Európska Komisia podáva správu o stave justície v SR

​Ministerka spravodlivosti spolu so zástupcami Európskej komisie pre efektívnu justíciu predstavili Správu k stavu justície na Slovensku. Správa mapuje stav slovenského súdnictva, vyberá oblasti, na ktoré by bolo vhodné sa zamerať a ukazuje viacero možností pre zlepšenia.

Európska Komisia podáva správu o stave justície v SR

Rôzne štatistiky, hodnotiace správy, výstupy o súdoch naše i európske hovoria o tom, že nemôžeme byť so stavom súdnictva spokojní. Základné problémy justície máme pomenované. Aj predchádzajúce dva roky sa urobilo veľa práce pre zlepšenie tohto stavu – zmeny v exekúciách, nové hromadné výberové konania, transparentnejší proces výberu sudcov, nový systém ich hodnotenia, atď. Sú ale zmeny, ktoré ak chceme urobiť, potrebujeme na to objektívne dáta, ich správne vyhodnotenie, potrebujeme na to zároveň širšiu diskusiu tak vo vnútri systému ako aj mimo neho a potrebujeme tiež poznať skúsenosti z iných krajín, ktoré prechádzali podobnými zmenami. Cieľ je spravidla rovnaký pre tieto krajiny – lepší prístup k spravodlivosti, rovnosť šancí, rýchlejšie a efektívnejšie konania a dôveryhodnejšia justícia. Ale prostriedky k tomu môžu byť rôzne a závisia aj od nastavenia lokálnych   pomerov a tradícií.

Preto sme sa obrátili na medzinárodnú organizáciu založenú Radou Európy, ktorá má dlhoročné skúsenosti so zberom a vyhodnocovaním dát v oblasti súdnictva v rámci celej Európy. Zadaním bolo urobiť audit súdov, identifikovať problémy a na základe ich skúseností pomenovať možnosti ich riešení.

Audit prebiehal takmer celý uplynulý rok za účasti odborníkov zo CEPEJ (The European Commission for efficiency of Justice - Európska komisia pre efektívnu justíciu), ktorí navštevovali vybrané súdy, spoznávali ich systém práce, získavali priamo od nich potrebné údaje a následne ich vyhodnocovali. Z celého procesu vznikla prvá hodnotiaca správa, ktorú sme v týchto dňoch spolu so zástupcami Európskej komisie pre efektívnu justíciu predstavili všetkých zainteresovaným – teda sudcom, politikom aj mimovládnym organizáciám a odborníkom, ktorí sa zaoberajú právom a justíciou. Po oboznámení sa so závermi zo správy bude nasledovať diskusia o správe so súdmi po krajoch  a vzniknú pracovné skupiny so zapojením predstaviteľov súdov a Súdnej rady SR.

Správa pomenúva problémy a ukazuje viacero možností ako sa dajú riešiť. Ministerstvo považuje za veľmi dôležité, aby s akoukoľvek zmenou, ktorá z diskusie vznikne a bude sa realizovať, bolo justičné prostredie stotožnené. To znamená, aby prijalo nie len samotné riešenie, ale zároveň poznalo dôvody, pre ktoré sa zmena deje a aby vedelo, že zvolené riešenie je pre slovenskú justíciu zo všetkých možných najlepšie.

To, čomu sa správa venuje a čomu sa budú venovať aj pracovné skupiny, ktoré by následne mali vzniknúť, sú predovšetkým opatrenia, ktoré majú smerovať k spravodlivému a efektívnemu rozdeľovaniu zdrojov pre justíciu, k nastaveniu pravidiel špecializácie súdov a sudcov – osobitne ako má vyzerať súd pre rodinno-právnu agendu, k nastaveniu súdnej mapy, nastavovaniu časových rámcov pre rozhodovanie vo veciach a priebežne majú tieto opatrenia smerovať aj k automatizovanému a spoľahlivému zberu dát zo súdov.

Cieľom ministerstva je všetky prospešné veci zo správy pretaviť do praxe. Avšak správu nemožno čítať tak, že zajtra urobíme prevrat alebo revolúciu na súdoch, ale skôr ju treba čítať tak, že justícia bude mať na ďalšie roky pre seba zadefinovanú jasnú cestu, po ktorej treba ísť, aby lepšie fungovala a bola  efektívnejšia a dôveryhodnejšia.

Celá správa je dostupná TU​.

 

Zdroj: MS SR