Konania o porušení práva EÚ: SÚHRN máj 2018

Uplatňovania práva EÚ v prospech občanov únie a firiem. Na tento cieľ dohliada Európska Komisia, ktorá rieši jednotlivé prípady zmierlivo alebo formou žaloby na uplatňovanie práva EÚ známou pod názvom "infringement".

Redakcia 21. 05. 2018 30 min.
europa.eu europa.eu europa.eu

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky

 

Vo svojom mesačnom súbore rozhodnutí týkajúcich sa prípadov nesplnenia povinnosti Európska komisia (ďalej len „Komisia“) podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

V tomto dokumente sa predstavujú kľúčové rozhodnutia prijaté Komisiou, ktoré sú zoskupené podľa oblasti politiky. Komisia okrem toho ukončuje konanie v 96 prípadoch, v ktorých sa problémy týkajúce sa dotknutých členských štátov vyriešili bez toho, aby musela v konaní pokračovať.

Viac informácií o postupe EÚ v prípade nesplnenia povinnosti nájdete v dokumente MEMO/12/12. Podrobnejšie informácie o všetkých prijatých rozhodnutiach sú k dispozícii v registri rozhodnutí o porušení povinnosti.

 

1. Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

(Kontaktné osoby: Christian Wigand – tel.: +32 2 296 2253, Sara Soumillion – tel.: +32 2 296 7094)

Odôvodnené stanoviská

Pracovné podmienky: Komisia vyzýva TALIANSKO a PORTUGALSKO, aby oznámili transpozíciu pravidiel EÚ o pracovných podmienkach námorníkov

Komisia sa dnes rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko Taliansku a Portugalsku, v ktorom vyzýva obe krajiny, aby jej oznámili vnútroštátne opatrenia na transpozíciu pravidiel EÚ na zabezpečenie práva námorníkov na primerané a spravodlivé pracovné podmienky, ako aj ich práva na informácie a konzultácie [smernica (EÚ) 2015/1794]. Lehota na transpozíciu pravidiel EÚ do vnútroštátneho právneho poriadku uplynula 10. októbra 2017. Zatiaľ Taliansko ani Portugalsko Komisii neoznámili, aké opatrenia na tento účel prijali. Komisia im preto v novembri 2017 zaslala formálnu výzvu, na ktorú tieto členské štáty neodpovedali. Komisia v dôsledku toho teraz vyzýva Taliansko a Portugalsko, aby prijali potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu so smernicou. Ak do dvoch mesiacov neprijmú a neoznámia vnútroštátne predpisy, ktorými uvedenú smernicu transponovali, Komisia môže rozhodnúť o postúpení týchto prípadov na Súdny dvor EÚ.

 

2. Energetika

(Kontaktné osoby: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 2 295 6186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 2 295 2589)

Postúpenia na Súdny dvor Európskej únie

Jadrový odpad: Komisia postupuje na Súdny dvor prípad RAKÚSKA, CHORVÁTSKA a TALIANSKA pre neoznámenie vnútroštátnych programov

Európska komisia sa rozhodla postúpiť na Súdny dvor EÚ prípad Rakúska, Chorvátska a Talianska pre neoznámenie ich konečných vnútroštátnych programov týkajúcich sa nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom v zmysle požiadaviek smernice o nakladaní s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom (smernica Rady 2011/70/Euratom). Tento druh odpadu je aj vedľajším produktom využívania nukleárnych a radiačných technológií na iné účely, než je výroba elektrickej energie, ako napríklad vo vedeckom výskume a rôznych medicínskych aplikáciách. Pre Komisiu je prioritou zabezpečiť, aby sa pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým palivom zaviedli tie najprísnejšie bezpečnostné normy. Podľa článku 15 ods. 4 v spojení s článkom 13 ods. 1 uvedenej smernice boli členské štáty povinné oznámiť Komisii svoje vnútroštátne programy po prvýkrát do 23. augusta 2015. Komisia týmto trom členským štátom pripomenula ich povinnosť v zmysle smernice a požiadala ich, aby objasnili, aké postupy chcú pred prijatím svojich programov ešte podniknúť, a aby uviedli predpokladané dátumy prijatia a oznámenia týchto programov. Keďže tieto tri členské štáty oznámili len návrhy svojich programov, Rakúsku, Chorvátsku a Taliansku boli v apríli 2016 zaslané formálne výzvy a následne v júli 2017 odôvodnené stanoviská. Komisia sa domnieva, že úlohou orgánov týchto členských štátov je podniknúť všetky potrebné opatrenia s cieľom prijať konečné vnútroštátne programy pre nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom a oznámiť ich Komisii. Viac informácií možno nájsť v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanoviská:

Energetická efektívnosť budov: Komisia žiada HOLANDSKO, aby správne transponovalo pravidlá EÚ o energetických certifikátoch

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať Holandsku odôvodnené stanovisko s formálnou žiadosťou o správnu implementáciu niektorých požiadaviek týkajúcich sa odporúčaní na energetických certifikátoch, ako aj o správnu implementáciu nezávislého kontrolného systému takýchto certifikátov, a to v súlade so smernicou o energetickej hospodárnosti budov (smernica 2010/31/ES). V smernici sa vyžaduje, aby odporúčania uvedené v energetických certifikátoch v sektore bývania boli porovnateľné s odporúčaniami vydanými nezávislými odborníkmi na základe individuálneho posúdenia. Okrem toho sa v nej žiada, aby členské štáty zriadili nezávislý kontrolný systém, ktorý zabezpečí, aby sa kontroloval štatisticky významný percentuálny podiel energetických certifikátov vydaných každý rok. Komisia zaslala Holandsku formálnu výzvu v júli 2016 a ďalšiu výzvu v júni 2017. Keďže však opatrenia týkajúce sa uvedených požiadaviek ešte neboli prijaté, Komisia teraz v rámci postupu v prípade nesplnenia povinnosti podnikla ďalší krok. Holandsko má teraz dva mesiace na to, aby splnilo požiadavky uvedené v odôvodnenom stanovisku. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že prípad tohto členského štátu postúpi na Súdny dvor EÚ.

