Keď otec dieťaťa poberá materské

Aké sú zákonné podmienky pre otca, aby i on mohol poberať materské? Ako dlho a dokedy môže poberať materské otec dieťaťa? Ako má požiadať o materské? Môže otec vykonávať zárobkovú činnosť popri poberaní materského?

JUDr. Mária Dvončová 20. 06. 2017 5 min.

predchádzajúcom článku sme bližšie vysvetlili možnosť muža – zamestnanca nastúpiť na rodičovskú dovolenku v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa. V tomto príspevku zodpovieme vyššie položené otázky týkajúce sa možnosti otca dieťaťa poberať materské.

V posledných rokoch postupne stúpa počet otcov dieťaťa, ktoré poberajú dávku nemocenského poistenia – materské. Súvisí to v istej miere i so zvýšenou informovanosťou verejnosti ohľadom tejto možnosti. Po tom ako matka dieťaťa prestane poberať materské a začína poberať iba rodičovský príspevok (213,10 EUR mesačne na dieťa) je pre rodičov dieťaťa možnosť poberania materského otcom dieťaťa, obvykle v oveľa vyššej sume, mimoriadne zaujímavá.

Otec dieťaťa je tzv. iný poistenec

Právna úprava poberania materského ako dávky nemocenského poistenia sa nachádza v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení („zákon o sociálnom poistení). Materské poberá prednostne samozrejme žena- poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa. V zmysle § 49 zákona o sociálnom poistení však materské môže poberať i tzv. iný poistenec. Ním sa rozumie

  1. z hľadiska starostlivosti: osoba, ktorá dieťa prevzala do starostlivosti a o dieťa sa stará a súčasne
  2. z hľadiska vzťahu k dieťaťu alebo jeho matky to môže byť okrem iných i otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa.

Ako dlho môže poberať materské otec dieťaťa?

V prípade vyššie uvedeného, otec dieťaťa nepoberá materské v rovnakej dĺžke ako matka dieťaťa. Má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské. Ak je osamelý, má nárok na materské v období 31 týždňov od vzniku nároku na materské a a ak prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské 37 týždňov od vzniku nároku na materské.

Ďalším časovým ohračením je vek dieťaťa, kedy je stanovená hranica troch rokov. Nárok na materské uplynutím troch rokov veku dieťaťa zaniká.

Podmienka povinnej dĺžky nemocenského poistenia sa vzťahuje i na otca dieťaťa

Rovnako ako v prípade matky – poistenkyne ako poberateľky materského, je i v prípade otca dieťaťa podmienkou vzniku nároku na materské splnenie podmienky trvania nemocenského poistenia ku dňu vzniku nároku na materské. Súčasne musí mať splnenú podmienku trvania nemocenského poistenia v dĺžke 270 dní, a to v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti. Druhou možnosťou je, že otcovi vznikne nárok na materské v tzv. ochrannej lehote[1]. Tu poukazujeme na rozdiel v trvaní ochrannej lehoty tehotnej poistenkyne, nakoľko platí, že v prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenkyne zaniklo v období tehotenstva, trvá ochranná lehota osem mesiacov.

V prípade, ak je otec samostatne zárobkovo činná osoba alebo si uplatní nárok na materské z dobrovolného poistenia, musí mať nemocenské poistenie zaplatené riadne a včas.

Ak chce otec poberať materské, matka nesmie…

Ďalšou podmienkou, aby mohol otec dieťaťa ako tzv. iný poistenec poberať materské je to, aby matka dieťaťa nepoberala materské ani rodičovský príspevok. V prípade, ak matka pobera rodičovský príspevok, musí sa na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny odhlásiť z jeho poberania.

Otec si môže uplatniť nárok na materské z viacerých poistení

V prípade, že je otec dieťaťa zamestnanec a súčasne samostatne zárobkovo činná osoba, prípadne si uplatňuje nárok i z dobrovoľného poistenia, bude sa posudzovovať nárok na materské z každého nemocenského poistenia osobitne. Otcovi, ktorý žiada o materské vydáva tlačivo – žiadosť o materské príslušná pobočka Sociálnej poisťovne  (zamestnanec podľa sídla zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba podľa miesta ich trvalého pobytu) . Ak si uplatňuje nárok z viacerých poistení, dostane počet tlačív – žiadostí podľa počtu týchto poistení. Po podaní žiadosti o priznanie materského, rozhodne Sociálna poisťovňa o nároku na materské do 60 dní od dňa  podania žiadosti.

Otec môže počas poberania materského pracovať, ale za týchto podmienok

Počas poberania materského platí i v prípade otca dieťaťa (rovnako ako v prípade matky poberajúcej materské), že nesmie mať príjem z toho istého pracovnoprávneho vzťahu, z ktorého mu vznikol nárok na materské. Môže sa však zamestnať u iného alebo i toho istého zamestnávateľa na dohodu alebo uzatvoriť nový pracovnoprávny vzťah. V tejto súvislosti upozorňujeme na ustanovenie § 50 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení. V prípade samostatne zárobkovo činnej osoby alebo dobrovoľne poistenej osoby platí, že môžu mať akýkoľvek príjem bez dopadu na poberanie materského.[2]

Zo správy o plnení akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a podvodom v Sociálnej poisťovni vyplýva, že otcovia detí sice deklarujú prevzatie dieťaťa do svojej starostlivosti pri uplatňovaní nároku na materské, avšak obvykle uzatvoria iný pracovnoprávny vzťah (cca 723 mužov), prípadne povinne nemocensky poistené SZČO (cca 881), u ktorých sa na účely nároku na materské nesleduje podmienka absencie príjmu. Ako uvádza samotná Sociálna poisťovňa, „na účely nároku na materské nie je stanovená podmienka osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, starostlivosť o dieťa tak fakticky naďalej vykonáva matka dieťaťa, príp. iný subjekt (jasle).“[3]

Záver

Vďaka medializácii stúpa počet otcov na rodičovskej dovolenke ako i tých, ktorí si uplatnia nárok na materské. V roku 2011 ich poberalo materské 133 oproti tomu v roku 2016 už 3076. Na rozdiel od Českej republiky, kde bola prednedávnom schválená platená otcovská dovolenka s možnosťou čerpania v prvých týždňoch po narodení dieťaťa, na Slovensku zatiaľ takáto možnosť nie je.

Poznámky pod čiarou:

[1] V zmysle § 32 zákona o sociálnom poistené trvá ochranná lehota sedem dní po zániku nemocenského poistenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Ochranná lehota poistenca, ktorý bol nemocensky poistený menej ako sedem dní, je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie.  Bližšie podrobnosti v predmetnom ustanovení.

[2] Dostupné na internete: http://www.socpoist.sk/aktuality-prijmy-pocas-materskej-nemusia-ohrozit-poberanie-tejto-davky-/54926c [online].[25.5.2017].

[3] Dostupné na internete: http://www.socpoist.sk/zasadnutie-dozornej-rady-zo-dna-21-aprila-2017/64350s [online].[25.5.2017].