Kedy vám v zmysle novely môže policajt zadržať ŠPZ

S blížiacim sa koncom roka nám v oblasti cestnej premávky zákonodarca priniesol mnoho ďalších zmien. Vodiči pozor, po novom by tak majitelia áut po nezaplatení pokuty v blokovom konaní môžu prísť o doklady prípadne o evidenčné číslo vozidla (EČV).

Redakcia 20. 12. 2019 7 min.

Výrazná zmena oproti minulej úprave spočíva v tom, že sa táto zmena dotkne aj zahraničných vodičov. Hlavným cieľom Policajného zboru je v prvom rade konať v záujme ochrany života a zdravia účastníkov cestnej premávky, preto jedným z cieľov naplnenia týchto záujmov je vo väčšej miere využívať v praxi inštitút objektívnej zodpovednosti vzhľadom na rastúci počet dopravných nehôd a zlú disciplínu v premávke. Pozrite si prehľad zmien, ktoré nastali v novelizovanom cestnom zákone platnom od 1.12.2019.

Spomínaná novela zákona nám priniesla zlepšenie vymožiteľností sankcií ukladaných v rámci objektívnej zodpovednosti prostredníctvom zisteného evidenčného čísla tým, že pokiaľ nedôjde k uhradeniu pokuty uloženej v rámci objektívnej zodpovednosti a nastane situácia v ktorej policajt príde do kontaktu s daným vozidlom priamo na cestnej komunikácií, je oprávnený zadržať doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom, čo bude mať za následok znemožnenie ďalšej jazdy s vozidlom. Tento zákaz sa vzťahuje výlučne iba na dané vozidlo, vodič v takejto situácií môže viesť iné vozidlo. Nemožnosť jazdy daného vozidla predstavuje formu nepriamej zábezpeky zaplatenia sankcie. Čo sa týka zabezpečenie zákazu jazdy po fyzickej stránke bude policajt oprávnený použiť technický prostriedok, ktorý ma za úlohu zabezpečiť zabránenie odjazdu vozidla. Doklady a tabuľka ( EČV) sa naspäť vráti až potom čo vodič zaplatí pokutu.

V rámci objektívnej zodpovednosti sa taktiež zavádza :

  • pokuta vo výške 300 eur za neumožnenie prejazdu vozidla s právom prednostnej jazdy a za zneužitie záchranárskej uličky
  • pokuta vo výške 99 eur za nevytvorenie záchranárskej uličky a za nezastavenie na značke Stoj, daj prednosť v jazde!

Zaviedol sa nový druh sankčného konania

Blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla spočívajúce v tom, pokiaľ niekedy došlo v minulosti k porušeniu pravidiel cestnej premávky s daným vozidlom a nedošlo k sankcií prostredníctvom/formou objektívnej zodpovednosti. Tento druh sankčného konania nájdeme v § 139h zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príkladom môže byť situácia v ktorej radar zaznamenal prekročenie rýchlosti na vozidle, avšak prostredníctvom EČV nedošlo k zisteniu držiteľa vozidla, prípadne jeho adresy. V takomto prípade, ak príslušník policajného zboru príde do kontaktu s takouto osobou a vozidlom priamo na ceste, uloží mu pokutu priamo na ceste vodičovi/držiteľovi vozidla, ak s tým bude prejavovať súhlas.

Pokiaľ s takýmto riešením formou blokového konania nebude vodič/držiteľ vozidla súhlasiť, bude mu uložená povinnosť zaplatiť peňažnú záruku ( kauciu) vo výške pokuty, ktorá bude naspäť vratná iba po uložení riadnej pokuty, inak prepadne v prospech štátu. To neplatí, ak bola držba vozidla po porušení povinnosti držiteľa vozidla bola preukázateľne prevedená na inú osobu. Policajt následne vydá držiteľovi vozidla, alebo vodičovi potvrdenie o zložení peňažnej záruky.            

Potvrdenie musí obsahovať :

a) dôvod uloženia povinnosti zložiť peňažnú záruku
b) jej výšku
c) údaje o bankovom účte, na ktoré sa má peňažná záruka vrátiť

Kedy môže peňažná záruka prepadnúť v prospech štátu?

