Jednotný patentový súd

Rok 2004 sa pre Slovenskú republiku niesol v znamení vstupu do Európskej únie. Počas nasledujúceho obdobia sme mohli byť svedkom viacerých zmien, ktoré sa nás, ako člena tohto zoskupenia dotkli. Asi najvýznamnejším krokom bolo prijatie jednotiacej meny, eura. Štáty únie však v snahe zjednocovania pracujú aj na systéme jednotných inštitúcii. Jednou z najnovších, je dlho pripravovaný Jednotný patentový súd, ktorý by mal vniesť poriadok do oblasti patentových sporov.

Martin Toček 12. 09. 2017 2 min.

Jednotný patentový súd (ďalej len JPS) by sa mal stať spoločným súdom pre zmluvné členské štáty a súčasťou ich súdneho systému. JPS bude príslušný na riešenie sporov, týkajúcich sa európskych patentov a európskych patentov s jednotným účinkom. Tento súd by tak mal umožniť vytvorenie skutočne jednotného európskeho patentu, nakoľko účinok jednotnosti súčasné európske patenty vydávané Európskym patentovým úradom nemajú.

Proces vzniku JPS

Dohoda o JPS bola podpísaná 19. februára 2013, 25 členskými štátmi, ktoré sú zároveň členmi Prípravného výboru. Prípravný výbor prijal 11. júna 2013 organizačné pravidlá a detailnú cestovnú mapu, ktorá zdôrazňuje prioritu prípravy nominácie prvej skupiny sudcov a organizácie vzdelávania sudcov. Z hľadiska zloženia by mali JPS tvoriť sudcovia s právnickým vzdelaním ako aj technicky kvalifikovaní sudcovia. Menovať ich bude Administratívny výbor na obdobie šesť rokov.

Článok 15 Dohody o JPS, upravuje kvalifikačné kritéria na vymenovanie sudcov takto:

„1. Súd sa skladá z právnicky kvalifikovaných sudcov a technicky kvalifikovaných sudcov. Sudcovia zabezpečujú najvyššiu úroveň odbornej spôsobilosti a preukázaných skúseností v oblasti patentových sporov.

Právnicky kvalifikovaní sudcovia majú kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje na vymenovanie do sudcovských funkcií v zmluvnom členskom štáte.

Technicky kvalifikovaní sudcovia majú vysokoškolské vzdelanie a preukázanú odbornosť v oblasti techniky. Majú tiež preukázané znalosti z občianskeho práva hmotného a procesného, ktoré sa týka patentových sporov.[1]

Kandidáti na pozíciu musia tiež ovládať minimálne jeden z jazykov Európskeho patentového úradu (angličtina, nemčina, francúzština) a byť príslušníkmi zmluvných členských štátov.

Pri výbere vhodných kandidátov bude Prípravnému výboru pomáhať Poradný výbor, tvorený aktívnymi, ale aj bývalými odborníkmi v predmetnej oblasti. Poradný výbor vypracuje posudok, na základe ktorého sa zostaví predbežný zoznam vhodných kandidátov. Týmto kandidátom bude umožnené zúčastniť sa vzdelávacieho programu v prípravnej fáze. Následne sa vykoná oficiálne výberové konanie.

Ďalšie kroky v procese prípravy JPS budeme samozrejme sledovať. Pre získanie ďalších informácii o JPS odkazujeme na oficiálnu webovú stránku JPS.

 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

 

Poznámky pod čiarou:

[1] Článok 15 Dohody o Jednotnom patentovom súde

.