EU legal shot: Júl 2019 - 1. vydanie

Pred letnými prázdninami bolo prijatých na pôde inštitúcií Európskej únie hneď niekoľko obzvlášť zaujímavých a dôležitých rozhodnutí. Dnešné vydanie EU legal shot-u vám prináša výsledky veľkého potravinového prieskumu dvojitej kvality potravín, ktorými Komisia bojuje proti hoaxom, prináša vám aj nové pravidlá pre medzinárodné rodiny a dozviete sa aj či sa slovenské vysoké školy umiestnili v zozname „európskych univerzít“. Čítajte a buďte o krok vpred!

Martina Rievajová 30. 06. 2019 4 min.

Veľký potravinový prieskum odporuje hoaxom

Posledný júnový týždeň Európska komisia zverejnila výsledky vlastnej celoúnijnej testovacej kampane týkajúcej sa potravinových výrobkov. Nakoľko sa táto tematika stala predmetom mnohých hoaxov v členských štátoch, vlastný prieskum Európskej komisie bol viac než nevyhnutný. V rámci celoúnijneho testovania sa skúmalo približne 1400 potravinových výrobkov v 19 krajinách Európskej únie a výsledky poukázali na nasledovné:

  •  vo väčšine prípadov zloženie potravín zodpovedalo tomu, ako boli výrobky prezentované, teda viac ako 23% výrobkov malo rovnakú prednú stranu balenia a tiež rovnaké zloženie v rôznych krajinách, 27% výrobkov malo v rôznych krajinách síce odlišné zloženie, ale zodpovedala tomu aj odlišná predná strana výrobku,
  • iba v 9% mali výrobky prezentované ako rovnaké v celej EÚ rozdielne zloženie,
  • 22% výrobkov, ktoré boli prezentované podobne, ale nie zhodne, mali odlišné zloženie, t.j. že mali podobnú prednú stranu, ale v zložení sa rozchádzali,

Testovanie poukázalo aj na dôležitú informáciu, a to, že  používanie rovnakého alebo podobného balenia pre potraviny s rozdielnym zložením nebolo výsledkom konzistentného geografického modelu,  testovanie teda rozhodne nepotvrdilo, že by potraviny predávané v strednej Európe mali rovnakí alebo podobní obal a rozdielne zloženie, zatiaľ, čo západoeurópske krajiny by boli konzistentné. Rovnako Komisia vo svojom stanovisku upozornila, že samotný fakt, že potraviny s podobným obalom mali odlišné zložená neznamená, že išlo o menej kvalitnú potravinu.

Výsledky prieskumu nájdete na tomto odkaze.

Cezhraničný spor medzi rodičmi po novom

Európskym právnym základom pre cezhraničné manželské veci je nariadenie Brusel IIa, ktoré sa uplatňuje už od roku 2005. Nakoľko sa za posledných skoro 15 rokov situácia vyvinula a počet medzinárodných rodín sa vyšplhal na cca 16 miliónov, bolo potrebné toto základné legislatívne vodidlo vynoviť a prispôsobiť.

V manželských medzinárodných vzťahoch, najmä s ohľadom na deti z takýchto manželstiev boli prijaté nasledovné pravidlá:

  •  novela sa zaoberá najmä konaniami vo veciach rodičovských práv a medzinárodných únosov detí, mala by prispieť k rýchlejšiemu urovnaniu prípadov cezhraničných únosov detí,
  •  menia sa lehoty pre rôzne fázy postupu návratu detí na 6 týždňov pre súdy prvého stupňa a rovnako pre odvolacie súdy,
  •  väčšmi bude presadzovaná záruka, že dieťa musí byť vypočuté, bude sa vyjadrovať k ku konaniu vo všetkých jeho fázach,
  •  nové pravidlá zahŕňajú aj problematiku umiestňovania detí do starostlivosti v inom členskom štáte a mnohé ďalšie zmeny.

Od prijatia nových pravidiel si Komisia sľubuje právnu zrozumiteľnosť pre rodičov, zníženie trov konania a nákladov na právnu pomoc, no najmä zníženie nepriaznivého vplyvu na dieťa.

Pre viac informácií o prijatej novela nariadenia otvorte tento odkaz.

Štúdium naprieč Európou

Posledný júnový týždeň Európska komisia zverejnila zoznam univerzít a vysokoškolských inštitúcií z celej Európy, ktoré vytvoria prvú vlnu aliancií „európskych univerzít“. Jedná sa o projekt, ktorého cieľom je zvýšenie kvality a príťažlivosti európskeho vysokoškolského vzdelávania a posilňovanie spolupráce medzi študentmi, ale aj zamestnancami univerzít.

Na základe hodnotenia nezávislých externých odborníkov, rektorov, profesorov a výskumných pracovníkov bolo vybraných 17 univerzitných aliancií, ktoré reprezentujú celoeurópske vzdelávanie. Medzi inými sú súčasťou týchto aliancií aj maďarské či české vysoké školy a univerzity, spomedzi slovenských sa v tomto zozname nenachádza ani jedna.

Aliancie získajú balík finančných prostriedkov, ktoré využijú na vytvorenie medziuniverzitných kampusov, medzi ktorými sa študenti, doktorandi ale aj zamestnanci môžu bezproblémovo pohybovať a deliť o svoje vedomosti. Študenti budú môcť študovať v rôznych krajinách s jednotným študijným plánom a s možnosťou spolupráce so spoločnosťami v tej ktorej krajine.

Tento model sa má testovať už od septembra tohto roka a jeho štart je plánovaný na obdobie rokov 2021-2027.

Viac informácií nájdete tu.