  • ak vodič nepredloží policajtovi hodnoverný doklad s údajmi o držiteľovi vozidla a o vozidle

  • ak nebolo možné začať konanie o správnom delikte držiteľa vozidla z iného dôvodu

  • ak pokuta v súvislosti s porušením povinnosti nebola uložená z iného dôvodu ako je uvedené v zákone

  • ak pokuta uložená v súvislosti s porušením povinnosti nebola uhradená do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená

Ak dôjde k tomu, že kaucia alebo bloková pokuta nebude uhradená priamo na mieste, policajt bude postupovať takým spôsobom, ktorý sme uviedli vyššie – zadrží doklady od vozidla a tabuľku s evidenčným číslom, až do momentu, pokiaľ nedôjde k zaplateniu.

U cudzincov je to podobne...

Oprávnenie príslušníkov policajného zboru o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo II, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom sa vzťahuje aj na cudzincov pokiaľ držiteľ vozidla nezaplatil pokutu za správny delikt uvedenú v §139 a alebo § 139 h, za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku výberu mýta, alebo za správny delikt prevádzkovateľa úseku úhrady diaľničnej známky nebola zaplatená

a) po lehote, ktorá je podľa cestného zákona ale aj osobitných predpisov splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na bankový účet uvedený v rozhodnutí pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške

b) na mieste vydania bloku na pokutu v blokovom konaní o správnom delikte podľa cestného zákona alebo osobitných predpisov

Ďalším dôvodom kedy je policajt taktiež oprávnený zadržať doklad od vozidla, tabuľky s evidenčným číslom a mnohé iné doklady ktoré sme si uviedli vyššie, je napríklad v takom prípade, pokiaľ bola vodičovi uložená povinnosť zložiť peňažnú záruku a neurobil tak na mieste. Jedná sa o správne delikty držiteľa vozidla, ktoré nemožno prejednať v blokovom konaní. Policajt potom postupuje tak, že určí najbližšie miesto, ktoré vyhovuje na dlhodobejšie státie vozidla a pritom neohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a prikáže vodičovi jazdu na toto miesto. Policajt na mieste vydá o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu od vozidla vydaného v cudzine a o zadržaní tabuľky s evidenčným číslom potvrdenie. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, len ak nie je súčasne zadržaná aj tabuľka s evidenčným číslom a ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Podmienky kedy je policajt oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine a aj tabuľku s evidenčným číslom sú uvedené v § 72 zákona o cestnej premávke :

a) je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo prevádzka vozidla je pozastavená, alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky
b) vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole
c) údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať
d) je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné
e) pominul účel, na ktorý bolo vydané
f) je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom
g) vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti
h) vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest
i) vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest alebo nie sú dodržané podmienky prepravy nákladu
j) vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu) o organizácii pracovného času v doprave
k) vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky
l) bolo vodičovi vozidla uložené opatrenie na úseku bezpečnosti potravín
m) vodič vozidla neuhradí mýto alebo je vodičovi vozidla v blokovom konaní za priestupok na úseku výberu mýta37a) uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste
n) vodič autobusu, vodič nákladného automobilu alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg poruší ustanovenia osobitného predpisu37b) o cestnej doprave
o) vodič vozidla neuhradil na mieste príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie cestnej technickej kontroly alebo úhradu za vykonanie technickej kontroly alebo emisnej kontroly v rámci cestnej technickej kontroly podľa osobitného predpisu, 40a) a to až do doby uhradenia príspevku alebo úhrady

Kedy dôjde ku vráteniu zadržaného dokladu a tabuľky s evidenčným číslom?

Ku vráteniu dokladu a tabuľky s evidenčným číslom, ktoré boli zadržané dôjde bezodkladne momentnom zaplatenia pokuty a jej preukázaním zaplatenia, alebo preukázaním zloženia peňažnej záruky ihneď potom čo sa o zaplatení alebo zložení dozvedel orgán Policajného zboru. Osoba, ktorá žiada vrátenie zadržaného dokladu alebo tabuľku s evidenčným číslom je povinná sa dostaviť na orgán Policajného zboru.

Hlavným cieľom tohto novozavedeného opatrenia bolo postihnúť najmä zahraničné vozidla, ktoré bolo na základe objektívnej zodpovednosti ťažšie sankcionovať a zároveň vymáhať sankcie, ktoré im boli uložené. S podobnými opatreniami sa môžeme stretnúť aj v iných štátoch.

Autor: Bc. Natália Šupová