Informácia pre obce a vyššie územné celky k výdavkom do cudzieho majetku

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) je všeobecná právna norma, ktorá neobsahuje ustanovenia, ktoré by subjektom územnej samosprávy (obciam a vyšším územným celkom, ďalej len „VÚC“) zamedzovali používanie ich vlastných finančných prostriedkov na správu , údržbu, resp. zhodnocovanie majetku iných osôb. Tento zákon rešpektuje skutočnosť, že v súlade s príslušnými ustanoveniami Čl. 65 Ústavy SR sú subjekty územnej samosprávy samostatné územné samosprávne a správne celky Slovenskej republiky, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodária s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. V zmysle uvedeného  v súlade s § 5 ods. 3 a § 6 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.  o použití vlastných príjmov rozpočtu obce/VÚC rozhodujú tieto subjekty samostatne.

Redakcia 09. 06. 2019 3 min.

V tomto smere zákon č. 583/2004 Z. z. predpokladá možnosť rozhodnutia obcí a VÚC realizovať výdavky ich rozpočtu nielen do vlastného majetku, keď v § 7 ods. 1 písm. d)  zaraďuje medzi výdavky obce aj výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (obdobne právna úprava zákona č. 583/2004 Z. z. umožňuje v § 8 ods. 1 písm. d) realizáciu takýchto výdavkov aj u VÚC).

Ďalej je v súlade s príslušnými ustanoveniami § 7 a § 8 zákona č. 583/2004 Z. z. upravené poskytovanie dotácií z rozpočtu obcí a VÚC, pričom regulácia sa týka iba subjektov, ktorým sa finančné prostriedky môžu poskytnúť a okruhov účelov a aktivít, ktoré sa môžu týmito finančnými prostriedkami podporiť.

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako všeobecný predpis upravujúci pravidlá rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami, ako jedno zo všeobecných pravidiel obsahuje povinnosť pre všetky subjekty verejnej správy pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Neobsahuje však žiadnu úpravu, ktorá by bola právnou prekážkou pri investovaní výdavkov samosprávy do cudzieho majetku.

Majetkové predpisy v gescii ministerstva financií, ktorých predmetom nie je úprava financovania, rovnako nie sú prekážkou možnosti investovania do cudzieho majetku.

Záver

Zákon č. 583/2004 Z. z., ani iná legislatíva v pôsobnosti ministerstva financií, neobsahuje žiadnu reštrikciu, ktorá by zakazovala použitie prostriedkov obcí a VÚC do cudzieho majetku, t. j.  ponecháva v tomto smere plne v kompetencii príslušného subjektu územnej samosprávy autonómne rozhodnúť o použití vlastných finančných prostriedkov.

Zdroj: Ministerstvo financií SR