EU legal shot: Júl 2019 - 2. vydanie

Aké zmeny prináša nová smernica v oblasti zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré štáty EÚ najviac porušujú právo EÚ a ako budú využité financie v projektoch na podporu migračných programov ? Odpovede na tieto otázky a omnoho viac sa dočítate v dnešnom stručnom prehľade európskych legislatívnych noviniek. Čítajte a napredujte!

Martina Rievajová 08. 07. 2019 4 min.

Najväčší oneskorenci v EÚ

Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ je každoročným hodnotiacim posudkom, ktorý zverejňuje Európska komisia v snahe poukázať na nedostatky v dodržiavaní európskych pravidiel členskými štátmi.

V rámci výročnej správy sa hodnotia výsledky krajín EÚ a EHP  s ohľadom na jednotný trh EÚ, identifikujú sa nedostatky, ktoré častokrát predstavuje legislatíva jednotlivých členských štátov, ktorá tvorí prekážky jednotnému trhu. Okrem iného sa hodnotí aj spolupráca členských štátov pri presadzovaní spoločných prekážok presadzovaných Európskou úniou v oblastiach akými sú emisie z automobilov, elektronický obchod či sociálne médiá.

Špeciálnou časťou správy je monitorovanie nesplnenia povinnosti transponovať alebo uplatniť európske právo. V tomto ohľade došlo k zvýšeniu prípadov nesplnenia povinnosti oproti roku 2017. Išlo najmä o oneskorené uplatnenie európskeho práva v oblastiach životného prostredia, dopravy, vnúteného trhu, ale aj priemyslu a podnikania. Na základe posúdenia sa krajiny ako Cyprus, Belgicko či Španielsko stali členskými štátmi s najvyšším počtom prípadov oneskorenej transpozície európskych pravidiel. Najvzornejším štátom sa stalo Estónsko a za ním v tesnom závese Dánsko.

Vyššej úspešnosti sa teší inštitút sťažnosti občanov EÚ, prostredníctvom ktorého môžu oznamovať svoje podozrenia z porušenia práva EÚ. Najčastejšie pritom ide  o záležitosti spravodlivosti a práv spotrebiteľa.

Z pohľadu Slovenska zhodnotenie poukázalo na zvýšený počet prípadov porušenia práva Európskej únie z dôvodu oneskoreného prevzatia európskeho práva, v rámci EÚ sme však stále na tej lepšej strany barikády.

Podrobnejšie informácie hľadajte tu.

Veľké zmeny v daňových sporoch

1.7.2019 vstúpila do platnosti nová smernica, ktorá zavádza novelu daňového systému, ktorá predstavuje účinnejšie riešenia daňových sporov medzi členskými štátmi s ohľadom na problematiku zamedzenia dvojitého zdanenia.

Nakoľko v Únii prebieha približne 2000 sporov týkajúcich sa medzinárodných dohôd a dohovorov v oblasti dvojitého zdanenia, táto zmena je mimoriadne vítaná. O dvojité zdanenie ide vtedy, ak dve alebo viaceré krajiny uplatňujú nárok na zdanenia jedného a rovnakého príjmu, výnosu, zisku spoločnosti či jednotlivca. Dôvodom sporov v tejto oblasti boli rozdielne vnútroštátne pravidlá alebo rôzne výklady bilaterálnych daňových zmlúv a samotný daňovník ich dokonca nemohol ani iniciovať sám.

Nový systém prináša najmä tieto zmeny:

·       členské štáty budú mať zákonnú povinnosť prijímať konečné rozhodnutia v týchto sporoch,

·       daňovníci, ktorí sa ocitnú v sporoch plynúcich z dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia môžu iniciovať postup vzájomnej dohody a členské štáty sú povinné sa pokúsiť o urovnanie do 2 rokov,

·       v prípade, že sa nedohodnú môže daňovník po splnení podmienok iniciovať žalobu pred vnútroštátnym súdom svojej krajiny a donútiť štáty dohody konať,

·       v prípade, ak štáty dohody dospejú k urovnaniu, ale napriek tomu nevydajú konečné rozhodnutie, môže daňovník do 60 dní od vydania rozhodnutia sa svojich práv domáhať na vnútroštátnom súde.

Nová smernica sa bude uplatňovať na spory vzniknuté k 1.7.2019  a neskôr.

Pre viac informácií, navštívte tento odkaz.

Schválenie migračným programov

Európska komisia schválila 5 nových programov spojených s migráciou v Severnej Afrike dokopy za 61, 5 milióna eur. Programy sú prijaté v rámci Núdzového trustového fondu Európskej únie pre Afriku, ktorý zastrešuje ochranu a asistenciu pre utečencov a migrantov v Severnej Afrike. Väčšina prostriedkov je smerovaná do Líbye, v ktorej sa fond zaoberá zlepšením životných a ekonomických podmienok jej obyvateľov a pomoc podmienkami na trhu práce.

 Pod piatimi schválenými programami sa skrýva 5  iniciatív, ktoré sledujú ciele ako zlepšenie manažmentu migrácie, posilnenia a stabilizácie miestnych administratívnych služieb v Líbyi, pomoc s inkluzívnymi službami pre migrantov z iných štátov Severnej Afriky či s mobilizáciou ľudských a technických zdrojov.

Viac informácií nájdete tu.