EU legal shot: Marec 2020 - 1. vydanie

Vitajte pri dnešných „news“ z Európskej únie. Dnes sa môžete dočítať, ako chce EÚ podporiť prechod na demokratickú spoločnosť v Sudáne, alebo o finančnej pomoci Európskej komisie v boji proti obávanému koronavírusu ako i to, prečo ide Európska komisia poskytnúť pôžičku Rumunsku. Čítajte a dozviete sa viac!

Andrea Palgutová 02. 03. 2020 3 min.

Európska únia sa rozhodla finančne podporiť Sudán

Európska únia je plne odhodlaná sprevádzať prebiehajúci politický prechod v Sudáne všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii. Preto dnes oznámila, že sumu 100 miliónov EUR poskytne na podporu civilných orgánov v Sudáne s cieľom splniť najnaliehavejšie potreby demokratického prechodu. Podľa EÚ je totiž okrem politickej podpory, vzhľadom na závažnosť hospodárskej krízy v krajine, aj naďalej dôležitá finančná pomoc Sudánu.

Tento nový balík finančnej pomoci má pomôcť sudánskej vláde uskutočniť kritické ekonomické reformy potrebné na vytváranie pracovných miest a rozšírenie poskytovania verejných služieb v celej krajine a poskytnúť príležitosť pre mládež a ženy v popredí zmien v Sudáne. Pre Sudán to tak znamená historickú príležitosť transformovať sa na demokratickú spoločnosť. Európska únia je plne odhodlaná podporovať sudánsky ľud, aby v tom uspel.

Európska komisia a koronavírus

Európska komisia sa neustále snaží podporovať členské štáty EÚ a posilniť medzinárodné úsilie o spomalenie šírenia vírusu COVID-19. Zároveň je však jej najhlavnejším cieľom úplne zabrániť šíreniu nákazy na celosvetovej úrovni. Preto na posilnenie celosvetovej pripravenosti, prevencie a snáh o zamedzenie šírenia vírusu sa rozhodla poskytnúť nové finančné prostriedky v objeme 232 miliónov eur, ktoré sa rozdelia medzi rôzne sektory, a to:

  • 114 miliónov eur bude určených na podporu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), a to najmä celosvetového plánu pripravenosti a reakcie. Tieto prostriedky by mali pomôcť zvýšiť pripravenosť na núdzové situácie v oblasti verejného zdravia a zlepšiť ich riešenie v krajinách so slabými systémami zdravotnej starostlivosti a s obmedzenou odolnosťou.
  • 15 miliónov eur sa plánuje vyčleniť pre Afriku, a to aj pre Pasteurov inštitút v senegalskom Dakare, na podporu opatrení, ako sú rýchla diagnostika a epidemiologický dohľad,
  • 100 miliónov eur bude určených na naliehavo potrebný výskum súvisiaci s diagnostikou, liečbou a prevenciou, čo zahŕňa 90 miliónov eur poskytnutých prostredníctvom iniciatívy za inovačnú medicínu
  • 3 milióny eur budú vyčlenené na mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany, konkrétne na navrátenie občanov EÚ do ich vlasti z čínskeho Wu-chanu.

Štátna pomoc pre Rumunsko

Letecká spoločnosť TAROM čelí akútnemu nedostatku likvidity v dôsledku prudkého zvýšenia prevádzkových nákladov spôsobených starnúcou flotilou v posledných rokoch.

Európska komisia v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci schválila plány Rumunska, ktoré predložilo vo februári 2020 a poskytne dočasnú pôžičku vo výške približne 36,7 milióna EUR leteckému dopravcovi TAROM, ktorý vlastní štát. Opatrenie prispeje k zabezpečeniu riadneho pokračovania služieb leteckej dopravy, najmä na početných trasách, na ktorých je TAROM jediným poskytovateľom, a zároveň zabráni narušeniu pre cestujúcich a to bez neprimeraného narušenia hospodárskej súťaže na jednotnom trhu.

Pôžička však pokryje iba preukázané potreby likvidity spoločnosti TAROM v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov. Rumunsko je povinné vykonávať prísne monitorovanie spôsobu využívania finančných prostriedkov poskytnutých Európskou komisiou. Zaviazalo sa aj, že zabezpečí aby po šiestich mesiacoch bola pôžička úplne splatená, alebo že TAROM buď predloží plán likvidácie, alebo vykoná komplexnú reštrukturalizáciu.

Zdroj: Európska komisia