Exekučné konanie

Vymedzenie pojmu „dlžník“ pre účely odporovateľnosti právnych úkonov

Inštitútu odporovateľnosti právnych úkonov sme sa na týchto stránkach už venovali niekoľkrát, pričom vždy sme sa zamerali na vybraný aspekt aplikácie tohto veriteľského ochranného mechanizmu. Dnes by sme si chceli priblížiť pojem „dlžníka“ pre účely uplatnenia odporovacieho práva, a to v kontexte jedného rozsudku Najvyššieho súdu ČR.

Záujemcov o osobný bankrot enormne pribúda

​Ani v roku 2018 záujem o osobný bankrot neutícha, práve naopak.

Čo je to exekučný titul a kedy nie je potrebné získať exekučný titul prostredníctvom súdu?

Predmetom tohto príspevku bude zodpovedať niekoľko základných otázok týkajúcich sa exekučného titulu. Na čo exekučný titul slúži? A musí byť vždy exekučný titul vydaný súdnou cestou?

Komora exekútorov upozorňuje na výskyt podvodných praktík!

Vyzýva občanov i právnické osoby, aby si overovali číslo účtu súdneho exekútora.

Bilancovanie roku fungovania nového osobného bankrotu

Pred pár dňami (1.marca 2018) to bol presne rok, čo nadobudli účinnosť nové pravidlá pre osobný bankrot. Vďaka zmenám sa osobný bankrot stal oveľa dostupnejším.

Vylúčenie vecí z exekúcie a BSM

Právna úprava v § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka vychádza z princípu nedielnosti bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dôsledkom čoho je, že tretie osoby môžu svoj nárok uspokojiť aj z majetku, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva. Čo však v prípade, ak počas exekučného konania zanikne BSM? Najvyšší súd SR prináša vysvetlenie následkov zániku a vyporiadania BSM na prebiehajúce exekučné konanie vo svojom Uznesení z 29. marca 2016 sp. zn. 1 Cdo 257/2012.

Ako sme na tom s exekúciami?

Exekúcii dnes na Slovensku čelí 968 986 fyzických osôb. Viac ako polovica tohto počtu, presne 517 908 osôb, rieši jedno exekučné konanie.

Mnohé inštitúcie, vrátane štátnych ignorujú nový systém prerozdeľovania exekúcií!

Slovenská komora exekútorov upozorňuje, že mnohé inštitúcie vrátane štátnych sa nezapájajú do nového systému prideľovania exekúcií.

V elektronických schránkach sa začína aplikovať fikcia doručenia!

​Po spustení doručovania do e-schránok pribúda ďalší dôvod, prečo je potrebné pravidelne si kontrolovať elektronickú schránku. Po 1. novembri 2017 začína pre elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie platiť tzv. „fikcia doručenia“.

Bilancovanie prvého roka existencie Centrálneho registra exekúcií

Služby centrálneho registra exekúcií využilo počas jeho ročnej existencie 7823 občanov. Priemerne využil každý návštevník možnosť dvoch lustrácií, teda zistení, či v ním sledovanej položke prebieha alebo neprebieha exekúcia a aké sú prípadne jej parametre.