Koronavírus ako námet na ochranné známky či patenty

V tomto období príslušné úrady zaznamenali zvýšený záujem o registráciu patentov a ochranných známok obsahujúcich slovo koronavírus alebo jeho obmeny. V marci, keď epidémia vypukla už aj na Slovensku bolo vo svete podaných 164 ochranných známok obsahujúcich pojem Covid. Tento počet sa v apríli takmer zdvojnásobil.

Veronika Ocejáková 31. 08. 2020 3 min.

Čo je to patent

Patent je ochranný dokument, ktorým dáva štát monopolné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia, na určitom území. To znamená, že jeho majiteľovi poskytuje ochranu proti napodobňovaniu, kopírovaniu alebo inému neoprávnenému používaniu jeho vynálezu. Patent je možné udeliť len vynález, ktorý je nový, zahŕňa vynálezcovu činnosť a je priemyselne využiteľný. Patentovať je možné nové výrobky, zariadenia a technológie, chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, ale aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.  

Patenty obsahujúce pojem koronavírus

Pandémia nového koronavírusu COVID-19 aj napriek svojej negatívnej podstate vytvorila veľké množstvo obchodných a biznisových možností, v ktorých podnikatelia využili nové diery na trhu. Od výroby a distribúcie ochranných materiálov, po nové formy doručovania jedál či technologické vychytávky, ktoré zmierňovali dopady na osoby pracujúce z domova. Toto je len zlomok vynálezov či know-how, ktoré sa za posledné mesiace na svete vyskytli. My sme sa preto pozreli, koľko bolo do dnešného dňa prihlásených vynálezov, nadväzujúcich na pojem koronavírus a jeho obmeny. Na ľavej strane tabuľky sú pojmy, podľa ktorých sme v registri patentov vyhľadávali a na pravej strane je počet patentov obsahujúcich konkrétny pojem:

       covid oz 1

Ochranná známka

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby alebo tvar výrobku, tvar obalu ale aj zvuky, alebo pohyb, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb druhej osoby. Môže byť dvojrozmerná, ale aj trojrozmerná, pričom ochranu môže mať rovnako ako patent vnútroštátnu, európsku alebo medzinárodnú. 

Ochranné známky obsahujúce pojem koronavírus

Pri získavaní počtov ochranných známok na jednotlivé pojmy sme tentokrát použili filter na prihlášky za posledný rok. Tak ako aj pri patentoch v ľavom riadku uvádzame jednotlivé vyhľadávané pojmy a v pravom riadku ich počet.

   covid oz 2

Najviac ochranných známok bolo pri pojmoch Covid, Covid – 19 a Coronavirus v USA. Pri pojme Corona dominantne prevyšovali prihlasovatelia z USA, ale aj Talianska.

Koronavírus ako ochranná známka

Na záver je potrebné uviesť, že pri ochranných známkach môžeme naraziť na problém. Samotné pojmy Covid, Covid – 19, Corona a ani Coronavirus nemôžu byť totiž uznané za ochranné známky, a to najmä preto, že nespĺňajú základnú podmienku - rozlišovaciu spôsobilosť. Za dostatočne rozlišovaciu spôsobilosť nemôžeme považovať napríklad označenie s jedným písmenom, číslicou v štandardnej úprave alebo označenie tvorené jednou farbou. Podnikatelia sa preto s cieľom získať ochranu na označenie obsahujúce jedno z vyššie uvedených pojmov budú musieť s označením vynájsť a navrhnúť ho tak originálne, aby rozlišovaciu schopnosť získalo. 

Aj preto ako doteraz jediná ochranná známka, ktorá už bola aj zaregistrovaná (prešla procesom schválenia) pri pojme coronavirus je ochranná známka Coronavirus Tracer, ktorá má pokrývať tovary a služby poskytovateľa počítačového programu, ktorý má slúžiť na prevenciu šírenia infekčných chorôb.