Fotografia a autorské práva fotografa

Fotografia, ako výsledok duševnej tvorivej činnosti autora, je v zmysle Autorského zákona autorským dielom. Aké autorské práva prináležia fotografom, aké typy zmlúv môžu uzavrieť pri svojej fotografickej činnosti a ako sa môžu brániť, ak im niekto neoprávnene zasiahne do autorských práv sa dočítate v dnešnom článku.

Martina Beňovská 22. 12. 2020 5 min.

Podľa Autorského zákona je fotografickým dielom zachytenie obrazu prostredníctvom fotografického technického zariadenia. Fotografia je preto bezpochyby autorským dielom. Autorom fotografie je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila (zjednodušene fotograf, hoci aj amatérsky). K takémuto dielu potom jeho autorovi prináležia určité práva – autorské práva. Autorský zákon hovorí, že autorské právo k dielu vzniká okamihom, keď je dielo objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami. Z uvedeného je zrejmé, že už fotografickým zachytením určitého obrazu, t. j. vytvorením fotografie (konkrétne jej zápisom na pamäťovú kartu fotoaparátu, mobilného zariadenia a pod.) vzniká fotografovi autorské právo.

O aké právo konkrétne ide?

Autorské právo v sebe zahŕňa osobnostné práva majetkové práva. Čo sa týka osobnostných práv, tieto sú špecifické tým, že sa spájajú výhradne s osobou autora. Autor sa týchto práv nemôže vzdať, sú neprevoditeľné na iné osoby a smrťou autora zanikajú. Takýmto osobnostným právom autora fotografie je napríklad právo rozhodnúť o zverejnení alebo nezverejnení svojej fotografie, právo byť označený ako autor takejto fotografie menom alebo pseudonymom, ako aj právo na nedotknuteľnosť svojej fotografie (najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do nej, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojou fotografiou, ktoré by znižovalo jej hodnotu alebo spôsobilo ujmu fotografa na jeho cti alebo dobrej povesti).

Majetkové práva autora vo všeobecnosti znamenajú jeho možnosť so svojím dielom nakladať a disponovať ním. Základným majetkovým právom autora fotografie je svoje dielo (fotografiu) použiť. Použitím môže byť napríklad vyhotovenie rozmnoženiny fotografie, rozširovanie jej originálu, predaj alebo verejné vystavenie. Majetkovým právom autora fotografie je tiež právo udeliť súhlas na každé jej použitie. Rovnako ako osobnostné, aj majetkové práva autora sú neprevoditeľné a autor sa ich nemôže vzdať. Ak autor udelí súhlas na použitie diela inej osobe, majetkové práva autora nezanikajú, je len povinný strpieť použitie diela inou osobou v rozsahu udeleného súhlasu. Majetkové práva sú predmetom dedičstva.

Aké typy zmlúv môže uzavrieť fotograf pri svojej fotografickej činnosti ?

Pokiaľ sa fotograf chystá fotiť na objednávku, napríklad na svadbe, najvhodnejším typom zmluvy bude pre neho zmluva o vytvorení diela, ktorú uzavrie s objednávateľom. Zmluvou sa autor zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi dohodnutú odmenu. Zmluva nemusí byť písomná a autor je povinný vytvoriť dielo osobne. Zmluvou o vytvorení diela a odovzdaním veci, ktorá je predmetom tejto zmluvy, nenadobudne objednávateľ právo použiť toto dielo (nemá automaticky právo napr. na vyhotovovanie rozmnoženiny fotografie). Autor a objednávateľ však môžu súčasne so Zmluvou o vytvorení diela uzatvoriť aj licenčnú zmluvu, v ktorej ďalej upravia podmienky a rozsah používania diela.

Licenčné zmluvy

Pokiaľ má autor záujem udeliť súhlas inej osobe na použitie diela, do úvahy prichádza uzatvorenie licenčnej zmluvy. Licenčnou zmluvou (licenciou) udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela v rozsahu, spôsobom a v trvaní, na akom sa dohodnú. Autor môže nadobúdateľovi udeliť výhradnú alebo nevýhradnú licenciu.

Výhradná a nevýhradná licencia

Ak nie je v zmluve dohodnuté, že autor udelil výhradnú licenciu, platí, že udelil licenciu nevýhradnú. Rozdielom medzi výhradnou a nevýhradnou licenciou je, že pri výhradnej licencii autor nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu. Licenčná zmluva musí mať písomnú formu, ak autor udeľuje výhradnú licenciu. Ak autor udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté právo autora použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo autora udeliť licenciu tretej osobe.

Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (tzv. sublicencia) len so súhlasom autora. Rovnako môže licenciu zmluvou úplne postúpiť inej osobe, tiež len s predchádzajúcim písomným súhlasom autora.

Ochrana autorského práva

Čo v prípade, ak si niekto privlastní autorstvo k fotografii alebo ak neoprávnene vyrába rozmnoženiny fotografie a predáva ich ? Autor fotografie sa v takýchto prípadoch môže domáhať ochrany svojho autorského práva na súde.

Podľa Autorského zákona sa autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže domáhať najmä:

- určenia svojho autorstva,

- zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takéhoto ohrozenia,

- poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia, ako aj poskytnutia informácií o sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora,

- odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to najmä zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo jej stiahnutím z obehu,

- náhrady nemajetkovej ujmy,

- náhrady škody,

- vydania bezdôvodného obohatenia.

Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto pre svoje dielo použije názov alebo vonkajšie úpravy oprávnene použité už iným autorom pri diele rovnakého druhu, ak by tým mohlo vzniknúť nebezpečenstvo zámeny oboch diel, ak z povahy diela alebo z jeho určenia nevyplýva inak.

Po smrti autora sa ochrany resp. vyššie uvedených nárokov môže domáhať ktorákoľvek autorovi blízka osoba (príbuzný v priamom rade – predkovia  a potomkovia, súrodenec, manžel a iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu), dedič, príslušná profesijná komora alebo príslušná právnická osoba združujúca autorov.