EU legal shot: Jún 2019 - 4. vydanie

Kritika Slovenska Európskou komisiou, podpora včelárstva či využitie európskeho know-how v Prešove, toto sú témy, ktoré vám prinášame v dnešnom vydaní EUlegal shot-u, výberu tých najčerstvejších správ z Bruselu. Čítajte a dozviete sa viac!

Martina Rievajová 24. 06. 2019 3 min.

Udržateľné riešenia pre včely

Minulý týždeň Európska komisia rozhodla o poskytnutí výraznej dotácie vo výške 120 miliónov eur pre včelársky sektor vzhľadom na momentálnu situáciu a nezastupiteľné miesto včelárstva v poľnohospodárstve, ale aj v udržiavaní kvalitného životného prostredia.

Táto dotácia by mala byť prerozdelená medzi národné poľnohospodárske programy členských štátov, ktoré štartujú už od 1.8.2019 a trvajú až do 31.7.2022.Úlohou týchto programov je  rozvíjať spoluprácu na národných úrovniach s cieľom zlepšiť podmienky v rámci tohto poľnohospodárskeho sektoru, ako napríklad marketing produktov, vzdelávanie včelárov, systém podpory pre začínajúcich včelárov, boj proti parazitickému hmyzu.

Rozvíjanie včelárstva je jednou z dlhodobých priorít Európskej komisie v sektore poľnohospodárstva, nakoľko Európska únia je druhým najväčším svetovým producentom medu a momentálne znižujúce sa počty včiel si vyžadujú výraznejšiu pomoc.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Kritika členských štátov v oblasti energetiky

Ďalšia horúca európska správa sa týka Energetickej únie. Európska komisia vyzvala členské štáty, aby vypracovali  plány, ktoré budú vo väčšej miere napĺňať ciele Parížskej dohody, ktorá sa týka obmedzenia emisií a skleníkových plynov.

Nakoľko je Európska únia prvou veľkou ekonomikou, ktorá zaviedla záväzný právny rámec na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, tak práve v posledných týždňoch sa venovala posudzovaniu návrhov plánov členských štátov na dosiahnutie cieľov v oblasti energetickej únie. Vo všeobecnosti Komisia posúdila tieto plány, ktoré mali smerovať k využívaniu obnoviteľných energetických zdrojov, ako aj energetickej efektívnosti a celkového dosiahnutia cieľov v oblasti obmedzenia skleníkových plynov, ako nedostatočné a neschopné naplniť ciele Európskej únie v oblasti energetiky a klímy.

Plány Európskej únie, ktoré by mali naplniť zmienené návrhy spočívajú v znižovaní skleníkových plynov a poskytovaní bezpečnej, cenovo dostupnej a udržateľnej energie pre svojich občanov.

Komisia stanovila lehotu v trvaní 6 mesiacov pre členské štáty, aby na národnej úrovni predložili a odsúhlasili nové návrhy plánov v tejto oblasti.

Pre viac informácií otvorte tento odkaz

Komisia hodnotí pokroky v Prešove

V rámci vykonávania iniciatívy Catching-up Regions ( dobiehajúce regióny) bolo Komisiou vybratých niekoľko regiónov členských štátov ako „región s nízkymi príjmami,“ ktoré výrazne zaostávali za priemerom Európskej únie. Takýto región získal od Komisie príspevok a najmä know-how na podporu zamestnanosti a rastu. Za Slovensko sa týmto regiónom stal Prešovský kraj.

Experti pomohli vypracovať krajským orgánom akčný plán pre hospodársku transformáciu s cieľom zlepšiť miestne investičné prostredie s tým, že na vypracovanie a realizáciu tohto plánu získali 1,3 milióna eur.

Výsledky akčného plánu boli zaznamenané najmä v týchto oblastiach:

  • · V snahe o vyriešenie nesúlad medzi ponukou vzdelávania a dopytom na trhu práce kraj využil tieto prostriedky na podporu 5 škôl, aby prispôsobili svoje učebné plány odborného vzdelávania súčasnej situácii na trhu práce,
  • · Bol vytvorený systém energetického manažérstva, ktorý posudzuje spotrebu energie vo viac ako 400 verejných budovách, aby bolo možné identifikovať možnosti ušetrenia energie.

Tento program bude pokračovať najmä vo vývoji geografických informačných systémov, ale aj podporou projektov s cieľom integrovať rómske komunity v tejto oblasti. Výsledky, aké podpora priniesla v Prešovskom kraji sa majú prezentovať v Banskobystrickom kraji, kde projekt bude v budúcnosti pokračovať.

Ďalšie zdroje informácií sa nachádzajú na tomto odkaze.