Kolúzna väzba – zmeny podmienok aj lehoty trvania

Vláda SR schválila návrh Ministerstva spravodlivosti SR na úpravu Trestného poriadku, ktorým sa zavádzajú zmeny súvisiace s kolúznou väzbou. Bližšie o zmenách, medzi ktoré patrí aj úprava lehoty trvania väzby a stanovenie vyššieho štandardu náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby, sa dočítate v dnešnom článku.

Martina Vanc 01. 06. 2021 4 min.

Vzatie obvineného do väzby a nahradenie väzby

Súdy budú po novom povinné pri rozhodovaní o útekovej a preventívnej väzbe preskúmavať možnosti využitia inštitútov nahrádzajúcich väzbu. V súlade s princípom ultima ratio tak príde inštitút samotnej väzby na rad až vtedy, ak ju nemožno nahradiť sľubom, zárukou, dohľadom alebo peňažnou zárukou a obmedzeniami, ktoré môže súd uložiť.

Toto ustanovenie priamo reaguje na aktuálnu judikatúru Ústavného súdu SR (ÚS SR), podľa ktorej sú súdy povinné pri rozhodovaní o väzbe zvážiť nahradenie väzby aj miernejšími prostriedkami (uznesenie ÚS SR zo dňa 15.3.2016 sp. zn. III. US 144/2016 a nález ÚS SR zo dňa 5.6.2013, sp. zn. II. ÚS 67/2013). S tým sa musia súdy vysporiadať v odôvodnení rozhodnutia s uvedením, ktoré prostriedky boli navrhnuté.

Skúmať nahradenie väzby sa stanovuje aj v prípade vzatia do väzby obvineného, ktorý je stíhaný pre trestné činy terorizmu.

Odôvodnenie väzby

Novela Trestného poriadku zavádza aj náležitosti odôvodnenia rozhodnutia o väzbe, ktoré musí obsahovať aj uvedenie skutkových okolností:

  • o ktoré sa výrok rozhodnutia opiera,

  • ktoré preukazujú dôvodnosť trestného stíhania a

  • konkrétne skutočnosti, ktoré zakladajú dôvod väzby.

V prípade kolúznej väzby musí výrok rozhodnutia obsahovať aj označenie ustanovenia o lehote a odôvodnenie s uvedením konkrétnych skutočností, ktoré zakladajú dôvodnú obavu o pôsobení obvineného na svedkov a ďalšie osoby alebo z ktorých je zrejmé, že obvinený tak konal.

Okrem inšpirácie rakúskym a českým trestným poriadkom bola táto zmena zavedená aj v nadväznosti na judikatúru ÚS SR, podľa ktorej musí byť rozhodnutie o väzbe odôvodnené skutkovými okolnosťami a obvinený môže byť vzatý do väzby len pre konkrétne skutočnosti (uznesenie ÚS SR zo dňa 26.4. 2016, sp. zn. II. ÚS 348/2016).

Dĺžka kolúznej väzby

Nové ustanovenie Trestného poriadku hovorí o trvaní kolúznej väzby v období najviac 5 mesiacov. Ak obvinený nebol z kolúznej väzby prepustený skôr, t. j. pred uplynutím 5 mesiacov, musí z nej byť prepustený na slobodu písomným príkazom predsedu senátu, resp. prokurátora v prípravnom konaní najneskôr v posledný deň lehoty. „Ak je obvinený vo väzbe súčasne aj z iného dôvodu, rozhodne o zmene dôvodov väzby najneskôr v posledný deň lehoty podľa prvej vety predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor písomným príkazom, ktorý musí byť primerane odôvodnený,“ uvádza dôvodová správa k zákonu.

V tomto ustanovení novela reaguje na povahu a vplyv kolúznej väzby, ktorá je z hľadiska intenzity zásahu najzávažnejším zásahom do práva na osobnú slobodu. Zároveň má zavedenie lehoty trvania kolúznej väzby motivovať orgány činné v trestnom konaní a súdy k urýchlenému vykonávaniu dôkazov, pri ktorých hrozí kolúzne správanie obvineného. Zabezpečí sa tak skrátenie doby zásahu do práv obvinených, voči ktorým treba postupovať aj v súlade so zásadou prezumpcie neviny.

Ustanovenie o dĺžke kolúznej väzby sa nebude vzťahovať na obvineného, ktorý je vo väzbe z nasledovných dôvodov:

  • sám alebo prostredníctvom ďalších osôb pôsobil na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov,

  • inak maril objasňovanie skutočností dôležitých pre trestné stíhanie,

  • ak sa proti obvinenému vedie trestné stíhanie pre  trestný  čin  spáchaný organizovanou skupinou, zločineckou skupinou, alebo teroristickou skupinou, pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, alebo pre trestný čin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie.

Väzba sa v takýchto prípadoch bude riadiť všeobecnými ustanoveniami o trvaní väzby.

Súd, resp. sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora môžu rozhodnúť o ponechaní obvineného vo väzbe dlhší čas ako 5 mesiacov za predpokladu, ak počas plynutia tejto lehoty bol zistený niektorý z vyššie uvedených dôvodov.

Po novom budú môcť prokurátor v prípravnom konaní a predseda senátu v súdnom konaní rozhodnúť o zmene dôvodu väzby, ak niektorý z dôvodov pominul – uvedeným sa má zjednodušiť procesný postup oproti aktuálne platnej právnej úprave. V prípravnom konaní zároveň novela stanovuje prokurátorovi lehotu 5 pracovných dní na predloženie žiadosti obvineného o prepustenie na slobodu, ktorej prokurátor nevyhovel,  aj so stanoviskom a návrhom na rozhodnutie sudcovi pre prípravné konanie.

Zmeny budú zavedené do praxe od augusta tohto roka, nakoľko účinnosť schválenej novely bola stanovená na 1. augusta 2021.