EU legal shot: Jún 2019 - 2. vydanie

Dnes vám prinášame opäť horúce informácie z pôdy Európskej komisie. Dozviete sa o príprave Komisie na lesné požiare, z čoho sa skladajú ceny potravín, ktoré si kupujeme, ale aj, že čoskoro odzvoní všetkým plastovým jednorazovým produktom. Čítajte a buďte o krok vpred.

Martina Rievajová 09. 06. 2019 4 min.

Transparentnejší proces tvorby potravín

Európska komisia dnes predložila návrh, na základe ktorého sa sprístupnia kľúčové informácie o spôsobe určovania cien agropotravinových výrobkov v jednotlivých fázach potravinového dodávateľského reťazca.

Rozdiely v nákupnej a predajnej cene môžu poskytnúť informácie o nákladoch na jednotlivých stupňoch (ako sú doprava, poistenie, uskladnenie atď.) medzi predávajúcim a kupujúcim. Väčšia transparentnosť môže viesť k lepším obchodným rozhodnutiam a prehĺbiť dôveru v čestné obchodovanie v jednotlivých fázach potravinového dodávateľského reťazca.

Hoci je k dispozícii veľké množstvo informácií o vývoji na poľnohospodárskych trhoch (ceny, objemy výroby, zásoby atď.), neexistujú takmer žiadne trhové informácie o ostatných kľúčových trhoch v agropotravinovom dodávateľskom reťazci, konkrétne o spracovateľských a maloobchodných trhoch existujúcich medzi poľnohospodármi a spotrebiteľmi. V dôsledku tejto informačnej asymetrie medzi poľnohospodármi a ostatnými aktérmi v potravinovom reťazci majú poľnohospodári značne nevýhodné postavenie na trhu a narúša sa dôvera v čestné obchodovanie.

Navrhované opatrenia sa budú týkať sektora mäsa, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny, plodín pestovaných na ornej pôde, cukru a olivového oleja. Vychádzajú z existujúcich systémov a postupov zberu údajov, ktoré už sú zavedené v praxi a prostredníctvom ktorých prevádzkovatelia a členské štáty poskytujú Komisii informácie o trhu, no teraz by mali mať širšie uplatnenie. Za zber údajov o cenách a trhu bude zodpovedný každý členský štát. Komisia odporúča členským štátom, aby v snahe znížiť administratívnu záťaž zvolili nákladovo najefektívnejší prístup a nezamerali sa na malé a stredné podniky.

Pre viac informácií navštívte tento odkaz.

Zákaz plastových príborov

Problémy s neúnosným morským odpadom primäli Radu európskej únie, aby pristúpila k prijatiu opatrení. Prvým krokom je prijatie celej série pravidiel vo vzťahu k jednorazovým výrobkom z plastu a rybárskeho náradia.

Pravidlá týkajúce sa jednorazových plastových predmetov a rybárskeho výstroja prinášajú rôzne opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať na rôzne výrobky a ktoré EÚ stavajú do čela celosvetového boja proti morskému odpadu. Ak existujú ľahko dostupné a cenovo prijateľné alternatívy, predaj jednorazových plastových výrobkov ako napr. príborov, tanierov a slamiek bude zakázaný. V prípade ostatných výrobkov sa dôraz kladie na obmedzenie ich používania prostredníctvom vnútroštátneho zníženia spotreby, na požiadavky na dizajn a označovanie a na povinnosti výrobcov v oblasti odpadového hospodárstva a odstraňovania odpadu.

Nové pravidlá sú primerané a prispôsobené tak, aby priniesli čo najlepšie výsledky. Inými slovami, na rôzne výrobky sa budú uplatňovať rôzne opatrenia. Novými pravidlami sa zavedú nasledovné opatrenia:

  • Zákaz vybraných jednorazových výrobkov z plastu, pre ktoré existujú na trhu alternatívy: vatové tyčinky, príbory, taniere, slamky, miešadlá, paličky na balóny, ako aj poháre, nádoby na potraviny a nápoje z expandovaného polystyrénu a všetky výrobky oxo-degradovateľných plastov.

  • Opatrenia na zníženie spotrebynádob na potraviny a pohárov na nápoje vyrobených z plastov a osobitné označovanie a etikety na určité výrobky.

  • Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcovzahŕňajúce náklady na čistenie odpadu uplatňované na také výrobky ako tabakové filtre a rybársky výstroj.

  • 90 % cieľ triedeného zberu plastových fliašdo roku 2029 (77 % do roku 2025) a zavedenie dizajnových požiadaviek na pripojenie vrchnákov k fľašiam, ako aj cieľ začlenenia 25 % recyklovaných plastov do PET fliaš od roku 2025 a 30 % do všetkých plastových fliaš od roku 2030. 

Ochrana pred lesnými požiarmi

V rámci prípravy na hroziace lesné požiare počas nadchádzajúceho leta  Komisia uvádza do obehu prvú flotilu hasičských lietadiel v rámci nového systému rescEU na riešenie prírodných katastrof. Počas počiatočného prechodného obdobia bude flotilu rescEU tvoriť zatiaľ sedem hasičských lietadiel a šesť vrtuľníkov. Komisia spolupracuje so zúčastnenými krajinami na doplnení ďalšieho vybavenia v nadchádzajúcich týždňoch.

Čo sa týka kapacít hasičskej flotily, tak svoje lietadlá a vrtuľníky poskytlo dočasnej flotile rescEU na rok 2019 už päť členských štátov EÚ, ktoré boli v posledných rokoch často postihnuté lesnými požiarmi. K počiatočnému vybaveniu, ktorým flotila disponuje, patria: 2 lietadlá z Chorvátska, 1 lietadlo z Francúzska, 2 lietadlá z Talianska, 2 lietadlá zo Španielska a 6 vrtuľníkov zo Švédska.

Okrem samotných leteckých flotíl, posilňuje Európska komisia svoje kapacity aj v  oblasti monitorovania, hlavným zdrojom informácií a monitoringu by malo byť Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie, ktoré bude fungovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, samotný výskyt požiarov bude monitorovaný satelitným systémom EÚ Copernicus, a okrem toho sa budú viesť videokonferencie a hovory s členskými štátmi, na ktorých sa bude prejedávať spoločný postup a najefektívnejšie metódy.

Ďalšie informácie nájdete na tomto odkaze.