EU legal shot: Február 2020 - 3. vydanie

Aj dnes sme sa pozreli na udalosti z Európskej únie, ktoré by vás mohli zaujímať. Komisia vyhlásila svoju novú ambíciu - k procesu pristupovania kandidátskych štátov sa chce postaviť s novým prístupom. Čo si pod tým máte predstaviť zistíte v článku. Posledné týždne sa nezaobišli ani bez sankcií. V čom členské štáty Portugalsko a Taliansko pochybili sme pre vás tiež zhrnuli nižšie. 

Redakcia 14. 02. 2020 3 min.

Komisia proti Portugalsku

Portugalsko čelilo nepríjemnému sporu, v ktorom sa Komisia obrátila na Súdny dvor Európskej únie. Dôvodom bola vnútroštátna portugalská úprava, ktorá zavádzala vyššiu daň na ojazdené vozidlá, ktoré boli do Portugalska dovezené než na tie, ktoré boli kúpené priamo v krajine.

Podľa európskych právnych predpisov totiž nie je povolené, aby členský štát zaťažil výrobky vyššou daňou než sú porovnateľné domáce produkty.

Komisia o tejto skutočnosti oboznámila členský štát už v priebehu roku 2019, avšak Portugalsko stále nepristúpilo k zmene zákonov. Z tohto dôvodu Komisia vec postúpila Súdnemu dvoru.

V podobnej veci už Súdny dvor rozhodol v roku 2011, vo veci C -336/10, v ktorom sa vyjadril k článku 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:

„Článok 110 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby členský štát zaviedol daň za znečisťovanie životného prostredia zaťažujúcu motorové vozidlá pri ich prvom prihlásení do evidencie v tomto členskom štáte, ak je toto daňové opatrenie stanovené takým spôsobom, že odrádza od toho, aby sa v tomto členskom štáte uvádzali do prevádzky ojazdené vozidlá zakúpené v iných členských štátoch, pričom neodrádza od nákupu ojazdených vozidiel rovnakého veku a rovnakého opotrebenia na vnútroštátnom trhu.“

Skvalitnenie procesu pristúpenia k EÚ

Európska komisia predstavila návrh týkajúci sa pristúpenia k EÚ tretím krajinám, ktorého cieľom je skvalitnenie tohto procesu ako dôveryhodnejšieho, politickejšieho, dynamickejšieho a tiež predvídateľnejšieho. Smeruje tým okrem iného k snahe rozšíriť EÚ o západný Balkán.

Komisia predstavila ambíciu zamerať sa viac na základné reformy v kandidátskych krajinách, ktoré sa majú týkať najmä právneho štátu, fungovania demokratických inštitúcií a verejnej správy až po hospodárstvo.

Vyššia miera politického usmernenia má spočívať vo zvýšení možností politických dialógov, pričom by sa do monitorovania a preskúmavania procesu pristúpenia mali okrem európskych orgánov viac zapájať aj samotné členské štáty.

V neposlednom rade chce Komisia poskytnúť kandidátskym krajinám jasnejší prehľad toho, čo očakáva od kandidátskej krajiny, aké podmienky by mala splniť a tiež, aký vplyv požadované podmienky, respektíve ich nedodržanie môže mať.

Sanckie za nesplnenú oznamovaciu povinnosť 

Na európskej úrovni bol prijatý právny predpis záväzný pre všetky členské štáty, ktorý má zabezpečovať prístup ku genetickým zdrojom a spravodlivé rozdelenie prínosov z týchto zdrojov.

Všetky členské štáty mali za úlohu ohlásiť Komisii názvy a adresy orgánov, ktoré nad spravodlivým rozdeľovaním a prístupom budú vykonávať dohľad, ako aj vnútroštátne právne predpisy, ktoré stanovujú sankcie za prípadné porušenia pravidiel, v čom Taliansko zlyhalo.

Takéto porušenia členské štáty stoja spory pred Súdnym dvorom Európskej únie, ktorému bola aj táto záležitosť postúpená Komisiou.

Zdroj: Európska komisia