EU legalshot

Dňa 19.3.2019 boli na pôde Európskeho parlamentu a Európskej komisie prijaté mnohé vyhlásenia a pravidlá s dopadom na všetky členské štáty Európskej únie, preto Vám prinášame výber z nich, aby ste boli vždy o krok vpred pred slovenskou legislatívou.

Martina Rievajová 14. 04. 2019 3 min.

Sociálne zabezpečenie po novom

Koordináciou systémov sociálneho zabezpečenia sa zaoberala Európska komisia, ako aj Európsky parlament v uplynulých týždňoch, čoho výsledkom je predbežná dohoda o modernizovaných pravidlách koordinácie sociálneho zabezpečenia.

Základom tohto kroku je momentálny systém (ne)koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia na pôde Európskej únie, v zásade si každý členský štát určuje prvky svojho vlastného sociálneho systému, čo znamená, že každý štát sám rozhoduje o tom, aké vysoké dávky bude poskytovať ( od rodinných dávok až po starobný dôchodok), kto má na ne nárok a za akých podmienok. Problematickou otázkou bolo, že či pri vycestovaní do zahraničia a vykonávaní činností ako zamestnanec v zahraničí, či dokonca zriadenia prechodného či trvalého pobytu v zahraničí, táto osoba nestráca nárok na sociálne zabezpečenie v členskom štáte svojho pôvodu. Alebo naopak, úlohou spoločného systému sociálneho zabezpečenia na európskej úrovni je aj predchádzať dvojitému krytiu z tohto systému.

Predbežnou dohodou o modernizovaných pravidlách koordinácie sociálneho zabezpečenia sleduje Európska komisia už od jej predloženia v roku 2016, jednak zabezpečenie spravodlivosti pri mobilných občanoch či daňovníkov, teda tých, ktorí odchádzajú študovať, pracovať alebo žiť do iného členského štátu a uľahčenie komunikácie medzi vnútroštátnymi orgánmi jednotlivých členských štátov.

 Modernizované pravidlá sa majú dotknúť najmä oblasti dávok v nezamestnanosti, dávok dlhodobej starostlivosti a koordinácií sociálneho zabezpečenia vyslaných pracovníkov. Tlačová správa Európskej komisie napovedá, že konkrétne zmeny zavedú napríklad, že uchádzači o zamestnanie budú mať viac času, aby si našli prácu v zahraničí, rovnako sa upravia pravidlá aj v zmysle potrieb starších ľudí žijúcich v zahraničí v oblasti dlhodobej starostlivosti, ale zavedené má byť aj kladivo na podvodníkov tým, že sa zefektívnia nástroje na overovanie statusu sociálneho zabezpečenia vyslaných  pracovníkov.

Bližšie informácie k predbežnej dohode o modernizovaných pravidlách koordinácie sociálneho zabezpečenia je možné nájsť na tomto odkaze.

eLeniency: online nástroj na odhaľovanie kartelov

Európska komisia zavádza novinky aj v antitrustovej politike, v rámci ochrany hospodárskej súťaže. Zavádza nový online nástroj v rámci leniency programu, známemu aj ako program zhovievavosti, ktorým sa má uľahčiť konanie o urovnaní v prípadoch kartelových, ale aj nekartelových dohôd, teda zefektívnenie predchádzania a odhaľovania obmedzení hospodárskej súťaže, ktoré je naplánované na roky 2019-2020.

Systém, ktorý je v Slovenskej republike známy, ako možnosť prvého podnikateľa, ktorý má vedomosť o kartelovej dohode alebo inom správaní narušujúcom hospodársku súťaž, predložiť úradom rozhodujúci dôkaz o takomto správaní, čoho výsledkom má byť za splnenia podmienok rozhodnutie úradov o neuložení, resp. znížení pokuty tomuto konkrétnemu podnikateľovi, bude na úrovni Európskej únie modernizovaný nasledovne.

Nový program zhovievavosti zavádza možnosť pre podniky a ich právnikov v týchto konaniach predkladať vyhlásenia a podania online, ako súčasť žiadostí o zhovievavosť. Je to teda zjednodušenie postupu, kde podnikatelia a právnici sa už nemusia dostaviť osobne na príslušný úrad, ale môžu tieto náležitosti vyriešiť elektronicky.

 V rámci žiadosti o zhovievavosť je možné na zabezpečený server Komisie nahrať vyhlásenia podnikov a podporné dokumenty, ako aj odpovedať na žiadosťi o informácie.

V konaniach o urovnaní v prípade kartelov je možné predkladať dokumenty, poskytovať pripomienky alebo uskutočňovať formálne podania Komisii. Obdobne je možné tento online nástroj využiť aj v prípade spolupráce v nekartelových prípadoch.

Bližšie informácie k programu eLeniency je možné nájsť na tomto odkaze.