Grécko zaplatí milióny kvôli neplneniu si povinností

Životné prostredie je téma, s ktorou sa v médiách stretávame deň čo deň viac a viac. Veľa krajín je viazaných rozsudkami týkajúcimi sa práve životného prostredia a Grécko je jednou z nich. To sa však rozhodlo si povinnosti neplniť. Čítajte a dozviete sa o aké povinnosti išlo a akú sankciu uznal Súdny dvor za primeranú.

Andrea Palgutová 10. 03. 2020 2 min.

Čo sa stalo?

Povinnosti Grécka smerovali k ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, ktoré mu boli uložené rozsudkom z roku 2015 a mali sa vykonať do decembra 2017. Tak sa však nestalo.
Komisia to zistila pri kontrole dodržiavania rozsudku až začiatkom roka 2019, na čo sa následne 11.apríla rozhodla podať novú žalobu na Súdny dvor EÚ, v ktorej žiadala, aby Grécku bola uložená paušálna pokuta a povinnosť zaplatiť penále.
Grécko preto dňa 24. apríla rýchlo prijalo medzirezortný dekrét, čo znamenalo, že prijalo všetky opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s rozsudkom. Komisia mohla ďalej podniknúť už len také kroky, ktoré sa týkali žiadosti o vyplatenie jednorazovej sumy a tak aj urobila.

Čo si o tom myslí Súdny dvor?

Súdny dvor aj napriek týmto skutočnostiam dospel k záveru, že Grécko nezrealizovalo uložené povinnosti tak ako malo. Síce prijalo medzirezortný dekrét, ktorým naplnilo požiadavky vyplývajúce z rozsudku, ale prijalo ho až po lehote, ktorú na to malo určenú, keďže účinnosť dekrétu nastala až v máji 2019.
Podľa Súdneho dvora Európskej únie vzhľadom na tento fakt je na mieste nariadiť, aby Grécko zaplatilo paušálnu pokutu. Pokiaľ ide o výpočet pokuty, súd prvého stupňa predovšetkým tvrdí, že pokiaľ ide o dĺžku trvania porušenia, tak nesplnenie povinnosti, ktoré je vytýkané Grécku, predstavuje značné obdobie - to znamená, viac ako štyri roky odo dňa, kedy bol vynesený rozsudok z roku 2015 a dňom, kedy medzirezortný dekrét nadobudol účinnosť.
Vec, ktorú Súdny dvor výrazne zdôrazňuje je, že pokiaľ ide o závažnosť porušenia, ochrana životného prostredia predstavuje jeden zo základných cieľov EÚ a má zásadný charakter. Nesplnenie povinnosti podľa práva EÚ by mohlo poškodiť životné prostredie a musí sa považovať za osobitne závažné.

Ako to teda dopadlo?

Súdny dvor rozhodol, že toto nesplnenie povinnosti závažne ohrozuje životné prostredie a ľudské zdravie, preto zaviazal Grécko na zaplatenie paušálnej pokuty vo výške 3,5 milióna EUR s cieľom účinne zabrániť opakovaniu podobných porušení právnych predpisov EÚ v budúcnosti.

Zdroj: Curia