EU legal shot: December 2019 - 1.vydanie

Už ste počuli o novom portáli Komisie Due Diligence Ready!? Viete, čo všetko tam nájdete? Komisia kontrolovala rozpočty členských štátov, aké stanovisko vydala o tom slovenskom? Významná ázijská krajina ruší clá na európske tovary a poskytuje týmto tovarom právnu ochranu, o akú krajinu ide, a prečo to robí? Odpovede na tieto otázky sú predmetom dnešného rýchleho shot-u informácií z Európskej komisie, o ktorých by ste mali vedieť.

Martina Rievajová 26. 11. 2019 3 min.

Nový internetový portál Komisie

Už viac ako týždeň je funkčný nový portál Európskej komisie s názvom Due Diligence Ready!. Jeho hlavnou úlohou je poskytovať podnikom usmernenie o tom, ako overiť zdroje kovov a nerastných surovín, ktoré sa dostávajú do ich dodávateľských reťazcov tzv. postupy náležitej starostlivosti. Kontrola je nevyhnutná na to, aby bol systém dodávania transparentnejší a aby sa zamedzovalo vykorisťovaniu ľudí pri ťažbe a využívaní surovín.

Hlavnými bodmi, v ktorých  Due Diligence Ready! pomôže podnikom je, že zvýši ich schopnosť uplatňovať náležitú starostlivosť vo vzťahu k dovážaným nerastným surovinám, nakoľko bude najmä malým a stredným podnikom poskytovať informácie a odbornú prípravu. V nemalej miere podnikom pomôže dodržiavať nariadenie EÚ o zodpovednom získavaní nerastných surovín, nakoľko tento portál bude poskytovať usmernenia v tejto oblasti.

Program ako reakcia na stále sa zvyšujúci dopyt po nerastných surovinách, by mal podľa jeho tvorcov napomôcť k zodpovednému prístupu a transparentnosti.

Členské štáty predkladali rozpočtové plány

Členské štáty predstavili Komisie svoje rozpočtové plány na nadchádzajúce obdobie, ktoré boli Komisiou zhodnotené a na základe zhodnotenia Komisia zverejnila svoje stanoviská.

Výsledkom zhodnotenia bolo aj príjemné zistenie, že prvýkrát od roku 2002 sa na žiadny štát eurozóny nevzťahuje postup pri nadmernom deficite. Dôsledkom toho je aj optimistický predpoklad, že pomer dlhu  eurozóny k HDP sa bude opäť znižovať, a to z 86% na 85%.

V rámci posudzovania rozpočtov jednotlivých krajín, rozpočty mohli byť ohodnotené tromi spôsobmi, akoby známkami. V prvom rade ide o rozpočty, ktoré sú v súlade s Paktom stability a rastu, potom rozpočty, ktoré sú vo všeobecnosti v súlade s týmto paktom, a rozpočty, ktorým hrozí riziko nesúladu s Paktom stability a rastu.

V prvej skupine dominuje Nemecko a Írsko, ale napríklad aj Rakúsko, v druhej skupine sa nachádza Estónsko a Lotyšsko, a napokon hrozba nesúladu s paktom hrozí Belgicku, Francúzsku, ale aj Slovensku. Horšie je na tom len pár štátov a medzi nimi napríklad Taliansko a Španielsko, pri ktorých sa predpokladá, že nedodržia referenčnú hodnotu pre znižovanie dlhu.

Výnimočná situácia je v prípade Maďarska a Rumunska, ktoré na odporúčania z júna 2019 ohľadom ich rozpočtov nereagovali. Obom štátom bude Radou EÚ zaslané revidované odporúčanie  a v prípade jeho neúspechu sa pristúpi k ďalším krokom.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Obchodná dohoda so Singapurom

Od 21.11.2019 je účinná dohoda medzi EÚ a Singapurom týkajúca sa obchodu. S jej účinnosťou sa výrazne menia viaceré aspekty vzájomných vzťahov.

V prvom rade Singapur zruší všetky zostávajúce clá na výrobky z EÚ, vo viacerých oblastiach, napríklad telekomunikácií či výpočtovej techniky poskytne Singapur poskytovateľom nové príležitosti. Novinkou by malo byť aj poskytnutie právnej ochrany 138 tradičným európskym potravinám a nápojom, čo je mimoriadny úspech, nakoľko Singapur je jeden z troch najväčších odberateľských trhov pre takéto európske špeciality. Ďalším výsledkom dohody by malo byť zníženie regulačných prekážok v obchode, čo sa dosiahne napríklad tým, že Singapur začne uznávať bezpečnostné skúšky EÚ či akceptáciou EÚ označení.

Nakoľko ide o nášho najväčšieho juhoázijského partnera, u ktorého sídli viac ako 10 000 spoločností z EÚ, ide bezpochyby o ekonomicky významnú dohodu.

Zdroj: Európska komisia