Formálne výzvy:

Jadrový odpad: Komisia vyzýva 20 členských štátov, aby správne transponovali pravidlá EÚ

Európska komisia sa rozhodla zaslať formálne výzvy RakúskuČeskej republikeMaďarsku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku a Spojenému kráľovstvu, pretože niektoré požiadavky smernice o nakladaní s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom (smernica Rady 2011/70/Euratom) netransponovali správne. V smernici sa stanovuje rámec Spoločenstva na zabezpečenie zodpovedného a bezpečného nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom, aby sa zabránilo neprimeranému zaťaženiu budúcich generácií. Ďalej Komisia vyzýva Belgicko, Bulharsko, Českú republiku, Dánsko, Estónsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Litvu, Maltu, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo, aby prijali vnútroštátne programy pre nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom. Dotknuté členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby reagovali na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Normy jadrovej bezpečnosti: Komisia vyzýva 9 členských štátov, aby transponovali legislatívu EÚ

Komisia sa rozhodla zaslať Cypru, Fínsku, Grécku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Malte, Portugalsku a Švédsku formálnu výzvu s požiadavkou na transpozíciu smernice o nových základných bezpečnostných normách ochrany (smernica Rady 2013/59/Euratom). Členské štáty mali túto smernicu transponovať do 6. februára 2018. Novou smernicou sa modernizujú a konsolidujú európske právne predpisy v oblasti ochrany pred žiarením. Stanovujú sa v nej základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov, verejnosti a pacientov pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku vystavenia ionizujúcemu žiareniu. Obsahuje aj ustanovenia týkajúce sa pripravenosti a reakcie na núdzovú situáciu, ktoré sa posilnili po jadrovej havárii vo Fukušime. Dotknuté členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby reagovali na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

3. Životné prostredie

(Kontaktné osoby: Enrico Brivio – tel.: +32 2 295 6172, Lucia Caudet – tel.: +32 2 295 6182, 

Iris Petsa – tel.: +32 2 299 3321)

Postúpenia na Súdny dvor Európskej únie

Komisia postupuje na Súdny dvor prípad RAKÚSKA pre lov voľne žijúcich vtákov

Európska komisia sa rozhodla postúpiť na Súdny dvor EÚ prípad Rakúska, ktoré v spolkovej krajine Dolné Rakúsko umožnilo lov sluky hôrnej (Scolopax rusticola) počas jej reprodukčného obdobia, čo je v rozpore s pravidlami EÚ o ochrane voľne žijúceho vtáctva. Sluka hôrna je chránená podľa smernice o ochrane vtáctva (smernica 2009/147/ES). V smernici sa lov vtákov uvedených v jej prílohe II za určitých podmienok uznáva za legitímny, ale zakazuje sa počas obdobia, keď sú vtáky najzraniteľnejšie, napríklad počas obdobia rozmnožovania a návratu sťahovavých vtákov na miesto hniezdenia. Členské štáty sa môžu odchýliť od tohto zákazu jarného lovu len vtedy, ak neexistuje iné uspokojivé riešenie a ak ide len o malé množstvo vtákov. Dolné Rakúsko povoľuje jarný lov sluky hôrnej od 1. marca do 15. apríla, čo sa zhoduje s obdobím rozmnožovania a odchovu mláďat miestnej hniezdiacej populácie. Podľa názoru Komisie však prísne podmienky na túto výnimku neboli splnené a Rakúsko preto porušuje smernicu o ochrane vtáctva. Po prvé, existuje „iné uspokojivé riešenie“ vo forme jesenného lovu, ktorý sa bežne praktizuje v iných členských štátoch a iných rakúskych regiónoch. Po druhé, Dolné Rakúsko povoľuje istý počet vtákov, ktoré v zmysle smernice o ochrane vtáctva nemožno považovať za malé. Komisia preto v septembri 2013 začala konanie o nesplnení povinnosti a v máji 2015 poslala rakúskym orgánom odôvodnené stanovisko. Odvtedy sa na politickej úrovni niekoľkokrát uskutočnila ďalšia komunikácia s rakúskymi orgánmi, nepriniesla však žiadne riešenie. Dolné Rakúsko je poslednou rakúskou spolkovou krajinou, ktorá jarný lov sluky hôrnej ešte nezakázala. Viac informácií možno nájsť v úplnej tlačovej správe.

 

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie a formálne výzvy

Kvalita ovzdušia: Komisia prijíma opatrenia na ochranu občanov pred znečistením ovzdušia

Komisia sa zasadzuje o čisté ovzdušie pre európskych občanov. Komisia poskytuje vnútroštátnym, regionálnym a miestnym subjektom praktickú pomoc s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia v Európe. Okrem toho Komisia dnes postupuje prípady Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Rumunska a Spojeného kráľovstva na Súdny dvor EÚ za nedodržanie limitných hodnôt kvality ovzdušia a za neprijatie vhodných opatrení, aby prekračovanie týchto hodnôt trvalo čo najkratšie. Komisia okrem toho zasiela dodatočné formálne výzvy Nemecku, Taliansku, Luxembursku a Spojenému kráľovstvu, ktoré nezohľadnili pravidlá EÚ o typovom schvaľovaní vozidiel. Dotknuté členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby odpovedali na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko. Viac informácií možno nájsť v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanoviská:

Vplyv na životné prostredie: Komisia vyzýva CYPRUS, ÍRSKO a ŠPANIELSKO, aby v plnej miere zaviedli nové pravidlá EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov

Komisia žiada Cyprus, Írsko a Španielsko, aby prispôsobili svoje vnútroštátne právne predpisy a zohľadnili v nich zmeny v smernici o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (smernica 2014/52/EÚ). Cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby sa v prípade projektov, ktoré môžu mať významný vplyv na životné prostredie, vykonalo primerané posúdenie vplyvu ešte pred ich schválením. Komisia v júli 2017 začala proti týmto trom členským štátom konanie o nesplnení povinnosti. Predmetné ustanovenia ešte neboli v plnej miere zapracované do príslušných vnútroštátnych právnych poriadkov, pretože sa práve vykonáva revízia platných právnych predpisov o posudzovaní vplyvu. Komisia teraz zasiela odôvodnené stanoviská. Ak príslušné krajiny nebudú do dvoch mesiacov od doručenia odôvodneného stanoviska konať, môžu sa tieto prípady postúpiť na Súdny dvor EÚ.

