Fúzie obchodných spoločností v zmysle novely Obchodného zákonníka

Dňa 12.10.2017 uzrela svetlo sveta rozsiahla novelizácia jedného z pilierov nášho právneho poriadku, Obchodného zákonníka. Zákonodarca prichádza s novinkami v oblasti fúzie podnikov, ale aj zodpovednosti štatutárov a spoločníkov, či v problematike tzv. „bielych koní“. V tomto príspevku by sme sa chceli venovať zmenám, ktoré sa dotkli zlúčenia a splynutia obchodných spoločností.

Martin Toček 04. 11. 2017 4 min.

Fúzia, teda zlúčenie a splynutie obchodných spoločností predstavuje možnosť, ako ďalej postupovať pri dobrovoľnom zrušení obchodnej spoločnosti. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prichádzajú s novými ustanoveniami, ktoré majú viesť k zamedzeniu nepoctivého zlučovania spoločností.

Aj keď bývajú pojmy zlúčenie a splynutie často zamieňané a chápané ako synonymá, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník (ďalej len Obchodný zákonník), ich chápe ako dva rozdielne inštitúty. V zmysle § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka totiž: „Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.“ Rozdielom medzi nimi je to, že pri zlúčení spoločnosti imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú, už jestvujúcu spoločnosť, zatiaľ čo pri splynutí imanie prechádza na inú novozaloženú spoločnosť.

Novela Obchodného zákonníka v oblasti zlúčenia a splynutia obchodných spoločností

Najrozsiahlejšie zmeny sa dotkli § 69 Obchodného zákonníka. Počet jeho odsekov bol novelizáciou zvýšený z 11 na 16. Práve 5 odsekov, ktoré poslanci do § 69 pridali ma prispieť k zefektívneniu procesu pri zlúčení, splynutí, ale aj rozdelení spoločnosti a zabrániť nekalým praktikám.

V zmysle § 69 ods. 11 novely: ku dňu účinnosti splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti

● nesmie hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti presahovať hodnotu jej majetku

● nástupnícka spoločnosť alebo zanikajúca spoločnosť nesmú byť v likvidácii,

● voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu, ibaže správca konkurznej podstaty súhlasí so splynutím, zlúčením alebo rozdelením spoločnosti,

● voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,

● voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nemôže viesť konanie o ich zrušení a nemôžu byť súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušení.

Navyše sa členovia orgánov spoločnosti musia zdržať úkonov smerujúcich k jej splynutiu, zlúčeniu alebo rozdeleniu, pokiaľ možno predpokladať, že nie sú splnené vyššie uvedené podmienky. Účelom tohto ustanovenia je zlepšiť ochranu veriteľa a zabezpečiť, aby bola spoločnosť v dobrej kondícii a mohla tak plniť hospodársky cieľ transakcie, a to prechod imania a následné pokračovanie v podnikaní nástupníckou spoločnosťou.

Nová právna úprava ďalej ukladá zanikajúcej spoločnosti povinnosť oznámenie o tom, že bol vypracovaný návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností alebo návrh projektu rozdelenia spoločnosti doručiť príslušnému správcovi dane (daňový alebo colný úrad), a to najneskôr 60 dní pred konaním valného zhromaždenia, ktoré má o príslušnom návrhu rozhodnúť.

Podmienky z odseku 11 budú po novom podliehať „kontrole“ audítora, určeného v zmluve o zlúčení alebo splynutí. Audítor vypracuje správu, ktorá osvedčuje splnenie podmienok podľa ods. 11 ku dňu podľa ods. 6 písm. d. Na tomto mieste by sme sa chceli pristaviť pri ods. 6 písm. d § 69, ktorého sa zmeny dotkli tiež. Toto ustanovenie upravuje určenie dňa, ku ktorému sa úkony zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti. Tento deň môže byť určený najskôr spätne k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností alebo návrh projektu rozdelenia spoločnosti za predpokladu, že účtovná závierka zostavená ku dňu, ktorý predchádza tomuto dňu, nebola schválená príslušným orgánom. Správa podľa ods. 14 sa však nevyhotovuje, ak sa použije postup podľa § 218a ods. 3 Obchodného zákonníka.

Posledná zmena, ktorá sa fúzii obchodných spoločnosti dotkla je rozšírenie § 69a Obchodného zákonníka o odsek 5, ktorý v právnej úprave pôvodne absentoval. Podľa tohto ustanovenia návrh na zápis zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra musia  všetky zanikajúce spoločnosti a nástupnícke spoločnosti podať najneskôr do 30 dní od schválenia zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti; táto lehota neplatí, ak zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti podlieha súhlasu podľa osobitných predpisov. Zákonodarca tu teda zavádza lehotu na podanie návrhu na zápis zlúčenia, splynutia, prípadne aj rozdelenia spoločnosti od obchodného registra. Výnimkou je postup podľa osobitného predpisu napr.zákona č.  136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Pre úplne znenie schválených zmien odkazujeme na schválené znenie zákona a dôvodovú správu, ktoré sú prístupne na webovej stránke NRSR.

 

Zdroj: NRSR