EU legal shot: September 2020 - 1. vydanie

Európska komisia plánuje veľký spotrebiteľský prieskum inteligentných spotrebiteľských zariadení, aké sú jej obavy? Blíži sa čas účinnosti smernice, ktorá určuje, koľko reklamy je v televíznom vysielaní už priveľa, ale aj to, ako budú maloletí chránení od násilia zverejneného napríklad na platforme Youtube, stihne ju Slovenská republika transponovať? Odpovede na tieto otázky a oveľa viac sa dozviete v dnešnej čerstvej dávke  európskych legislatívnych informácií.

Redakcia 07. 09. 2020 4 min.

Stihne Slovensko transponovať smernicu o Netflixe či Youtube?

Už od 28.11.2018, kedy bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené nové znenie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS) sa začalo aj na úrovni jednotlivých členských štátov EÚ uvažovať o regulácii mediálneho priestoru, z ktorého už neboli vyňatí ani poskytovatelia mediálnych služieb na požiadanie ako Netflix, Voyo, či platforiem, ktorých účelom je zdieľanie videí, ako napríklad Youtube.

Smernica sa vo svojej podstatnej časti venuje ochrane maloletých pred škodlivým obsahom, ktorým je napríklad pornografia či bezdôvodné násilie. V prípade takéhoto obsahu majú členské štáty zabezpečiť, aby jednak bolo zrejmé, že dané diela, videá, obsahujú škodlivé vnemy, a aby sa zabránilo ich vzhliadnutiu napríklad tým, že budú prístupné až po určitej hodine alebo sa bude na ich vzhliadnutie vyžadovať verifikácia užívateľa.

Výrazne bude smernicou zasiahnuté aj do obsahu ponúkaného službami na vyžiadanie, teda napríklad Netlixom, HBO Go a inými. Členské štáty majú totiž zabezpečiť, aby poskytovatelia takýchto služieb zaraďovali do katalógu audiovizuálnych diel ponúkaných na území EÚ minimálne 30%  podiel európskych diel a zabezpečili ich zdôraznenie.

Nová úprava sa dotkne aj televízneho vysielania, najmä jeho reklamnej časti. Podľa smernice by podiel reklamných spotov v čase medzi 6 hod. a 18 hod. nemal prekročiť 20% tohto obsahu (cca 2 hod. a 30 min. reklám) a v čase medzi 18 hod. a 24 hod. tiež nesmie prekročiť 20% tohto času (1 hod. aj 12 min. reklám).

Uvedené a mnohé iné zmeny majú byť podľa smernice zapracované a implementované do poriadkov členských štátov do 19.9.2020. Je však otázne či slovenský zákonodarný orgán stihne do tohto dátumu smernicu implementovať, keďže aktuálne stále nebol Národnej rade SR doručený návrh, ktorý by sa o implementáciu pokúšal.

Prieskumom trhu k presadzovaniu práva hospodárskej súťaže

Európska Komisia začala antitrustový prieskum hospodárskej súťaže v oblasti internetu vecí so zameraním na spotrebiteľské výrobky a služby poskytované v EÚ.

Skúmať sa budú najmä výrobky a služby, ktoré sú pripojené k sieti a môžu byť kontrolované aj na diaľku prostredníctvom mobilného zariadenia či hlasového asistentka. Ide o nositeľné zariadenia, inteligentné hodinky či športové náramky, a pripojené spotrebiteľské zariadenia, ako sú chladničky, práčky, reproduktory či televízie.

Dôvodom pre takýto postup sú náznaky, že určité praktiky, ktoré sa vyskytujú v tomto odvetví môžu v budúcnosti zásadne ovplyvniť a poškodiť hospodársku súťaž. Spoločným znakom zmienených výrobkov a služieb je ich prepojenosť s určitými systémami, ktorých poskytovatelia disponujú rozhodujúcim podielom na trhu, a preto je šanca, že obmedzia prístup k údajom a interoperabilitu, čím jednak vytlačia konkurentov z trhu  a zúžia možnosti potenciálnym spotrebiteľom. 

Výsledok prieskumu Komisia podľa predpokladov zverejní na jar 2021 a na jeho základe podnikne náležité kroky.

Legislatívny balík pre kamionistov

Začiatkom letných prázdnin (8.7.2020) bol Európskym parlamentom prijatý balík opatrení, pozostávajúci zo smernice o špecifických pravidlách v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy a dve nariadenia upravujúce časy jázd, odpočinku kamionistov, ako aj vývoj v odvetví cestnej dopravy. Uvedený balík do veľkej miery ovplyvní pracovné podmienky vodičov kamiónov, ale aj hospodársku súťaž v tomto odvetví.

Čo sa týka odpočinku vodiča, nariadenie ustanovuje minimálnu týždennú dobu odpočinku v rozsahu 45 hodín. Počas tejto doby by však vodiči nemali spať vo vozidle, čo dosiaľ znižovalo kvalitu ich spánku, ale v ubytovaní, ktoré bude hradiť zamestnávateľ. Nariadenie ďalej uvádza, že pracovný čas by sa mal rozložiť tak, aby vodiči mohli stráviť viac času doma s rodinami.

Upravujú sa aj pravidlá vysielania kamionistov do zahraničia. Po novom nebudú pod smernicu 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb spadať kamionisti v prípade tranzitu cez členské štáty alebo bilaterálne dopravné operácie. Pre vodičov to znamená, že sa ich mzda bude určovať výhrade podľa ich pracovnej zmluvy a prechod cez jednotlivé členské štáty nebude mať na ich mzdu dopad.

Naopak v prípade kabotáže, teda prípadu, keď kamión po privezení tovaru do zahraničia vykonáva v tejto krajine dodávky, alebo v prípadoch, keď nepôjde o tranzit, bude musieť zamestnávateľ pri určovaní mzdy prihliadať na lepšie podmienky v štáte, kde uvedené aktivity budú kamionisti vykonávať.

Nariadenie upravujúce čas odpočinku a pracovný čas vodičov kamiónov nadobudne účinnosť už 20 dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ, ostatné pravidlá až 18 mesiacov od takéhoto zverejnenia.

Zdroj: Európska Komisia