Voda: Komisia vyzýva GRÉCKO, aby dodržiavalo pravidlá o predchádzaní povodniam

Komisia vyzýva Grécko, aby dodržiavalo požiadavky smernice o povodniach (smernica 2007/60/ES). Účelom smernice je znížiť a zvládať riziká, ktoré povodne predstavujú pre zdravie ľudí, životné prostredie a hospodársku činnosť. Podľa práva EÚ mali členské štáty skompletizovať a uverejniť plány manažmentu povodňových rizík a oznámiť ich Komisii do 22. marca 2016. Komisia v apríli 2017 začala konanie o nesplnení povinnosti a gréckym orgánom zaslala formálnu výzvu, pretože nedokončili, neuverejnili a neoznámili potrebných 15 plánov manažmentu povodňových rizík. Keďže Grécko tieto plány ešte stále neoznámilo, Komisia mu zasiela odôvodnené stanovisko. Grécko má na odpoveď dva mesiace. Ak do dvoch mesiacov nebude reagovať, vec sa môže postúpiť na Súdny dvor EÚ.

Vtáctvo: Komisia vyzýva ŠPANIELSKO, aby prestalo s odchytom pinky

Komisia vyzýva Španielsko, aby svoje právne predpisy týkajúce sa lovu uviedlo do súladu s pravidlami EÚ o ochrane voľne žijúceho vtáctva (smernica 2009/147/ES). Vec sa týka rozhodnutia Španielska povoliť odchyt živých jedincov (t. j. odchyt do pasce) piatich druhov voľne žijúcej pinky. V EÚ je pritom odchyt a chov vtákov, ako je pinka, vo všeobecnosti zakázaný. Členské štáty sa však môžu odchýliť od tejto požiadavky prísnej ochrany, iba ak neexistuje iné uspokojivé riešenie a ak sa populácia príslušného druhu vtáctva udržuje na uspokojivej úrovni. Keďže tieto podmienky nie sú v tomto prípade splnené, a to najmä preto, že iným uspokojivým riešením je tu chov v zajatí, Komisia žiada Španielsko, aby od odchytu pinky upustilo. Komisia teraz zasiela odôvodnené stanovisko. Ak Španielsko nebude do dvoch mesiacov reagovať, Komisia môže vec postúpiť na Súdny dvor EÚ.

Pitná voda: Komisia vyzýva ŠPANIELSKO, aby zapracovalo predpisy EÚ o pitnej vode

Komisia vyzýva Španielsko, aby dokončilo zapracovanie smernice o pitnej vode do svojho vnútroštátneho právneho poriadku. Cieľom smernice o pitnej vode je chrániť ľudské zdravie pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu zabezpečením jej nezávadnosti a čistoty. V októbri 2015 boli so zreteľom na vedecko-technický pokrok zrevidované technické prílohy stanovujúce minimálne požiadavky na monitorovanie pitnej vody [smernica (EÚ) 2015/1787]. Členské štáty mali povinnosť prijať opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 27. októbra 2017. Španielsko však pôvodnú lehotu nedodržalo, a preto mu Komisia v novembri 2017 zaslala formálnu výzvu. Španielsko oznámilo, že jeho orgány ešte pripravujú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s príslušnou smernicou. Komisia teraz zasiela odôvodnené stanovisko. Španielsko má teraz dva mesiace na to, aby Komisiu informovalo o opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov. V opačnom prípade môže byť vec postúpená na Súdny dvor EÚ.

 

Odôvodnené stanovisko a výzva:

Hluk: Komisia vyzýva BELGICKO a CHORVÁTSKO, aby prijali hlukové mapy a akčné plány týkajúce sa environmentálneho hluku

Európska komisia vyzýva Belgicko a Chorvátsko, aby dodržiavali kľúčové ustanovenia práva EÚ o hluku (smernica 2002/49/ES). V smernici o hluku sa od členských štátov vyžaduje, aby prijali hlukové mapy ukazujúce vystavenie hluku vo väčších mestských oblastiach, pozdĺž hlavných železničných tratí a ciest a pri väčších letiskách. Tieto mapy potom slúžia ako základ na vymedzenie opatrení v akčných plánoch týkajúcich sa hluku. Belgicko po doručení prvej výzvy vo februári 2017 dosiahlo istý pokrok. Vo Valónskom regióne stále nie sú k dispozícii strategické dokumenty týkajúce sa hluku. Komisia je znepokojená aj postupom preskúmania akčného plánu pre bruselskú aglomeráciu, pretože doň nebola zapojená verejnosť. Belgicko má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko. Chorvátsko od doručenia výzvy vo februári 2017 ešte nevypracovalo strategické hlukové mapy pre 91 hlavných ciest a neposkytlo úplné informácie o strategických hlukových mapách pre 70 hlavných ciest a žiadnu z hlavných železničných tratí. Okrem toho Chorvátsko nekonzultovalo s verejnosťou o návrhoch akčných plánov pre mestské oblasti Splitu a Rijeky, 91 hlavných ciest a 6 hlavných železničných tratí. Keďže došlo len k obmedzenému zlepšeniu, Komisia sa rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko. Ak Chorvátsko nebude do dvoch mesiacov konať, vec môže byť postúpená na Súdny dvor EÚ.

