Kriminalita na Slovensku v roku 2020

Vývoj celkovej kriminality na Slovensku v minulom roku možno vnímať pozitívne. Naďalej pokračuje trend z posledných rokov a počet zistených trestných činov klesal. Ich objasnenosť zostala zhruba na rovnakej úrovni. Celkový pokles trestnej činnosti zrejme ovplyvnila aj nepriaznivá epidemiologická situácia. Najviac trestných činov bolo opäť zistených na území Bratislavského kraja (9 620), najmenej na území Trenčianskeho (4 761).

Redakcia 22. 02. 2021 8 min.

Pokles počtu zistených trestných činov sme zaznamenali pri všetkých sledovaných oblastiach, teda ako pri násilnej, tak aj majetkovej a ekonomickej kriminalite. Pri násilnej došlo k miernemu zvýšeniu objasnenosti, pri majetkovej a ekonomickej zase k miernemu poklesu. Zistenou trestnou činnosťou bola spôsobená škoda takmer 288 miliónov eur,  čo je výrazný pokles oproti roku 2019, kedy bola približne o 199 miliónov vyššia.

Násilná kriminalita

Za násilnú kriminalitu považujeme najmä vraždy, lúpeže, ublíženie na zdraví, vydieranie, nebezpečné vyhrážanie, týranie blízkej a zverenej osoby, ale aj požiare, výbuchy, nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami.

V minulom roku sme zaznamenali nárast brutality páchateľov fyzických útokov voči obetiam, nad ktorými mali fyzickú prevahu. V týchto prípadoch teda išlo najmä o ženy, deti, staršie osoby alebo o zdravotne znevýhodnené osoby. Viaceré útoky boli orientované na osamelo žijúce osoby.

Polícia evidovala 5280 násilných trestných činov. V porovnaní s rokom 2019 sa ich počet znížil o 260. Objasnili sme 3949 z nich.

V prípadoch vrážd sme zaznamenali 63 trestných činov, čo predstavuje oproti roku 2019 o 13 prípadov menej. Objasnili sme 50 vrážd.

Lúpeží bolo 325, teda o 85 prípadov menej ako v roku 2019. Objasnili sme 244 lúpeží.

Prípadov úmyselného ublíženia na zdraví polícia v minulom roku riešila 1269, čiže o 257 menej ako v roku 2019. Objasnila 903 z nich.

Prípadov vydieraní polícia v minulom roku riešila 416, teda o 56 prípadov menej, ako v roku 2019. Objasnila 224 vydieraní.

Nebezpečných vyhrážaní riešila polícia až 1934, čo je o 37 prípadov viac, ako v roku 2019. Objasnila 1718 týchto prípadov.

V minulom roku polícia vyšetrovala 477 prípadov týrania blízkej a zverenej osoby, čo je v porovnaní s rokom 2019 o 72 prípadov viac. Objasnila z nich 241. V týchto prípadoch je vykonávané náročné dokazovanie. Vo väčšine prípadov je potrebné znalecké skúmanie, najmä z odboru psychológie. To má prispieť k preukázaniu psychického a fyzického utrpenia obete, aby bolo možné páchateľa zákonným spôsobom stíhať. Pri objasnenosti tohto trestného činu má veľký význam práve znalecké dokazovanie.

Medzi násilné trestné činy zaraďujeme aj nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami. Tých sme v minulom roku zaznamenali  383. Teda o 34 prípadov viac. Objasnenosť bola na úrovni 202 prípadov.

Aj v minulom roku sme osobitnú pozornosť venovali každému oznámenému prípadu domáceho násilia, kde už štandardne vyhodnocujeme riziko ohrozenia obetí a prijímame potrebné opatrenia s ohľadom na zvlášť zraniteľné osoby. V minulom roku sme vyšetrovali 8813 prípadov domáceho násilia, čo je v porovnaní s rokom 2019 menej o 485 prípadov. V 1048 prípadoch bol páchateľom príbuzný. Objasnili sme 5886 z nich. V 673 prípadoch sme páchateľov stíhali väzobne, je to oproti roku 2019 o 58 viac väzobne stíhaných. V roku 2020 polícia vykázala zo spoločného obydlia 1045 osôb, čo je o 153 prípadov viac, ako v roku 2019.

Prvá viceprezidentka Policajného zboru gen. JUDr. Jana Maškarová: „Celkový trend nárastu počtu vykázaní zo spoločného obydlia policajtami, ktorí v čoraz väčšej miere využívajú tento inštitút, hodnotím pozitívne. Čo sa týka negatívnych skúseností, možno poukázať na nízky počet návrhov ohrozených osôb na vydanie neodkladného opatrenia na súd. Z tohto pohľadu je inštitút vykázania osoby zo spoločného obydlia len dočasné riešenie problému domáceho násilia. No krátkodobá izolácia násilníka od ohrozených osôb by mala byť len prvým krokom. V prípade, ak ohrozená osoba podá počas doby vykázania návrh na súd na nariadenie neodkladného opatrenia, trvanie vykázania sa predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu. V opačnom prípade sa vykázanie násilníka končí uplynutím 10 dní od vykázania zo spoločného obydlia. Obete preto policajti vždy o možnostiach ďalšieho postupu oboznámia a poskytnú im zoznam organizácií, ktoré im vedia v ich neľahkej situácii pomôcť a to aj s podaním na súd. Preto by som rada apelovala na obete, aby svoje právo obrátiť sa na súd neváhali na svoju ochranu využívať.“

Mravnostná kriminalita

Pod mravnostnou kriminalitou si možno predstaviť najmä kupliarstvo, sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie, znásilnenie, detskú pornografiu alebo obchodovanie s ľuďmi.

