EU legalshot: September 2019 - 1. vydanie

V prvej septembrovej dávke legislatívnych noviniek  z prostredia Európskej únie sa dočítate, aké opatrenia plánuje Komisia prijať, aby pomohla poľnohospodárom, ktorých zasiahli suchá, aké budú nové opatrenia ohľadom rybolovu v Baltskom mori, ale aj o prekladateľskej súťaži, do ktorej sa môžu zapojiť aj slovenské školy. Čítajte nás a vykročte do jesene informovaní!

Martina Rievajová 01. 09. 2019 3 min.

Prekladateľská súťaž pre školy

Európska komisia vyhlásila už 13.ročník súťaže Juvenes Translatores pre študentov stredných škôl z celej Európy. Už od 2. septembra sa budú môcť stredné školy zaregistrovať online, čím otvoria svojim študentov možnosť súťažiť. Tento rok bude súťažnou úlohou preložiť text o tom, ako môže mládež pomôcť pri formovaní budúcnosti Európy.

Študenti si pri preklade budú môcť vybrať jednu z 552 možných jazykových kombinácií, pričom každá obsahuje dva z 24 úradných jazykov EÚ. Minulý rok bolo využitých 154 jazykových kombinácií.

Postup bude vyzerať tak, že od 2.9.2019 do20.10.2019 sa budú môcť stredné školy do súťaže prihlásiť. Komisia následne vyberie 751 škôl, ktoré postupujú do ďalšej fázy. Počet zúčastnených škôl z každej krajiny sa bude rovnať počtu kresiel, ktoré majú krajiny v Európskom parlamente, pričom konkrétne školy náhodne vyberie výpočtový systém.

Samotné vypracovanie prekladu budú študenti vypracovávať 21.11.2019 online v rovnakom čase pre všetky školy. Začiatkom februára sa oznámi víťaz, ktorý si so svojou školou príde prevziať cenu do Bruselu, kde sa môže stretnúť s profesionálnymi prekladateľmi z Európskej komisie.

Podporou proti suchu

Členské štáty minulý týždeň odsúhlasili súbor opatrení, ktoré poľnohospodárov odbremenia od finančných ťažkostí spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

Jedným z konkrétnych opatrení je možnosť zálohových platieb a niekoľkých mimoriadnych výnimiek týkajúcich sa ekologizácie, aby poľnohospodári mali dostatok krmiva pre zvieratá. Dotknutí poľnohospodári sa budú môcť uchádzať o vyšší percentuálny podiel platieb, ktoré im prináležia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a zlepšiť si tak peňažné toky.

Vďaka tomu bude uhradených:

-          Až 70% priamych platieb do polovice októbra,

-          85% platieb na rozvoj vidieka okamžite po formálnom prijatí balíka opatrení na začiatku septembra.

Taktiež budú prijaté nové výnimky z pravidiel ekologizácie s cieľom zvýšiť dostupnosť krmív. Ide najmä o tieto opatrenia:

-          Považovať pôdu ležiacu úhorom za pôdu s odlišnou plodinou alebo za oblasť ekologického záujmu, aj keď bola spásaná alebo bol na nej vykonaný zber,

-          Vysiať medziplodiny ako čisté plodiny ( nie ako zmesi plodín tak, ako doteraz), ak sú určené a pastu alebo produkciu krmiva,

-          Skrátiť 8-týždňové minimálne obdobie pre medziplodiny, aby poľnohospodári na ornej pôjde mohli po medziplodinách vysiať zimné plodiny.

Tento plán by mal byť prijatý už začiatkom septembra, avšak individuálna komunikácia Komisie s jednotlivými členskými štátmi bude prebiehať  aj pomimo tohto balíka.

Budúcnosť rybárčenia v Baltskom mori

Komisia prijala návrh možností rybolovu v obchodne najdôležitejších oblastiach Baltského mora pre rok 2020. Komisia navrhla zvýšiť počet povolených výlovov v oblasti  Rigského zálivu a udržiavať momentálne počty výlovu lososov vo Fínskom zálive. V ostatných oblastiach Baltského mora sa predpokladá skôr zníženie počtov takéhoto výlovu.

Na základe odborného odporúčania Medzinárodnej rady pre výskum mora sa zistilo, že limity, ktoré boli pre výlov stanovené v roku 2016 neboli dodržané, a práve preto je podstatné nastaviť čísla tak, aby počty výlovov boli dlhodobo udržateľné. O tomto návrhu sa bude bližšie rokovať v októbri tohto roka.