 

Formálne výzvy:

Ochrana prírody: Komisia vyzýva CYPRUS a LITVU, aby dokončili sústavu NATURA 2000

Európska komisia sa rozhodla zaslať Cypru a Litve formálnu výzvu pre nezabezpečenie primeranej ochrany pôvodných biotopov a druhov určením chránených prírodných oblastí. Členské štáty sa podľa právnych predpisov EÚ o ochrane prírody (smernica Rady 92/43/EHS o biotopoch a smernica 2009/147/ES o vtáctve) dohodli prispieť k vytvoreniu súdržnej európskej sústavy Natura 2000 tým, že na vnútroštátnej úrovni určia najvhodnejšie lokality ako osobitne chránené územia (podľa smernice o vtáctve) a Komisii navrhnú zodpovedajúce lokality s európskym významom (podľa smernice o biotopoch). Ani jedna z týchto dvoch krajín neposkytla vyčerpávajúci zoznam lokalít s európskym významom a nimi navrhované lokality dostatočne nepokrývajú rozličné typy biotopov a druhy, ktoré treba chrániť. Cyprus okrem toho neurčil dostatočný počet pobrežných lokalít osobitne chránených území. Komisia teraz zasiela formálnu výzvu. Uvedené členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby reagovali na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Komunálne odpadové vody: Komisia vyzýva TALIANSKO, aby vyhovelo rozhodnutiu Súdneho dvora a zabezpečilo náležité čistenie odpadových vôd 

Európska komisia vyzýva Taliansko, aby v plnej miere vyhovelo rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ z 10. apríla 2014 (vec C-85/13). Súdny dvor zistil, že Taliansko porušilo svoje povinnosti vyplývajúce zo smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (smernica Rady 91/271/EHS) tým, že nezabezpečilo riadny zber a čistenie komunálnych odpadových vôd. Podľa smernice majú členské štáty zabezpečiť, aby všetky aglomerácie (mestá a obce) s populáciou nad 10 000 obyvateľov, ktoré vypúšťajú odpadové vody do citlivých oblastí, pravidelne vykonávali zber a čistenie svojich komunálnych odpadových vôd. Napriek pokroku, ktorý sa od vydania súdneho rozhodnutia dosiahol, 14 aglomerácií tieto požiadavky stále nespĺňa. Keďže od rozhodnutia uplynuli už štyri roky, Komisia teraz zasiela Taliansku poslednú upomienku pred tým, ako prípad vráti Súdnemu dvoru a požiada o uloženie finančných sankcií. Taliansko má dva mesiace, aby na túto formálnu výzvu odpovedalo. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

4. Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov

(Kontaktné osoby: Vanessa Mock – tel.: +32 2 295 6194, Letizia Lupini – tel.: +32 2 295 1958)

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie

Platobné účty: Komisia upravila navrhovanú finančnú sankciu pre ŠPANIELSKO za neúplnú implementáciu pravidiel pre platobné účty

Európska komisia sa dnes rozhodla navrhnúť nižšiu finančnú sankciu v kontexte postúpenia prípadu Španielska na Súdny dvor EÚ za to, že neoznámilo opatrenia na úplnú implementáciu smernice EÚ o platobných účtoch (smernica 2014/92/EÚ). Ide o potvrdenie rozhodnutia Komisie z októbra 2017, ale do úvahy sa berie čiastočná transpozícia smernice, ku ktorej medzičasom došlo. Komisia vyzve Súdny dvor, aby Španielsku uložil denné penále vo výške 48 919,20 eur odo dňa vynesenia rozsudku, až pokým táto smernica nebude plne zapracovaná a účinná vo vnútroštátnom právnom poriadku. Pravidlá EÚ týkajúce sa platobných účtov sú nevyhnutné na to, aby spotrebitelia mohli využívať transparentné platobné účty v rámci konkurencieschopného a inkluzívneho trhu. Na základe tejto smernice majú všetci obyvatelia s oprávneným pobytom v EÚ právo na zriadenie a používanie základného platobného účtu za primeraný poplatok, a to bez ohľadu na miesto bydliska. Smernicou sa zároveň zlepšuje transparentnosť poplatkov za platobné účty a zjednodušuje sa ich porovnávanie a presun účtov. Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov potrebné na dosiahnutie súladu s uvedenou smernicou mali nadobudnúť účinnosť do 18. septembra 2016 a Komisia o nich mala byť ihneď informovaná. Viac informácií možno nájsť v úplnej tlačovej správe.

 

5. Zdravie a bezpečnosť potravín

(Kontaktné osoby: Anca Paduraru – tel.: +32 2 299 1269, Aikaterini Apostola - tel.: +32 2 298 7624)

Postúpenia na Súdny dvor Európskej únie

Komisia postúpila na Súdny dvor prípad TALIANSKA, pretože primerane nezabránilo ďalšiemu šíreniu karanténneho škodcu Xylella fastidiosa v Apúlii

Európska komisia sa dnes rozhodla postúpiť na Súdny dvor EÚ prípad Talianska, a to z dôvodu, že talianske orgány neprijímajú potrebné opatrenia na eradikáciu karanténneho škodcu Xylella fastidiosa v Apúlii a nedokázali tak zastaviť jeho šírenie. Po prvom oznámení výskytu ohniska Xylella fastidiosa v regióne Apúlia v októbri 2013 talianske orgány nedokázali v plnej miere dodržať pravidlá EÚ o karanténnych organizmoch škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty a zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu v Apúlii [vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/789 a smernica Rady 2000/29/ES]. Medzi tieto opatrenia patrí okrem iného aj odstraňovanie napadnutých rastlín v určitých častiach vymedzených oblastí okamžite po prvom potvrdení výskytu baktérie Xylella fastidiosa, ako aj monitorovanie a odber vzoriek rastlín v príslušných častiach vymedzeného územia. Harmonogram, ktorý poskytlo Taliansko, sa nepovažoval za účinný, aby dokázal zaistiť okamžité odstránenie napadnutých stromov v zmysle požiadaviek legislatívy EÚ. Chýbajúce adekvátne opatrenia zvyšujú riziko ďalšieho šírenia organizmu zo súčasného vymedzeného územia do iných oblastí Talianska i za jeho hranice. Viac informácií možno nájsť v úplnej tlačovej správe.

Komisia postúpila na Súdny dvor prípad TALIANSKA z dôvodu transpozície určitých technických požiadaviek na testovanie ľudských tkanív a buniek

Komisia sa dnes rozhodla postúpiť na Súdny dvor EÚ prípad Talianska, pretože neoznámilo transpozičné opatrenia pravidiel EÚ, ktorými sa menia existujúce požiadavky týkajúce sa ľudských tkanív a buniek (smernica Komisie 2012/39/EÚ). Tieto zmeny sú kľúčové pre všetky zúčastnené strany, a najmä pre darcov a ich rodinných príslušníkov v kontexte stanovenia noriem kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek. Hoci Taliansko malo Komisii oznámiť opatrenia na transpozíciu tejto pozmeňujúcej smernice do svojho vnútroštátneho práva do 17. júna 2014, zatiaľ tak neurobilo. Viac informácií možno nájsť v úplnej tlačovej správe.

