EU legal shot: Február 2020 - 1. vydanie

Aj v dnešnom vydaní EU legal shot-u vám prinášame čerstvé správy z diania a legislatívy na úrovni Európskej únie. Deadline pre členské štáty na prijatie opatrení pre zabezpečenie 5G sietí, veľký prieskum bezpečnosti Európanov online a zabezpečenie príletu Európanov, ktorí ostali zaseknutí v Číne po vypuknutí epidémie s coronavírusom, to sú témy dnešného šťavnatého vydania.

Martina Rievajová 02. 02. 2020 3 min.

Európania z oblastí nákazy coronavírusom budú prepravení späť do Európy

Vzhľadom na vypuknutie coronavírusu v Číne, Francúzsku požiadalo EU mechanizmus civilnej ochrany, aby poskytol pomoc európskym občanov vo Wuhan, v Číne, ktorí tam ostali po zrušení a zákaze letov uväznení.

Európska únia preto bude kofinancovať náklady na leteckú prepravu do Európy z Číny, ktorou do EÚ prepraví Európanov nachádzajúcich sa v Číne.

Počas týchto dvoch týždňov bude v prvom rade do Európy prepravených 250 Francúzov a druhým letom bude do EÚ prepravených 100 Európanov z iných členských krajín. Do lietadla budú mať prístup len zdraví Európania bez príznakov akejkoľvek nákazy. Následne po prílete do EÚ bude EU operačné centrum zabezpečovať spolu s vládami členských štátov bezpečný príchod týchto osôb a sledovanie v určenej karanténnej dobe.

Uvedená výzva je prvou v súvislosti s coronavírusom a možno očakávať, že prídu ďalšie.

Ochrana pred rizikami spojenými s 5G

Komisia dnes schválila súbor zmierňujúcich opatrení, na ktorých sa dohodli členské štáty EÚ s cieľom riešiť bezpečnostné riziká spojené so zavádzaním piatej generácia mobilných sietí označovanej ako 5G.

Zmierňujúcim opatreniam pritom predchádzala výzva Európskej rady na spoločný prístup k bezpečnosti 5G, na základe ktorej členské štáty identifikovali riziká a zraniteľné miesta na vnútroštátnej úrovni. Prostredníctvom súboru nástrojov sa členské štáty zaväzujú napredovať spoločne, a to na základe objektívneho posúdenia identifikovaných rizík. Oznámením, ktoré Komisia zverejnila minulý týždeň sa členským štátom stanovil termín 30.04.2020, do ktorého majú prijať náležité opatrenia.

Aj keď sú za 5G technológie vo veľkej miere zodpovední účastníci trhu a za národnú bezpečnosť zase členské štáty, bezpečnosť 5G je strategicky dôležitá pre celý jednotný trh a technologickú suverenitu EÚ.

5G bude zohrávať kľúčovú úlohu v budúcom rozvoji európskeho digitálneho hospodárstva a spoločnosti. Bude hlavným faktorom pre budúce digitálne služby, ktoré budú využívať euroobčania a ktoré sa bude využívať na zelenú transformáciu. Keďže sa očakáva, že celosvetové výnosy z technológie 5G v roku 2025 budú vo výške 225 miliárd eur, Európa včasnou reguláciou a prijatím opatrení môže získať konkurenčnú výhodu na globálnom trhu.

Prieskum počítačovej kriminality

Jeden z posledných prieskumov vykonaných Komisiou na európskej úrovni je výskum v oblasti počítačovej kriminality a skúseností s ňou.

Z prieskumov vyplýva, že rastie informovanosť občanov o tomto fenoméne, nakoľko 52% respondentov uviedlo, že sú veľmi dobre informovaní o počítačovej kriminalite, čo je číslo o 8 % vyššie, ako číslo za predchádzajúce obdobie. Avšak, čo sa táka dôvery Európanov vo vlastné schopnosti byť online dostatočne v bezpečí, tak svoje sebavedomie uviedlo len 59% používateľov internetu, zatiaľ čo v predchádzajúcom období sa toto číslo rovnako 71%. S uvedeným poklesom zrejme súvisia stále pribúdajúce správy o cyber útokoch.

Hlavné obavy respondentov spočívajú v zneužití ich osobných údajov, podvodoch, a výpalníctve, pri ktorom by útočiaci od nich žiadali odmenu za to, aby obetiam povolili opätovný prístup k ich vlastným údajom.

Online bezpečnosť Európanov je jeden z hlavných cieľov Komisie, ktorý sa snaží zabezpečiť silnými pravidlami pre online platby, ochranu pred podvodmi pri ich vykonávaní a aj následnú pomoc obetiam týchto podvodov.

Viac sa o tejto problematike dočítate tu.

Zdroj: Európska komisia