Kabinet schválil návrh stratégie riadenia hraníc do roku 2022

Vláda SR  23. januára 2019 schválila Národnú stratégiu integrovaného riadenia hraníc na roky 2019 až 2022, ktorú vypracovalo ministerstvo vnútra. Hrozbami v oblasti budovania Európskeho integrovaného riadenia hraníc (EIBM) sú terorizmus a organizovaná závažná trestná činnosť s cezhraničným aspektom. Slovensko bude v nasledujúcich štyroch rokoch plniť ďalšie úlohy v oblasti budovania európskeho integrovaného riadenia hraníc aj s ohľadom na tieto faktory.

Redakcia 10. 02. 2019 2 min.

Ďalšou hrozbou je aj neoprávnené prekračovanie vonkajších hraníc schengenského priestoru.

Aj keď počet podobných prípadov po rekordnom roku 2015 klesol, stále je vysoký.

Výzvami pre nasledujúce obdobie je maximálna eliminácia týchto hrozieb na jednej strane a zároveň zvládnutie stále sa zvyšujúceho počtu tzv. bona fide cestujúcich, ktorí legálne prekračujú vonkajšie hranice schengenského priestoru.

Jednou z ciest, ako tieto výzvy zvládnuť, je  masívne nasadenie automatizácie v riadení vonkajších hraníc a vybudovanie a spustenie spoločných európskych informačných systémov.

Tie by sa mali orientovať najmä na zaznamenávanie vstupu a výstupu príslušníkov tretích krajín na krátkodobom pobyte a na ich cestovné povolenia.

Pre našu krajinu  je takisto výzvou postupné nasadzovanie automatických hraničných kontrol, ktoré ešte nie sú u nás používané v praxi, ale aj prevencia a odhaľovanie hrozieb.

Permanentnou výzvou ostáva stabilizácia organizačného a personálneho zabezpečenia pri plnení úloh. 

Potreba vysokej úrovne ochrany platí aj na medzinárodných letiskách pri letoch do a z tretích krajín, pričom má byť spojená s vysokou úrovňou kontrol. Hlavné ciele v nasledujúcich rokoch by mali smerovať do väčšej automatizácie hraničných kontrol na hraničných priechodoch.

Národnú stratégiu integrovaného riadenia hraníc na roky 2019 až 2022, ktorú vypracovalo ministerstvo vnútra nájdete na tomto linku.

Zdroj: MV SR