 

6. Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky

(Kontaktné osoby: Lucia Caudet – tel.: +32 2 295 6182, Maud Noyon – tel.: +32 2 298 0379)

 

Odôvodnené stanovisko:

Verejné obstarávanie: Komisia vyzýva RAKÚSKO, aby dodržiavalo pravidlá EÚ

Komisia sa dnes rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko Rakúsku, pretože mesto Viedeň priamo zadalo zákazku na výstavbu svojej novej administratívnej budovy. Európska komisia dostala informácie o tom, že mesto sa zaviazalo na prenájom budovy ešte pred jej postavením. Komisia sa domnieva, že v tomto prípade išlo o verejnú zákazku na uskutočnenie rôznych stavebných prác a nie iba o zmluvu o prenájme, a preto sa mala uskutočniť verejná súťaž. Mesto výzvu na predkladanie ponúk nezverejnilo a podľa názoru Komisie tým porušilo pravidlá EÚ týkajúce sa zásady transparentnosti, rovnakého zaobchádzania s potenciálnymi zainteresovanými hospodárskymi subjektmi, zásady obstarávania, ako aj využitia jedného z vhodných postupov a uverejňovania oznámení, ako sa stanovuje v smernici 2004/18/ES. Rakúsko má teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia na nápravu situácie. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Rakúska na Súdny dvor EÚ.

Odborná kvalifikácia: Komisia žiada FRANCÚZSKO, aby zmenilo svoje postupy týkajúce sa terapeutov v oblasti psychomotoriky vyškolených v Belgicku

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Francúzsku odôvodnené stanovisko, v ktorom ho vyzvala na zmenu spôsobu kvalifikácie terapeutov v oblasti psychomotoriky vyškolených v Belgicku. Francúzske orgány takéto kvalifikácie odmietajú uznať, pretože na rozdiel od Francúzska sa toto povolanie v Belgicku neradí medzi zdravotnícke povolania. Podľa pravidiel EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií (smernica 2005/36/ES) by sa zahraničné kvalifikácie mali posudzovať na základe činností skutočne vykonávaných v domovskom členskom štáte. Komisia sa domnieva, že Francúzsko nepostupuje v súlade s touto smernicou. Francúzsko má teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia na dosiahnutie súladu so smernicou. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť postúpiť prípad na Súdny dvor EÚ.

Formálne výzvy:

Vozidlá s volantom na pravej strane: Komisia žiada LOTYŠSKO o viac informácií týkajúcich sa registrácie osobných vozidiel 

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Lotyšsku formálnu výzvu týkajúcu sa zákazu registrácie osobných vozidiel s volantom na pravej strane v Lotyšsku. Komisia sa domnieva, že tento zákaz porušuje pravidlá EÚ o typovom schvaľovaní motorových vozidiel (smernica 2007/46/ES) a zásadu voľného pohybu tovaru (články 34 – 36 ZFEÚ). Súdny dvor okrem toho v tejto veci rozhodol už v roku 2014 v súvislosti s inými členskými štátmi (Poľsko, vec C-639/11 a Litva, vec C-61/12) v tom zmysle, že existujú iné, menej reštriktívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Komisia zastáva názor, že Lotyšsko by malo v reakcii na rozhodnutie Súdneho dvora zmeniť svoje právne predpisy. Lotyšsko má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo na argumenty, ktoré predložila Komisia. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že lotyšským orgánom zašle odôvodnené stanovisko.

Ukončené konania:

Paralelný obchod s liekmi: Komisia ukončila konania o nesplnení povinnosti proti POĽSKU, RUMUNSKU a SLOVENSKU a uzavrela súvisiace sťažnosti

Európska komisia dnes rozhodla o ukončení konaní o nesplnení povinnosti v oblasti paralelného obchodu s liekmi na humánne použitie proti Poľsku, Rumunsku a Slovensku. Zároveň uzavrela súvisiace sťažnosti na tieto štáty. Junckerova Komisia sa už od začiatku svojho funkčného obdobia sústreďuje na svoje politické priority a dôsledne ich presadzuje. Tento politický prístup sa prejavuje aj pri riešení prípadov neplnenia povinností. V oznámení „Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva“ sa uvádza, ako Komisia strategicky určuje prioritu jednotlivých prípadov a pritom starostlivo zohľadňuje rôzne verejné a súkromné záujmy, ktoré sú s nimi spojené. Paralelný dovoz a vývoz liekov patrí medzi legálne formy obchodovania na jednotnom trhu. Členské štáty ho však môžu v určitých prípadoch obmedziť, no príslušné opatrenia musia byť odôvodnené, primerané a musia adekvátne slúžiť na zabezpečenie legitímneho verejného záujmu. Napríklad na zabezpečenie primeranej a nepretržitej dodávky farmaceutík pre obyvateľov. Nedostatok primeraných a nepretržitých dodávok liekov na humánne použitie lekárňam je závažným problémom, s ktorým sa stretávame čoraz častejšie. V posledných rokoch sa vyskytol vo viacerých členských štátoch. Môže pritom závažne ovplyvniť liečbu pacientov. Komisia uznáva, že jedným z dôvodov, pre ktoré dochádza k nedostatku viacerých liekov na humánne použitie, môže byť práve paralelný obchod s liekmi. Nájsť rovnováhu medzi rešpektovaním práva na voľný pohyb tovaru a práva pacientov na prístup k zdravotnej starostlivosti však nie je ľahké. Komisia dospela po dôkladnom posúdení k záveru, že treba hľadať iné spôsoby, ako primerane vyriešiť túto zložitú situáciu, než konania o nesplnení povinnosti. Táto otázka môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie európskych občanov, a preto ju treba vyriešiť rýchlo a efektívne. Komisia sa domnieva, že by sa mal urýchlene uskutočniť štruktúrovaný dialóg so všetkými relevantnými stranami. Naďalej je odhodlaná podporovať členské štáty v úsilí zabezpečiť, aby občania mali včasný prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti. Na tento účel zhromaždí viac informácií od členských štátov a ďalších zainteresovaných strán. Tie budú východiskom pre diskusie o plnení záväzku vyplývajúceho zo služieb vo verejnom záujme a vývozných obmedzeniach v rámci pracovnej skupiny Komisie pre farmaceutické výrobky (Výbor pre farmaceutiká na humánne použitie). Viac informácií možno nájsť v úplnej tlačovej správe.

