Európsky parlament žiada zákaz neplatených stáží

Keďže nezamestnanosť mladých ľudí stúpa v celej Európe a vplyvom pandémie COVID-19 sa zvyšuje, zákonodarcovia EÚ vyzvali Európsku komisiu a členské štáty, aby zvýšili svoju podporu pre mladých ľudí v neistých pracovných podmienkach. Európsky parlament navrhol, aby Európska komisia zakázala neplatené stáže a investovala do kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí v období prudkého nárastu nezamestnanosti. 

Martina Beňovská 21. 10. 2020 3 min.

Tento návrh je súčasťou prijatého uznesenia parlamentu zameraného na zlepšenie návrhu Európskej komisie na posilnenie „záruky pre mladých ľudí“.

Záruka pre mladých ľudí je záväzok všetkých členských štátov zabezpečiť, aby mali všetci mladí ľudia vo veku menej ako 25 rokov k dispozícii kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy a stáží, a to v lehote 4 mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelania. Štáty EÚ sa túto záruku zaviazali realizovať v apríli roku 2013. Každoročne sa v systémoch tejto záruky registruje viac ako 5 miliónov mladých ľudí. Od roku 2014 prijalo každoročne viac ako 3,5 milióna mladých ľudí zaregistrovaných v rámci záruky pre mladých ľudí ponuku na zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, stáž alebo učňovskú prípravu. Vďaka iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí získalo priamu podporu viac ako 2,4 milióna mladých ľudí v celej EÚ.

Boj proti neplateným stážam stážistov pracujúcich v inštitúciách EÚ a v celej Európe však trvá už dlho. Európsky parlament odsudzuje neplatené stáže, ktoré podľa jeho názoru využívajú študentov a porušujú ich práva pričom žiada Európsku komisiu o efektívny a vymáhateľný zákaz neplatených stáží v EÚ. Je potrebné si uvedomiť, že títo stážisti si zaslúžia slušnú mzdu. V uznesení prijatom 8. októbra 2020 zákonodarcovia EÚ vyzvali členské štáty, aby zabezpečili mladým ľudom, ktorí sa zaregistrujú do systémov záruk, ponúknuť kvalitnú, rozmanitú a na mieru šitú prácu, odbornú prípravu, ponuky učňov vrátane spravodlivej odmeny. Poslanci do uznesenia zahrnuli sériu odporúčaní členským štátom, ktoré by práva stážistov postavili do centra diskusie. Štáty sa vyzývajú, aby navrhli spoločný právny nástroj, ktorý by zabezpečil a presadil spravodlivé odmeňovanie za stáže a učňovskú prípravu na trhu práve EÚ.

Nakoľko Európsky dvor audítorov zistil, že vyššie spomínaný systém „nedosahoval pôvodné očakávania“, pričom až 60 % intervencií pozostávalo skôr z praktických stáží než zo skutočných pracovných miest, je potrebné poučiť sa z chýb poslednej schémy, keďže nezamestnanosť mladých od januára 2020 vzrástla o 315 000 na viac ako 3 milióny.

Uznesenie Európskeho parlamentu požaduje:

  • Zvýšený podiel financovania z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), ktorý sa má prideliť na schému v dlhodobom rozpočte EÚ.
  • Právny nástroj na presadzovanie spravodlivej odmeny za stáže a učňovské vzdelávanie.
  • Lepšie monitorovanie vykonávania systému v členských štátoch a jeho výsledkov.