EU legal shot: Jún 2019 - 3. vydanie

Dnešný EU legal-shot vám prináša množstvo informácií, ktoré boli len pred pár dňami preberané v inštitúciách Európskej únie.  Dnes sa budeme venovať informáciám z oblasti procesných záruk pre deti v rámci trestného konania,  predostrieme vám plány EÚ v oblasti cezhraničného zaobstarania elektronických dôkazov a ukážeme vám 8 lokalít, kde sa budú nachádzať európske superpočítačové centrá, jedno z nich sa nachádza len kúsok od našich hraníc. Čítajte a dozviete sa viac.

Martina Rievajová 16. 06. 2019 3 min.

Nové procesné záruky v trestných konaniach

Na začiatku júna vošla do platnosti smernica, ktorej hlavným cieľom je poskytnúť deťom osobitné záruky v trestnom konaní. Táto smernica je v poradí už šiestou a poslednou z balíka pravidiel EÚ, ktorými sa sleduje dodržiavanie základných práv občanov EÚ na spravodlivé konanie a rovnaké zaobchádzanie.

Odteraz si môže každý občan EÚ uplatňovať tieto práva:

  • Osobitné záruky pre deti : podľa nových pravidiel by mal deťom pomáhať obhajca a vo väzbe by mali byť umiestnené oddelene od dospelých. Do záruk je zahrnutá aj povinnosť rešpektovať ich súkromie a ich výsluch musí byť zaznamenaný audiovizuálne, aby bolo možné sledovať dodržiavania všetkých zmienených záruk.

  • Právo na právnu pomoc: pomoc spočíva vo finančnej podpore v prípade, ak podozrivý alebo obvinený nemá dostatok prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s konaním.

Poskytnutie právnej pomoci je spravované jasnými kritériami a v prípade, že sa žiadosti podozrivého alebo obvineného nevyhovie, musí byť o tom písomne informovaný.

Pre viac informácií navštívte tento odkaz.

Šanca na efektívnejšie získavanie elektronických dôkazov

Členské štáty udelili Európskej komisii dva mandáty na začatie medzinárodných rokovaní, teda Európska komisia bude zastupovať členské štáty pri rokovaní so Spojenými štátmi  a pri rokovaní o dodatkovom protokole k Budapeštianskemu dohovoru, ktorý pojednáva o počítačovej kriminalite. Obe rokovania sa týkajú záruk ochrany osobných údajov, súkromia a práv jednotlivcov v súvislosti s dôkazmi získavanými elektronicky.

Vzhľadom na to, že pri väčšine vyšetrovaní trestných činov je potrebné, aby poverené orgány mali prístup k dôkazom, ktoré sa nachádzajú v online priestore a často aj mimo EÚ, je nevyhnutné zabezpečiť spoluprácu a pravidlá na medzinárodnej úrovni.

Usmernenia členských štátov ohľadom rokovaní Komisie sa týkali nasledujúcich cieľov rokovaní:

  • Rokovania so Spojenými štátmi by mali zabezpečiť dohodu, ktorá by stanovila spoločné pravidlá tak, aby súdy jednej krajiny mohli vydať príkaz poskytovateľovi služieb v inej krajine na získanie elektronických dôkazov. Okrem toho by sa mal zabezpečiť recipročný priamy prenos elektronických dôkazov poskytovateľom z jednej krajiny k orgánu, ktoré si dôkazy žiada z druhej krajiny.

  • Rokovaniami o dodatkovom protokole k Budapeštianskemu dohovoru by mala Komisia sledovať najmä súlad tohto protokolu s pravidlami v rámci EÚ a uľahčiť cezhraničný prístup k elektronickým dôkazom.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Európsky superpočítač v Česku

V rámci EÚ bolo vybraných 8 lokalít, ktoré budú domovom prvých európskych superpočítačov. Hlavnou úlohou týchto 8 centier je podpora  európskych výskumníkov, priemyslu a podnikov pri vývoji nových aplikácií v rôznych oblastiach, napríklad pri vývoji liečiv či v boji proti klimatickým zmenám.

Týmito 8 lokalitami je Sofia (Bulharsko), Ostrava (Česko), Kajaani (Fínsko), Boloňa (Taliansko), Bissen (Luxembursko), Minho (Portugalsko), Maribor (Slovinsko) a Barcelona (Španielsko). Práve na týchto miestach sa budú vyvíjať aplikácie v oblastiach ako personalizovaná medicína, vývoj materiálov, predpovede počasie a zmeny klímy a ďalšie.

Všetky náležité úlohy má na starosti Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú počítačovú techniku, ktorý by mal superpočítačové centrá spojazdniť do konca roku 2020, od zavedenia týchto centier si sľubuje najmä podporu akademickej obce a vytvorenie  prvotriednej superpočítačovej infraštruktúry.

Na tomto odkaze nájde ďalšie informácie.