Oneskorené platby: Komisia ukončila konanie o nesplnení povinnosti proti ŠPANIELSKU

Európska komisia sa dnes rozhodla ukončiť konanie o nesplnení povinnosti vedené proti Španielsku pre oneskorené platby. Komisia zaslala vo februári 2017 španielskym orgánom formálnu výzvu vo veci schválenia vnútroštátneho zákona, ktorý verejným orgánom systematicky pridáva k platobným lehotám ďalších 30 dní. Komisia konštatovala, že tento zákon nie je v súlade s článkom 4 smernice o oneskorených platbách (smernica 2011/7/EÚ), a požiadala španielske orgány o ďalšie informácie. V decembri 2017 Španielsko tento zákon zmenilo a teraz je v súlade so smernicou. Komisia sa preto rozhodla tento prípad ukončiť.

 

7. Spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť

(Kontaktné osoby: Christian Wigand – tel.: +32 2 296 2253, Melanie Voin – tel.: +32 2 295 8659)

Formálna výzva:

Spotrebitelia: Komisia vyzýva POĽSKO, aby transponovalo pravidlá EÚ o právach spotrebiteľov

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Poľsku z dôvodu nesprávnej transpozície niektorých pravidiel EÚ o právach spotrebiteľov (smernica o právach spotrebiteľov, smernica 2011/83/EÚ). Novými pravidlami EÚ sa posilnia práva spotrebiteľov vo všetkých členských štátoch EÚ, najmä pri nakupovaní na internete. Členské štáty mali smernicu transponovať do vnútroštátnej legislatívy do 13. decembra 2013. Komisia sa domnieva, že poľské orgány netransponovali túto legislatívu EÚ do svojho vnútroštátneho práva správne. Po prvé, Poľsko nesprávne transponovalo pravidlá EÚ, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „obchodník“. Podľa smernice majú obchodníci povinnosti nielen v prípade, ak ponúkajú tovar alebo služby priamo, ale aj prostredníctvom iných subjektov, ako napríklad online platforiem. Po druhé, požiadavky na informácie o podmienkach platby, dodania a plnenia a o časových lehotách, ako sa stanovujú v pravidlách EÚ, sa v poľskom práve osobitne neuvádzajú. A napokon požiadavky na informácie o interoperabilite digitálneho obsahu sa neobmedzujú na informácie, o ktorých má obchodník vedomosť alebo v prípade ktorých možno logicky predpokladať, že o nich má vedomosť. Obchodníkom pôsobiacim v Poľsku to prináša neprimeranú záťaž. Poľsko má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

8. Námorné záležitosti a rybárstvo

(Kontaktné osoby: Enrico Brivio – tel.: +32 2 295 6172, Iris Petsa – tel.: +32 2 299 3321)

Formálne výzvy

Kontrola rybolovu: Komisia vyzýva ÍRSKO, aby vytvorilo rámec na účinné presadzovanie bodových systémov

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Írsku pre nezavedenie bodového systému pre rybolov, ktorý sa vyžaduje v nariadení o kontrole EÚ [nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009]. Bodový systém sa vyžaduje v prípade závažného porušenia spoločnej rybárskej politiky, ktorého sa dopustia kapitáni a držitelia licencií plavidiel plaviacich sa pod írskou vlajkou. Komisia sa tiež domnieva, že v Írsku sa neuplatňujú existujúce vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa implementuje bodový systém pre držiteľov licencií a v dôsledku toho sa držiteľom licencií neprideľujú žiadne body. Írsko má dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Spoločná organizácia trhu: Komisia vyzýva SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, aby vytvorilo fungujúci systém riadenia organizácií výrobcov 

Komisia zasiela formálnu výzvu Spojenému kráľovstvu pre nevykonávanie kontrol a nesplnenie podmienok týkajúcich sa uznania organizácií výrobcov v odvetví rybolovu. Z informácií, ktoré Komisia získala, vyplýva, že systém organizácií výrobcov v podobe, do akej sa v Spojenom kráľovstve vyvinul, už neplní svoj účel združovať výrobcov na dosiahnutie cieľov spoločnej rybárskej politiky a spoločnej organizácie trhov [nariadenie (EÚ) č. 1379/2013]. Systém najmä narúša zásadu nediskriminácie medzi organizáciami výrobcov v celej EÚ a môže ohroziť aj prideľovanie rybolovných možností v Spojenom kráľovstve. Vďaka politike spoločnej organizácie trhov majú spotrebitelia k dispozícii viac a kvalitnejších informácií o výrobkoch predávaných na trhu EÚ, ktoré musia spĺňať rovnaké pravidlá bez ohľadu na svoj pôvod. Spojené kráľovstvo má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

9. Migrácia, vnútorné záležitosti a občianstvo

(Kontaktné osoby: Tove Ernst – tel.: +32 2 298 6764, Markus Lammert - tel.: +32 2 298 0423)

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie

Komisia podáva na Súdny dvor podnet na začatie konania proti SLOVENSKU z dôvodu neposkytnutia súdnych prostriedkov nápravy proti rozhodnutiam o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní víz

Európska komisia sa dnes rozhodla postúpiť prípad Slovenska na Súdny dvor EÚ, pretože Slovensko neumožňuje žiadateľom o víza odvolať sa na súde proti rozhodnutiu o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní víza.

