Exekúcia na vodičský preukaz a neplatenie výživného

Zastavili vás policajti a zadržali vám vodičský preukaz, pričom ste nijakým spôsobom neporušili predpisy cestnej premávky? V takomto prípade je pravdepodobné, že exekútor vydal príkaz na zadržanie vášho vodičského preukazu ako spôsobu exekúcie na peňažné plnenie. Za akých okolností môže takto postupovať exekútor a čo treba urobiť ak chcete svoj vodičský preukaz späť?

Kristína  Jurišová 15. 07. 2017 3 min.
Exekúcia na vodičský preukaz Exekúcia na vodičský preukaz Interior of a car from 4freephotos.com

Exekúcia vodičského preukazu

Súdny exekútor ako štátom určená a splnomocnená osoba na vykonávanie exekučnej činnosti má k dispozícii niekoľko spôsobov exekúcie, či už na peňažné alebo nepeňažné plnenie. V prípade exekúcie na peňažné plnenie záleží len na voľbe exekútora, ktorý zo spôsobov exekúcie zvolí. Pri exekúcii na peňažné plnenie je možné exekúciu vykonať:

  • zrážkami zo mzdy a iných príjmov,
  • prikázaním pohľadávky,
  • predajom hnuteľných vecí,
  • predajom cenných papierov,
  • predajom nehnuteľností,
  • zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti,
  • predajom podniku,
  • príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Novela Exekučného poriadku

Posledná z vyššie spomenutých spôsobov exekúcie (príkaz na zadržanie vodičského preukazu) bola do Exekučného poriadku zaradená novelou zákona č. 84/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov ("Exekučný poriadok“). Napriek tomu, že nejde o exekúciu na slovo vzatú, pretože tento spôsob exekúcie nepokrýva uhradzovaciu funkciu ani zabezpečovaciu funkciu od tejto novely bolo na Slovensku postihnutých takýmto spôsobom exekúcie stovky osôb práve preto, že zadržaním vodičského preukazu stráca povinná osoba vodičské oprávnenie, čím je nepriamo nútená, aby si splnila svoju povinnosť – zaplatiť výživné.

Príkaz na zadržanie vodičského preukazu

Príklad:

Ste rozvedená matka a máte dcéru, ktorá žije s otcom. Súd rozhodol o vašej povinnosti platiť na svoje dieťa výživné vo výške 150 EUR každý mesiac. Vy si však neplníte súdom uloženú povinnosť. Otec dieťaťa sa obráti na exekútora. Ten vás zo zákona musí o exekúcii informovať a zašle vám exekučný príkaz. Vy si však nepreberáte poštu. V takomto prípade exekútor požiada o pomoc príslušníkov Policajného zboru SR a oni vás predvolajú alebo ak sa na predvolanie nedostavíte odoberú vám vodičský preukaz pri bežnej dopravnej kontrole.

Zákonný postup

Ak neplatíte súdom stanovené výživné čakajte, že exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu na čo má zákonné oprávnenie podľa § 179a Exekučného poriadku. Takýto spôsob exekúcie je obmedzený iba na pohľadávky z akéhokoľvek výživného, ktoré svojim rozhodnutím stanovil súd.

Prvé čo exekútor urobí je to, že povinnú osobu upovedomí o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania. Toto upovedomenie realizuje ešte pred vydaním samotného exekučného príkazu. Exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu vydá až po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii a doručí ho: povinnému, oprávnenému, orgánu Policajného zboru SR. Od okamihu, kedy takýto príkaz bude doručený príslušnému orgánu Policajného zboru SR (príslušným orgánom je orgán príslušný podľa miesta pobytu povinného) vám môže poverený policajt predmetný vodičský preukaz zadržať o čom musí byť vydané potvrdenie.

Kedy vám vrátia vodičský preukaz späť?

Ak už bol váš vodičský preukaz zadržaný existuje iba jeden zákonný spôsob ako ho získať späť a to je vydanie príkazu na vrátenie vodičského preukazu. Tento príkaz môže vydať iba exekútor a to bezodkladne v prípade pominutia dôvodov takejto exekúcie. Ide najmä o situácie zastavenia exekúcie alebo uspokojenie pohľadávky. Príkaz po vydaní exekútor doručí povinnému aj orgánu PZ SR, ktorý následne vráti zadržaný vodičský preukaz osobe, ktorej bol odobratý.

Neplatiči výživného

Zákonodarca pri zavedení takéhoto spôsobu exekúcie reflektoval už rokmi kritickú situáciu v oblasti neplatenia výživného, ktorá v mnohých prípadoch vyústi do naplnenia znakov skutkovej podstaty trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona. Ako príklad možno uviesť aj stav z roku 2012, kedy bolo podľa štatistík Ministerstva vnútra SR v Slovenskej republike zaregistrovaných až 7 529 páchateľov trestných činov zanedbania povinnej výživy. Takéto číslo v celku predstavuje 13,8 % z celkového počtu páchateľov všetkých zaregistrovaných trestných činov v SR v roku 2012.

  • Súvisiace právne predpisy