie fungovania nového obchodného registra by malo nastať k 1. januáru 2023.