Slovenské vnútroštátne právne predpisy v súčasnosti poskytujú len možnosť odvolať sa na mimosúdnych správnych orgánoch. Na základe vízového kódexu [nariadenie (ES) č. 810/2009] a Charty základných práv EÚ majú žiadatelia o víza právo na to, aby sa s ich žiadosťou o víza nezaobchádzalo svojvoľne, pričom musia mať možnosť odvolať sa na príslušnom súde. V odpovediach, ktoré Slovenská republika poskytla na formálnu výzvu v roku 2013 a na odôvodnené stanoviská v rokoch 2015 a 2018, sa neriešia obavy, ktoré vyjadrila Komisia. Komisia sa preto rozhodla podať návrh na Súdny dvor EÚ proti Slovensku. Viac informácií možno nájsť v úplnej tlačovej správe.

 

Formálna výzva:

Legálna migrácia: Komisia vyzýva HOLANDSKO, aby zrušilo nadmerné poplatky za povolenia na pobyt

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Holandsku pre účtovanie nadmerných a neprimeraných poplatkov za vydávanie povolení na pobyt podľa pravidiel EÚ v oblasti legálnej migrácie. V práve EÚ sa upravujú podmienky vstupu a pobytu určitých kategórií migrantov z krajín mimo EÚ, ako napríklad študentov, výskumných pracovníkov, ako aj vysokokvalifikovaných pracovníkov, ale aj osôb s dlhodobým pobytom a osôb oprávnených využiť pravidlá upravujúce zlúčenie rodiny. Členské štáty síce majú právo spoplatňovať spracúvanie žiadostí, nadmerné a neprimerané poplatky však porušujú práva žiadateľov. Prvá formálna výzva bola zaslaná 7. decembra 2017 a týkala sa poplatkov, ktoré Holandsko účtuje za povolenia vydávané podľa smernice o študentoch (smernica Rady 2004/114/ES), smernice o výskumných pracovníkoch (smernica Rady 2005/71/ES), smernice o modrej karte EÚ (smernica Rady 2009/50/ES) a smernice o jednotnom povolení na pobyt (smernica 2011/98/EÚ). Dnešná ďalšia formálna výzva sa týka poplatkov za povolenia vydávané podľa smernice o sezónnych pracovníkoch (smernica 2014/36/EÚ) a smernice o vnútropodnikovom presune (smernica 2014/66/EÚ). Holandsko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo na argumenty, ktoré predložila Komisia. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

10. Mobilita a doprava

(Kontaktné osoby: Enrico Brivio – tel.: +32 2 295 6172, Alexis Perier – tel.: +32 2 296 9143)

Odôvodnené stanoviská:

Technický stav vozidiel: Komisia vyzýva tri členské štáty, aby transponovali nové pravidlá kontroly technického stavu vozidiel v záujme zvýšenia bezpečnosti na cestách 

Komisia dnes požiadala tri členské štáty o úplnú transpozíciu súboru smerníc známeho ako „balík opatrení o technickom stave vozidiel“. Tento balík bol prijatý v roku 2014 s cieľom zlepšiť kontrolu technického stavu vozidiel v EÚ, a teda aj bezpečnosť cestnej premávky. Členské štáty mali tento súbor transponovať do 20. mája 2017. Dosiaľ to však PortugalskoSlovinsko a Španielsko nevykonali, alebo vykonali len čiastočne. Po prvé, Portugalsko a Slovinsko neprijali, neuverejnili ani Komisii neoznámili vnútroštátne opatrenia na transpozíciu aktualizovaných predpisov týkajúcich sa pravidelnej technickej kontroly motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (smernica 2014/45/EÚ). Smernica sa týka osobných automobilov, nákladných vozidiel, autobusov, prípojných vozidiel s vysokou nosnosťou, motocyklov a vysokorýchlostných traktorov a vymedzuje prvky, ktoré majú byť odskúšané počas kontroly technického stavu, metódy testovania, nedostatky a ich hodnotenie. Smernicou sa zavádzajú aj minimálne požiadavky na skúšobné zariadenia, odborné vzdelávanie kontrolných technikov a dozorné orgány. Po druhé, Španielsko neprijalo, nezverejnilo ani Komisii neoznámilo vnútroštátne opatrenia na transpozíciu aktualizovaných pravidiel o registračných dokumentoch pre vozidlá (smernica 2014/46/EÚ). Táto smernica členským štátom ukladá povinnosť zriadiť elektronické registre vozidiel s harmonizovaným obsahom a vymedzuje postup, ktorý treba dodržať v prípade neúspešného pokusu o pravidelnú kontrolu technického stavu vozidla. Komisia tieto žiadosti poslala v podobe odôvodnených stanovísk. Všetky dotknuté členské štáty majú na odpoveď dva mesiace. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení ich prípadu na Súdny dvor EÚ.

Bezpečnosť na cestách: Komisia vyzýva DÁNSKO, aby dodržiavalo pravidlá EÚ o výmene informácií o dopravných deliktoch

Komisia sa dnes rozhodla požiadať Dánsko, aby implementovalo pravidlá EÚ týkajúce sa cezhraničnej výmeny informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky [smernica (EÚ) 2015/413]. Táto smernica umožňuje členským štátom identifikovať a stíhať vodičov, ktorí v členskom štáte, v ktorom nemajú pobyt, spáchali dopravný delikt, ako napríklad prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti alebo vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu. Odhaduje sa, že vďaka tejto smernici sa počet vyšetrovaných deliktov spáchaných vodičmi zo zahraničia zvýšil štvornásobne. Táto skutočnosť má na páchateľov dopravných priestupkov silný odrádzajúci účinok a prispieva tak k zlepšeniu bezpečnosti na európskych cestách. Dánsko malo túto smernicu implementovať do 6. mája 2017, ale stále tak neurobilo. Komisia sa preto rozhodla zaslať dánskym orgánom odôvodnené stanovisko. Dánsko má teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia na implementáciu smernice. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu na Súdny dvor EÚ.

