Je vozidlo v prevádzke, ak stojí v súkromnej garáži? Súdny dvor pozná odpoveď.

Škoda spôsobená pri dopravnej nehode predstavuje jeden z hlavných dôvodov, prečo sa mnohí obracajú na poisťovňu so žiadosťou o uhradenie takejto škody. Kedy sa však o vyplatenie náhrady škody možno skutočne uchádzať? Možno si žiadať nahradiť škodu poisťovňou, ak dôjde k nehode či škode vtedy, keď je auto zaparkované na parkovisku? Dnešný článok vám prináša odpovede aj na tieto otázky.

Martina Rievajová 02. 07. 2019 3 min.

Súboj poisťovní

Súdny dvor Európskej únie sa touto otázkou zaoberal v prípade, ktorý sa v roku 2013 odohral v Španielsku. Vozidlo nebolo v premávke viac ako 24 hodín a bolo zaparkované v súkromnej platenej garáži. Skrat v takto zaparkovanom vozidle spôsobil požiar, ktorého dôsledkom boli výrazné škody spôsobené majiteľovi budovy, v ktorej požiar vznikol. Majiteľ vozidla mal uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla so spoločnosťou Línea Directa. Majiteľ budovy mal uzatvorenú poistnú zmluvu so spoločnosťou Segurcaixa, ktorá mu vyplatila náhradu škody, ktorú utŕžil.

O rok na to si poisťovňa majiteľa budovy chcela súdne nárokovať náhradu vyplatených prostriedkov majiteľovi budovy od poisťovne majiteľa vozidla, nakoľko požiar vznikol z dôvodu prevádzky samotného vozidla, preto tieto náklady mala hradiť poisťovňa jeho majiteľa. Prípad sa dostal pred Najvyšší španielsky súd, ktorý adresoval Súdnemu dvoru Európskej únie otázku ohľadom výkladu pojmu „prevádzka vozidiel“, nakoľko si nebol istý výkladom tohto pojmu európskym právom.

Je vozidlo stojace na parkovisku v prevádzke?

Pojem „prevádzka vozidiel“ je na európskej úrovni regulovaný v Smernici o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel[1], avšak ani táto Smernica neposkytuje definíciu tohto pojmu. Tá je stanovená až judikatúrou, podľa ktorej prevádzka vozidla nie je obmedzená na situácie v cestnej premávke, ale pod tento pojem patrí akékoľvek používanie vozidla, ktoré predstavuje jeho bežnú funkciu, teda používanie vozidla ako dopravného prostriedku. Súd poukázal na to, že fakt, že osobné vozidlo pri nehode stálo neznamená, že v tom okamihu neplnilo funkciu dopravného prostriedku. Žiadne ustanovenie Smernice neobmedzuje rozsah povinnosti poistenia v týchto prípadoch.

Súdny dvor v tomto prípade rozhodol, že pojem „prevádzka vozidiel“ nezávisí od okolnosti, že dotknuté vozidlo sa v čase nehody nepohybuje a nachádza sa na parkovisku, aj tieto situácie sú v tomto pojme zahrnuté. Státie vozidla bez pohybu, ako aj parkovanie sú prirodzené etapy používania dopravného prostriedku, pri ktorých plní svoju funkciu.

Vznietenie vozidla zaparkovaného v súkromnej garáži budovy, ktoré spôsobilo požiar, ktorého príčinou bol skrat tohto vozidla počas 24-hodinového parkovania v tejto garáži, možno teda zaradiť pod pojem „prevádzka vozidla“.  Nárok poisťovne majiteľa budovy voči poisťovne Línea Directa  v tomto prípade predstavuje oprávnený nárok.

Tento rozsudok možno vnímať ako zjednotenie a interpretáciu pojmu „prevádzka vozidla“, ktorý môže slúžiť ako usmernenie aj pre slovenský právny poriadok.

Zdroj: CURIA

  • Súvisiace právne predpisy