Bilancia roku 2018 na Ministerstve spravodlivosti

Aké ciele sa podarilo Ministerstvu spravodlivosti dosiahnuť v roku 2018? Pozrite si stručný prehľad.

Redakcia 22. 01. 2019 4 min.

Čo sa podarilo

Novela zákona o probačných a mediačných úradníkoch(legislatíva z dielne rezortu spravodlivosti sa zaoberá najmä požiadavkami na flexibilnejšie postupy subjektov v trestnom konaní, ktoré podmieňujú efektívnejšie ukladanie a výkon alternatívnych sankcií. Minister spravodlivosti SR Gábor Gál sa od svojho nástupu do funkcie snaží zvýšiť využívanie alternatívnych trestov a tým aj Elektronického systému monitorovania osôb (ESMO), ktorý zakúpila SR pred niekoľkými rokmi. Širšia pracovná skupina, ktorú minister spravodlivosti zriadil, analyzuje možnosti rozsiahlejšieho nasadenia elektronických náramkov u odsúdených a ďalších osôb (napr. premena trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia aj pri zločinoch, TDV aplikovaný u odsúdených matiek s deťmi, nahradenie väzby s probačným dohľadom a s obligatorným monitoringom). 

Manipulácia so zdravotným záznamom bude trestným činom (lekársky záznam bude úradným záznamom, ktorého falšovanie a pozmeňovanie bude trestným činom. Táto zmena sa má stať súčasťou najbližšej novelizácie trestných kódexov.)

Košické súdy čaká rekonštrukcia (Vláda schválila zámer, že budova, kde sú všetky okresné súdy v Košiciach, kde sídli aj Krajský súd, bude celkom zrekonštruovaná. Bude tam prístavba, nadstavba a stane sa z nej taký “svätostánok” justície hodný 21.storočia.)

Platy justičných zamestnancov od roku 2019 porastú(4500 zamestnancov justície si prilepší o 24 percent- na výplatnej páske to vychádza cca o 100 eur v hrubom viac) 

Návrh pre proces voľby európskeho prokurátora. Návrh zákona rezortu spravodlivosti o zastúpení Slovenskej republiky v orgánoch Európskej prokuratúry bol schválený.Slovensko tak vyberá vhodných kandidátov na svojich zástupcov v Európskej prokuratúre, ktorá zabezpečí efektívnejšie stíhanie trestnej činnosti proti finančným podvodom v EÚ.
Nové sídlo pre ministerstvo (Minister spravodlivosti SR Gábor Gál ukončil dlhoročne neriešenú kritickú priestorovú situáciu sídla ministerstva a Najvyššieho súdu SR výberom novej administratívnej budovy pre rezort)
Minister spravodlivosti Gábor Gál rovnako vyriešil nepriaznivú priestorovú situáciu na OS BA I. Ministerstvo spravodlivosti SR vyčlenilo pre Okresný súd Bratislava I za účelom sťahovania časti súdu do prenajatého objektu na Medenej ulici v Bratislave rozpočtové prostriedky pre rok 2018 v celkovej výške 329 958,20 eur, pričom aktuálne sú v riešení ďalšie súvisiace rozpočtové prostriedky vo výške cca 70 000 eur v oblasti IT. (v prenajatom objekte je okrem kancelárskych priestorov čiastočne riešené aj uskladňovanie aktuálnej  dokumentácie - spisov, ktoré ešte nie sú určené k archivovaniu, tzv. operatívna spisovňa)
Novela „protischránkového“ zákona (Minister spravodlivosti SR Gábor Gál bol exministerkou požiadaný, aby na novelu dohliadol a dokončil ju. Aby sa čím skôr – ako veľmi potrebná pre aplikačnú prax dostala do legislatívneho procesu. Na novele robil ten istý tím odborníkov ako na samotnom zákone. Cieľom novely je odstrániť aplikačné problémy v praxi.)
Návrh transparentných pravidiel pri využívaní a odmeňovaní advokátov zo strany štátu. Návrh pravidiel z rezortu spravodlivosti okrem väčšej transparentnosti pri výbere predpokladá  aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej  správy a informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky (Návrh zákona vytvoril novú zákonnú úpravu regulujúcu organizáciu ústavného súdu, spôsob konania pred ústavným súdom a postavenie jeho sudcov a to prehľadným a jednoznačným spôsobom, čo prispieva k zefektívneniu práce ústavného súdu a vedie k posilneniu ochrany základných práv. Zároveň návrh zákona reaguje na súčasne predkladanú novelu ústavy v oblasti ustanovenia sudcov ústavného súdu do funkcie, ďalej v oblasti výberového procesu kandidátov v Národnej rade SR a v oblasti zániku funkcie sudcu všeobecného súdu, ak tento dosiahne vek 70 rokov.)
Občiansky zákonník prejde najväčšou zmenou od svojho vzniku. Novela má pomôcť zorientovať sa občanovi vo svojich právach.
Nasadenie nového obsahového modulu v rámci informačného systému Slov-Lex dostupného na portálihttp://www.slov-lex.sk​, ktorého súčasťou sú preklady vybraných právnych predpisov preložených do jazyku národnostných menšín.
Odovzdanie dvoch kompletne zrekonštruovaných ústavov na výkon trestu odňatia slobody- Justičný palác Bratislava a ÚVTOS Dubnica nad Váhom. 
Zmeny pri voľbe ústavných sudcov (rokovací poriadok o Zákone o Ústavnom súde). Zmeny, ktoré sa v rokovacom poriadku v zákone o Ústavnom súde podarilo presadiť, dosť výrazným spôsobom pomáhajú poslancom, aby bol výber otvorený, transparentný a spravodlivý. 
Vo finálnej fáze prípravy sú tiež legislatívne návrhy pre zastavenie starých exekúcií, zlepšenia obchodného registra, návrh zákona o zaistení majetku. 
Minister spravodlivosti rovnako zaviedol systém osobných konzultácií na súdoch a vo väzniciach, ktoré pravidelne každý týždeň navštevuje a osobne rieši problémy jednotlivých inštitúcií aj zamestnancov. 
Zdroj: MS SR