Železničná doprava: Komisia žiada NEMECKO, aby úplne transponovalo právne predpisy EÚ týkajúce sa bezpečnosti železníc 

Komisia dnes požiadala Nemecko, aby v plnom rozsahu dodržiavalo právne predpisy EÚ týkajúce sa bezpečnosti železníc (smernica 2004/49/ES). V smernici sa najmä vyžaduje, aby členské štáty zriadili nezávislý bezpečnostný orgán a orgán vyšetrovania dopravných nehôd a incidentov a aby úlohy a povinnosti v oblasti bezpečnosti prideľovali jednotne. Okrem toho sú členské štáty povinné vymedziť spoločné zásady bezpečnosti železníc. Nemecko však nezabezpečilo, aby sa bezpečnostné požiadavky stanovené v uvedenej smernici uplatňovali na jeho regionálnych dopravných sieťach. Okrem toho nebolo zabezpečené riadne rozdelenie zodpovedností, pokiaľ ide o riadenie bezpečnosti a kontrolu rizík, a celkom neboli splnené ani povinnosti týkajúce sa podávania správ vyšetrujúcemu orgánu. Z týchto dôvodov Komisia zaslala nemeckým orgánom odôvodnené stanovisko. Nemecko má teraz dva mesiace na to, aby si splnilo svoje povinnosti. V opačnom prípade Komisia môže rozhodnúť o postúpení prípadu Nemecka na Súdny dvor EÚ.

Formálne výzvy:

Železničná doprava: Komisia vyzýva ŠPANIELSKO, aby správne transponovalo pravidlá EÚ týkajúce sa vytvorenia jednotného železničného priestoru

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Španielsku z dôvodu nesprávnej transpozície právneho predpisu EÚ, ktorým sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (smernica 2012/34/EÚ). Komisia zastáva názor, že regulačný rámec železníc v Španielsku nie je v súlade s viacerými ustanoveniami smernice, ktoré sa okrem iného týkajú právomocí a zdrojov regulačného orgánu, riadiacej nezávislosti manažéra infraštruktúry – najmä pokiaľ ide o stanovovanie poplatkov za infraštruktúru – a nezávislosti železničného podniku od štátu. Nedostatky sa zistili aj pri prideľovaní kapacity infraštruktúry a v systéme účtovania poplatkov za používanie infraštruktúry. Španielsko má dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Námorníci: Komisia vyzýva LOTYŠSKO a ŠPANIELSKO, aby dodržiavali pravidlá EÚ týkajúce sa minimálnej úrovne prípravy námorníkov 

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Lotyšsku a Španielsku formálnu výzvu z dôvodu nedodržiavania pravidiel EÚ týkajúcich sa minimálnej úrovne prípravy námorníkov (smernica 2008/106/ES). Cieľom týchto pravidiel je zabezpečiť, aby sa požiadavky na prípravu námorníkov dodržiavali v celej EÚ a aby spĺňali už dohodnuté medzinárodné normy. Komisia sa domnieva, že Lotyšsko si neplní záväzky vyplývajúce z Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW), pokiaľ ide o pobrežné plavby. Komisia v prípade Španielska identifikovala viacero nedostatkov, napríklad pokiaľ ide o osvedčovanie námorníkov, tvorbu, preskúmanie a schválenie námorných programov a kurzov, ako aj monitorovanie a posúdenie toho, ako námorná správa uskutočňuje prípravu a hodnotenie námorníkov. Lotyšsko a Španielsko majú dva mesiace na to, aby reagovali na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Bezpečnosť letectva: Komisia vyzýva ÍRSKO, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa ochrany pri ohlasovaní bezpečnostných udalostí 

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Írsku formálnu výzvu z dôvodu nedodržania niektorých európskych požiadaviek týkajúcich sa ohlasovania udalostí, ich analýzy a na ne nadväzujúcich opatrení v civilnom letectve [nariadenie (EÚ) č. 376/2014]. V tomto nariadení sa stanovuje rámec na predchádzanie haváriám prostredníctvom analýz udalostí súvisiacich s bezpečnosťou, ktoré ohlasujú jednotlivci, najmä osoby pracujúce v letectve. Jednou z povinností členských štátov je určiť orgán zodpovedný za monitorovanie vykonávania pravidiel, ktoré by nabádali jednotlivcov ohlasovať bezpečnostné udalosti a zároveň ich chránili pred potrestaním za predpokladu, že konajú primerane svojim skúsenostiam a odbornej príprave. V Írsku však takýto orgán ešte nebol vytvorený. Írsko má dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

11. Dane a colná únia

(Kontaktné osoby: Vanessa Mock – tel.: +32 2 295 6194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 2 298 7183) 

Odôvodnené stanovisko:

Zdaňovanie: Komisia žiada MAĎARSKO, aby ukončilo diskriminačné zdaňovanie alkoholických nápojov

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať Maďarsku odôvodnené stanovisko, pretože od verejnej zdravotnej dane oslobodilo ovocné destiláty, napríklad národný nápoj pálinka, ako aj bylinné liehoviny, kde je domáca produkcia dominantná. Zároveň však podobné výrobky, ako napríklad vodka, whisky, gin alebo brandy od tejto dane oslobodené nie sú a ich zdanenie je preto vyššie. Ide o porušenie článku 110 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Ak Maďarsko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia sa môže rozhodnúť, že prípad postúpi na Súdny dvor EÚ.

Formálne výzvy:

Zdaňovanie: Komisia žiada TALIANSKO, aby zosúladilo svoje pravidlá týkajúce sa oslobodenia od spotrebnej dane na palivo používané na plavbu vo vodách EÚ 

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať Taliansku formálnu výzvu, pretože táto krajina považuje prenajímané výletné lode za komerčné plavidlá, a preto umožňuje ich oslobodenie od spotrebnej dane z pohonných hmôt. To predstavuje porušenie daňových predpisov EÚ (smernica o zdaňovaní energie, smernica Rady 2003/96/ES), podľa ktorých oslobodenie takýchto plavidiel od spotrebnej dane nie je dovolené. Ak Taliansko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže talianskym orgánom zaslať odôvodnené stanovisko.

Zdaňovanie: Komisia žiada RUMUNSKO, aby zosúladilo daň z evidencie vozidiel s právom EÚ

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Rumunsku, pretože nezaručuje úplné a okamžité vrátenie dane z evidencie ojazdených vozidiel zakúpených v iných členských štátoch. Ide o porušenie práva EÚ (článok 110 ZFEÚ), pretože rumunské predpisy o vrátení dane sa neriadia zásadou lojálnej spolupráce, rovnocennosti a účinnosti. Ak Rumunsko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže rumunským orgánom zaslať odôvodnené stanovisko.

Zdroj: EK