EU legal shot: Marec 2020 - 3. vydanie

Najnovšie informácie z diania v Európskej únii sú tu pre vás aj dnes. Tento týždeň vám prinášame správy o tom, ako chce EÚ dosiahnuť odstránenie prekážok pre voličov žijúcich v zahraničí, ako, prečo a v akých oblastiach chce dosiahnuť rovnosť žien a mužov a ako chce urýchliť modernizáciu železníc, ktorou napomôže k dosiahnutiu klimaticky neutrálnej Európy ako jedného z jej dlhodobých cieľov. Čítajte a dozviete sa viac!

Andrea Palgutová 16. 03. 2020 3 min.

VOLIČI BEZ HRANÍC

Čoraz viac občanov Európskej únie žije a pracuje v inom členskom štáte, ako je štát ich štátnej príslušnosti. S každými voľbami sa spája kopec prekážok súvisiacich s ich možnosťou voliť ako i byť volení. Práve z toho dôvodu sa Európska komisia rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Voliči bez hraníc a plné politické práva pre občanov EÚ“

Táto iniciatíva poukazuje na prekážky, ktorým občania s pobytom v inom členskom štáte čelia pri výkone svojich hlasovacích práv. Jej hlavným cieľom je odstrániť prekážky vznikajúce pri registrácii týchto občanov EÚ a pomôcť im vykonať svoje hlasovacie právo buď v krajine svojho bydliska alebo v krajine svojho pôvodu.

Od registrácie tejto iniciatívy môžu organizátori v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov začať jednoročný proces zhromažďovania podpisov na podporu tejto myšlienky. Ak ich získa 1 milión do 1 roka a to najmenej od 7 rôznych členských štátov, Komisia bude musieť do 6 mesiacov žiadosti buď vyhovieť, alebo nevyhovieť.

OPATRENIA V PROSPECH ROVNOSTI ŽIEN A MUŽOV V EÚ

Rodové rozdiely v zamestnaní, odmeňovaní, starostlivosti ako i dôchodkovom zabezpečení napriek všetkým snahám EÚ pretrvávajú v každom štáte. Európska únia chce tieto nedostatky napraviť a preto prijíma sériu opatrení, ktorých cieľom je
a) ukončiť rodovo motivované násilie a stereotypy
Až 33 % žien v EÚ bolo vystavených fyzickému alebo sexuálnemu násiliu a 55 % zažilo sexuálne obťažovanie. Ženy v Európe musia byť oslobodené od násilia a škodlivých stereotypov a preto sa budú prijímať právne opatrenia, ktoré budú kriminalizovať násilie na ženách.

b) zabezpečiť rovnakú účasť a príležitosti na trhu práce vrátane rovnakého odmeňovania
Ženy v EÚ totiž zarábajú v priemere o 16 % menej ako muži a pravidelne sa stretávajú s prekážkami, ak chcú vstúpiť a udržať sa na trhu práce. Komisia chce preto umožniť ženám, aby prosperovali na trhu práce, intenzívnejším presadzovaním noriem EÚ v oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Cieľom je dať ženám aj mužom skutočnú možnosť osobného a profesionálneho rozvoja.

c) dosiahnuť rodovú rovnováhu v rozhodovaní a politickom živote
Aj v najväčších podnikoch EÚ tvoria ženy len 8 % výkonných riaditeľov. Komisia preto podporí prijatie návrhu z roku 2012 o rodovej vyváženosti vo vrcholových orgánoch spoločností a zároveň podporí účasť žien na politickom živote. Komisia pôjde príkladom a bude sa usilovať dosiahnuť do konca roka 2024 50-percentnú rovnováhu medzi ženami a mužmi na všetkých úrovniach riadenia.

ROK 2021 = EURÓPSKY ROK ŽELEZNÍC

V rámci európskej zelenej dohody pracuje Komisia na stratégii pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu, ktorá sa bude zaoberať emisiami zo všetkých druhov dopravy. Prioritou by mal byť presun 75% vnútrozemskej cestnej nákladnej dopravy na železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu.

Komisia preto navrhla vyhlásiť rok 2021 za Európsky rok železníc. Sériou podujatí, kampaní a iniciatív chce propagovať železničnú dopravu ako udržateľný, inovatívny a bezpečný spôsob dopravy. Zároveň chce zdôrazniť hlavne jej prínos pre ľudí, hospodárstvo a klímu a zamerať sa na zostávajúce prekážky vzniku skutočného jednotného európskeho železničného priestoru bez hraníc.

Európsky rok železníc by pomohol urýchliť modernizáciu železničnej dopravy, ktorá je potrebná na to, aby sa stala populárnejšou alternatívou menej udržateľných druhov dopravy. A však návrh Komisie o vyhlásení roka 2021 za Európsky rok železníc musia prijať i Európsky parlament a Rada.

Zdroj: Európska komisia