Koľko stojí slovenské súdnictvo?

Kvalitné a efektívne súdnictvo je nevyhnutným predpokladom pre udržanie spravodlivosti v krajine. Súdy môžu konať rýchlo a bez prieťahov vtedy, pokiaľ majú k dispozícii všetky prostriedky potrebné pre efektívne vykonávania svojich úloh. Rovnako pre zachovanie nezávislosti súdnictva je potrebné mať zabezpečené náležité financovanie celých súdnych mechanizmov od technického aparátu až po sudcov.

Martina Vanc 20. 08. 2020 3 min.

Na Slovensku predkladá Ministerstvo spravodlivosti SR („MS SR“) návrh rozpočtu súdnictva a kapitoly Kancelárie Najvyššieho súdu SR („rozpočet“) Súdnej rade SR, ktorá k návrhu zaujme stanovisko vo forme návrhov a odporúčaní.

„Súdy sú samostatné štátne rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, ktoré sú svojimi výdavkami zapojené na rozpočet kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, to zn. že ide o finančné prostriedky realizované zo štátneho rozpočtu aj v prípade osobných výdavkov na zamestnancov súdu vrátane sudcov, aj na prevádzku súdu a aj na samotné výdavky súvisiace so súdnym konaním, o ktorých rozhoduje sudca (výdavky na advokátov, znalcov, notárov, exekútorov, tlmočníkov, prekladateľov, svedkov a prísediacich),“

vyjadrilo sa pre našu redakciu MS SR. Okrem týchto výdavkov hradených z rozpočtu sú s konaniami spojené aj výdavky, ktoré znášajú účastníci konania (napr. poplatky za konanie, odmena advokáta).

Podľa výdavkov štátneho rozpočtu kapitoly MS SR na rok 2020 je na programovú štruktúru Financovanie systému súdnictva vyčlenených 214 765 673,- EUR. V tejto sume sú zahrnuté okrem výdavkov na súdy aj výdavky na Centrum právnej pomoci a Justičnú akadémiu SR. Okrem miezd zamestnancov či technického zabezpečenia, existujú aj výdavky na súdne konanie. Takýmito výdavkami sa rozumejú najmä náklady na znalecké posudky, ex offo advokátov, notárske a exekútorské služby, predkladateľov a úhrady výdavkom prísediacim a svedkom. V rozpočte sú zahrnuté napr. aj výdavky na projekt e-government (výkon verejnej moci elektronicky), obchodný register, projekt reformy súdnictva, všetky informačné systémy súvisiace s touto programovou štruktúrou a finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Účelom programu Financovania systému súdnictva je zabezpečenie sudcovskej nezávislosti a nestrannosti rozhodovania.

O výške výdavkov na jedno súdne pojednávanie pre lepšiu predstavu uvádzame prehľad za rok 2019. „Výdavky na súdne konania boli čerpané v sume 19 639 287,-  EUR,  t.j. 100,00% z rozpočtových prostriedkov určených na súdne konanie (19 644 155,- EUR) a zároveň je to 46,62 % z celkového čerpania rozpočtových   prostriedkov kategórie 630 Tovary a služby v programe 08P Financovanie systému súdnictva, zdroj 111 (42 122 535,- EUR). Najvyššie sumy na súdnom konaní boli uhradené CPP v sume 8 768 732,- EUR (z toho 8 070 500,- EUR predstavujú výdavky na osobný bankrot), v obvode Krajského súdu v Košiciach v sume 1 812 906,- EUR, v obvode  Krajského súdu v Banskej Bystrici v sume 1 601 098,- EUR a v obvode Krajského súdu v Bratislave v sume 1 373 147,- EUR.“[1] Všetky rozpočty sú zverejnené na webovom sídle MS SR.   

Pre Právne noviny poskytla vyjadrenie aj hovorkyňa Krajského súdu v Žiline a okresných súdov v jeho pôsobnosti Mgr. Anna Dudová Záborská. Vo vyjadrení uviedla, čo zahŕňa výdavky na súdne konanie a aké boli skutočné výdavky súdov v Žilinskom kraji za prvých sedem mesiacov aktuálneho roka.

„Výdavky na súdne konania hradené na základe rozhodnutia súdu z rozpočtu súdu sú výdavkami na znalcov, advokátov, notárov, exekútorov, svedkov a prísediacich, tlmočníkov a prekladateľov. Krajský súd v Žiline a okresné súdy v jeho pôsobnosti celkovo uhradili za tieto služby v období od 01. januára 2020 do 31. júla 2020:

slovenske sudnictvo tabulka