EU legalshot: Máj 2019 - 1. vydanie

Posledné obdobie bolo plodné aj na úrovni Európskej komisie či Európskeho parlamentu. Práve odtiaľ vám prinášame výber správ, ktoré vás posunú o krok vpred. V dnešnom vydaní EU legalshot-u sa dozviete, ktoré letecké spoločnosti sú Európskou komisiou označené za nebezpečné, čo prináša nová autorská smernica a či si budete musieť na zdieľanie novinových článkov či mémov pýtať súhlas ich autora.

Martina Rievajová 19. 05. 2019 4 min.

Update  zoznamu zakázaných leteckých spoločností

Európska komisia upravila a doplnila zoznam aeroliniek, ktoré nespĺňajú bezpečnostné štandardy stanovené Európskou úniou, a preto sú zakázané alebo podliehajú operačným obmedzeniam v rámci Európskej únie.

Tento zoznam, EU Air Safety List, je dôležitým nástrojom v rukách Európskej komisie, nakoľko aj prostredníctvom takto zverejnených  „zakázaných“ leteckých spoločností pomáha udržiavať vysoký štandard leteckého servisu, no najmä leteckú bezpečnosť. Ku viac ako 120 leteckým spoločnostiam, ktoré sú zakázané v leteckom priestore Európskej únie pribudli nasledujúce novinky.

Aerolinka TAAG Angola Airline, tak ako aj Heli Malonga, angolské aerolinky, ktoré vykonávali svoju činnosť v súlade s operačnými obmedzeniami v rámci Európskej únie, boli po poslednom zvážení z tohto zoznamu vypustené, a teda ich možno vnímať ako bezpečné.

Na druhej strane, do zoznamu leteckej bezpečnosti EÚ medzi letecké spoločnosti, ktoré nespĺňajú európske štandardy boli zaradené všetky letecké spoločnosti z Moldavska s výnimkou Air Moldova, Fly One a Aerotranscargo.

Pre viac informácií navštívte tento odkaz.

Podpora turizmu zmiernením schengenských vízových pravidiel

Na pôde Európskeho parlamentu bol prijatý návrh predložený Európskou komisiu na úpravu pravidiel na udelenie Schengenských víz. Ich získanie by vďaka tomuto návrhu malo byť jednoduchšie pre osoby, ktoré žiadajú o ich udelenie na kratšie obdobie.

Návrh tejto novely je založený práve na dôležitosti turizmu a cestovného ruchu pre Európsku úniu, nakoľko prestavuje až 10% z HDP Európskej únie. Momentálne procesy udeľovania Schengenských víz sú častokrát zdĺhavé a nejasné, a tým odrádzajú množstvo turistov z tretích krajín od návštevy členských štátov, a teda znižujú ich príjmy v odvetví turizmu.

Nové pravidlá prinášajú nasledujúce zmeny. Turisti budú môcť požiadať o predĺženie ich pobytu až o 6 mesiacov, čo je dvojnásobok oproti súčasným trom mesiacom. O takéto predĺžené budú môcť požiadať priamo v krajine svojho pobytu a tieto služby bude možné využiť aj prostredníctvom elektronickej žiadosti.

Novinkou by mali byť aj viac-vstupové víza, na základe ktorých turisti alebo návštevníci s pozitívnou vízovou históriou môžu obdržať víza, ktoré ich oprávňujú na vstup do schengenského priestoru na obdobie od 1 roka až do 5 rokov.

Posledným krokom pri prijímaní týchto pravidiel bude ich schválenie Európskou radou a následná publikácia v Úradnom vestníku Európskej únie. Ich platnosť môžeme teda očakávať najskôr o 6 mesiacov.

Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Prísnejšie pravidlá pre Youtube a nedotknuté mémy

Európsky parlament prijal smernicu, od ktorej si navrhovatelia sľubujú zlepšenie ochrany autorských práv v digitálnom veku. Smernica sa zameriava na tri hlavné oblasti, a to rozšírenie možnosti využívať autorsky chránený materiálov na účely vzdelávania a výskumu, rozšírenie cezhraničnému a online prístupu k obsahu autorsky chránených diel pre bežných užívateľov, a napokon spravodlivejšie pravidlá pre lepšie fungovanie trhu s autorskými právami zahŕňajúc aj vydavateľov tlače.

Významnú zmenu prináša smernica najmä pre platformy, ktoré umožňujú verejné sprístupňovanie diel alebo verejné prenosy ( napr. Youtube). Na tieto činnosti potrebujú získať súhlas príslušných nositeľov práv. Zodpovednosti v prípade verejného prenosu týchto diel bez licenčných zmlúv sa môžu tieto platformy zbaviť len ak preukážu, že (I) vynaložili čo najväčšie úsilie na získanie týchto oprávnení, (II) vynaložili čo najväčšie úsilie na zneprístupnenie neoprávneného obsahu, o ktorom im nositelia práv podali informácie, a (III) po prijatí takéhoto upozornenia odstránili akýkoľvek neoprávnený obsah a vykonali úsilie predchádzať takémuto konaniu v budúcnosti.

Predkladatelia odhadujú pozitívny vplyv smernice najmä na žurnalistiku. Smernica by mala posilniť postavenie vydavateľov tlače pri využívaní ich obsahu online službami. Pre samotných novinárov smernica prináša ustanovenia, na základe ktorých by aj oni samotní mali mať hospodársky úžitok zo zverejnenia ich článkov online.

Čo sa týka samotných užívateľov, títo nie sú cieľovou skupinou smernice a nijako sa nezasiahne do ich slobody voľne si zdieľať novinové články prístupné on-line. Európska Komisia vo svojej správe vyslovene uviedla, že sa nezavádzajú žiadne prísnejšie pravidlá pre šírenie kritiky, karikatúry či známych mémov.

Napriek tomu, že smernica prináša množstvo úprav smerujúcich k ochrane autorských práv, ktorá je veľmi vítaná, najmä keď existujúcu legislatívu možno označiť za obsolentnú, ale nakoľko nestanovuje konkrétne filtre nahrávania jednotlivých súborov je otázne, ako sa s týmto problémom vysporiadajú členské štáty pri transponovaní smernice do jednotlivých právnych poriadkov.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.