Kontrola ilegálnych praktík predajcov motorových vozidiel

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) v období 28. 05. 2018 - 15. 06. 2018 vykonala kontrolnú akciu zameranú na preverenie dodržiavania zákazov pri predaji motorových vozidiel.

Redakcia 10. 08. 2018 5 min.

Kontrolná akcia bola zameraná na preverenie dodržiavania zákazov v zmysle § 53 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“), podľa ktorých sa zakazuje právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, uvádzať, sprístupňovať, ponúkať na trhu Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) alebo inak sprostredkovávať predaj cestných motorových vozidiel:

  1. na ktorých došlo k neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra alebo k neoprávnenej manipulácii s odometrom cestného motorového vozidla, bez toho, že je informácia o neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra alebo o neoprávnenej manipulácii s odometrom zverejnená pred uvedením, sprístupnením alebo sprostredkovaním predaja a k vozidlu je pripojený výpis z registra prevádzkových záznamov;
  2. bez uvedenia identifikačného čísla vozidla VIN a bez uvedenia údaja o celkovej prejdene vzdialenosti cestného motorového vozidla v každej zverejnenej cenovej ponuke, ako aj vo všetkých propagačných materiáloch, zmluvách a preberacích protokoloch.

Obsahom kontroly bola aj kontrola dodržiavania všeobecných povinností hospodárskych subjektov ustanovených platnými právnymi predpismi, nad ktorými SOI vykonáva dohľad.

Predmetom kontroly boli cestné motorové vozidlá kategórie M a N, ktoré boli uvedené, sprístupnené, ponúkané na trhu v SR alebo ich predaj bol inak sprostredkovaný na trhu v SR.

Objektmi kontroly boli právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí uvádzajú, sprístupňujú, ponúkajú cestné motorové vozidlá na trhu v SR alebo inak sprostredkovávajú ich predaj na trhu v SR.

 

Výsledky kontrolnej akcie

V sledovanom období vykonala SOI kontroly v zmysle § 53 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. v 71 prevádzkových jednotkách (ďalej len „PJ“) v rámci celej SR.

Inšpektori SOI sa zameriavali nielen na kontrolu predaja a ponuky cestných motorových vozidiel v autobazároch, ale aj na kontrolu ich predaja a ponuky prostredníctvom internetových stránok takýchto subjektov.

Kontrola zákazu neoprávnenej manipulácie so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnenej manipulácie s odometrom cestných motorových vozidiel.

Z celkového počtu prekontrolovaných PJ v rámci kontrolnej akcie, inšpektori SOI vykonali kontroly pri ktorých bolo zistené porušenie zákona v 12 PJ, čo predstavuje 25 % z celkového počtu prekontrolovaných PJ.

V priebehu týchto kontrol boli zhromaždené údaje celkovo 248 vozidiel za účelom ich preverenia prostredníctvom údajov z RPZV a údajov poskytnutých od zástupcov výrobcov jednotlivých značiek vozidiel na trhu SR. Podozrenie na neoprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra alebo na neoprávnenú manipuláciu s odometrom bolo zistené celkovo pri 15 vozidlách.

Tabuľka 1 – Stručný prehľad výsledkov kontrolnej akcie:

tabuľka1

 

Kontrola uvedenia identifikačného čísla vozidla VIN a údaja o celkovej prejdenej vzdialenosti cestných motorových vozidiel

Z celkového počtu prekontrolovaných PJ v rámci kontrolnej akcie inšpektori SOI vykonali kontroly a nedostatky boli zistené v 28 PJ, čo predstavuje 42,4 % z celkového počtu prekontrolovaných PJ.

V priebehu týchto kontrol bolo inšpektormi zadokumentovaných celkovo 1 374 vozidiel. Porušenie zákazu uvádzať, sprístupňovať, ponúkať na trhu v SR predaj cestných motorových vozidiel bez uvedenia identifikačného čísla vozidla VIN a bez uvedenia údaja o celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla, bolo zistené celkovo pri 302 vozidlách, čo predstavuje 22 % z celkového počtu kontrolovaných vozidiel.

Tabuľka 2 - Stručný prehľad výsledkov kontrolnej akcie:

tabuľka2

 

Vo všetkých 28 PJ, v ktorých bol zistený nedostatok pre ktorý inšpektori SOI uložili kontrolovanej osobe opatrenie ihneď vykonať opatrenia zamedzujúce ďalšie uvádzanie, sprístupňovanie alebo ďalšiu ponuku na trhu v SR cestných motorových vozidiel, u ktorých boli nedostatky zistené alebo inak sprostredkovávať ich predaj na trhu v SR, bez uvedenia identifikačného čísla vozidla VIN a bez uvedenia údaja o celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla v každej zverejnenej cenovej ponuke, ako aj vo všetkých propagačných materiáloch, zmluvách a preberacích protokoloch.

 

Kontrola porušenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov, nad ktorými SOI vykonáva dohľad

Súčasťou kontrolnej akcie bola aj kontrola dodržiavania podmienok predaja vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých výsledky sú uvedené v tabuľke 3.

Z celkového počtu prekontrolovaných PJ v rámci kontrolnej akcie, inšpektori SOI zistili porušenie iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako je zákon č. 106/2018 Z. z. v 12 PJ, čo predstavuje 16,9 % z celkového počtu prekontrolovaných PJ.

Tabuľka 3 - Iné porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov:

tabuľka3

⃰ Nesúlad súčtu porušení všeobecne záväzných povinností s počtom kontrolovaných PJ s nedostatkom je spôsobený tým, že v rámci niektorých PJ došlo k viacerým porušeniam platných právnych predpis

Záver

Problematika neoprávnenej manipulácie so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnenej manipulácie s odometrom cestného motorového vozidla je v súčasnosti aktuálnou témou nielen na území SR, ale postihuje takmer všetky trhy s ojazdenými vozidlami v Európskej únii.

Cieľom tejto nekalej obchodnej praktiky je vytvoriť klamlivú predstavu, že vozidlo má nižší kilometrový nájazd ako v skutočnosti, ktorej výsledkom je vyšší hospodársky zisk pri opätovnom predaji vozidla na úkor ich budúcich vlastníkov. V praxi to znamená, že vozidlá, ktoré boli predmetom nadmerného použitia, sa predávajú za vyššie ceny ako je ich skutočná hodnota. Vlastník ojazdeného vozidla, s ktorého odometrom bolo neoprávnene manipulované, si neuvedomuje riziká spojené s vyšším kilometrovým nájazdom vozidla a vystavuje jeho špecifické časti a komponenty nad mieru ich doby priemerného použitia alebo výrobcom deklarovanej životnosti. Takáto nevedomosť vlastníka ojazdeného vozidla zabraňuje aj správnemu naplánovaniu výkonu jeho údržby a opravy, čoho výsledkom môže byť ohrozenie bezpečnosti posádky vozidiel a ostatných účastníkov cestnej premávky a prekročenie emisných limitov stanovených platnými právnymi predpismi.

Kontrolná akcia poukázala na skutočnosť, že až 25 % kontrolovaných autobazárov ponúka na predaj vozidlá, pri ktorých bolo zistené podozrenie na neoprávnenú manipuláciu s odometrami, a tiež na fakt, že až 42,4 % autobazárov nezareagovalo na novú právnu úpravu v oblasti zverejňovania identifikačného čísla vozidla VIN a údaja o celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla.

 

Zdroj: SOI