V minulom roku sme vyšetrovali 403 prípadov detskej pornografie, teda jej rozširovanie, ale aj výrobu, prechovávanie, či účasť na detskom pornografickom diele. V porovnaní s rokom 2019 je to viac o 117 prípadov. Objasnili sme 114 z nich. Výrazný nárast sme zaznamenali konkrétne pri rozširovaní detskej pornografie. Kým v roku 2019 to bolo 191 prípadov, v minulom roku ich evidujeme až 316.

Z časti to môže byť dôsledkom svetovej pandémie, keďže platia prísne opatrenia spojené so zákazom vychádzania. Nie len deti, ale aj dospelí zaháňajú nudu a čas na internete. Predátori vyhľadávajú detskú pornografiu a mládež k obsahu „zakázaných“ stránok neraz prispieva nezodpovedným konaním.

Počet odhalených prípadov je vyšší najmä vďaka úspešnému vyhľadávaniu a odhaľovaniu tejto formy trestnej činnosti. Vo virtuálnom priestore totiž používame moderné technológie a spolupracujeme s rôznymi zahraničnými orgánmi. Postupne tak znižujeme jej vysokú mieru latentnosti. Dokazovanie spojené s detskou pornografiou sťažuje neochota alebo strach spolupracovať s políciu, či pocit hanby obetí, prípadne rodičov detí.

Ďalším mravnostným deliktom je sexuálne zneužívanie. To je možné rozdeliť do dvoch skupín a to na sexuálne zneužívanie zverenej osoby a sexuálne zneužívanie ostatných osôb. Sexuálne zneužívane zverenej osoby sme v minulom roku vyšetrovali v 14 prípadoch, čo je o 7 menej, ako v roku 2019. Objasnili sme 7 prípadov. Prípadov sexuálneho zneužívania ostatných osôb sme zaznamenali 454, čo je v porovnaní s rokom 2019 menej o 66 prípadov. Objasnili sme 328 prípadov.

Prípadov sexuálneho násilia sme v minulom roku zistili 59. Oproti roku 2019 je to pokles o 19 prípadov. Objasnili sme 42 prípadov.

Trestný čin znásilnenia evidujeme v 93 prípadoch, čo je o 4 menej ako v roku 2019. Objasnili sme 57 prípadov.

V rámci mravnostnej kriminality sledujeme aj vývoj v oblasti kupliarstva. V minulom roku sme zaznamenali pokles prípadov kupliarstva v porovnaní s rokom 2019 o 5 prípadov, teda na 3 prípady v minulom roku, z ktorých sme dva objasnili.

Ekonomická kriminalita

V roku 2020 bolo na území Slovenskej republiky spáchaných celkom 11216 ekonomických trestných činov. Je to v porovnaní s rokom 2019 pokles o 2116 prípadov. Objasnili sme 5172 prípadov ekonomickej kriminality.

Ekonomickou kriminalitou bola v roku 2020 spôsobená škoda viac ako 235 miliónov €, čo je pokles o takmer 185 miliónov € v roku 2019. Súvisí predovšetkým s poklesom spôsobenej škody v daňovej kriminalite, ale aj pri podvodoch a sprenevere.

Naopak k nárastu spôsobenej škody pri náraste prípadov došlo pri trestnej činnosti neoprávneného nakladania s odpadmi. Nárast prípadov bol zaznamenaný aj pri legalizácii príjmov z trestnej činnosti, poškodzovaní veriteľa, porušovaní povinnosti pri správe cudzieho majetku no ich škodovosť naopak poklesla.

Prípady ekonomickej kriminality predstavujú 20,66 % podiel zo všetkých trestných činov. V rámci ekonomickej kriminality tvorili najvyšší podiel trestné činy daňové (36,87 %), podvody (14,85 %), neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty (11,53 %) a trestné činy na úseku ochrany meny (8,22 %).

Pri podvodoch došlo k poklesu zistených prípadov, ktorých bolo 1665, čo je o 225 menej ako v roku 2019. Je to spôsobené prevažne opatreniami v oblasti legislatívy z roku 2016. Prispel tomu aj vyhlásený núdzový stav a obmedzený pohyb obyvateľstva. Objasnili sme 568 prípadov.

Od roku 2019 idú do popredia sofistikované formy podvodov, prevažne v kybernetickom priestore. Spáchaním trestných činov podvodov bola spôsobená škoda vo výške 58,5 milióna €.

V oblasti daňovej kriminality bolo zaznamenaných celkom 4134 prípadov, čo je pokles o 1583 prípadov v porovnaní s rokom 2019. Väčšinou išlo o prípady týkajúce sa poistného. Daňovou kriminalitou bola spôsobená škoda vo výške 69 246 000 €, čo je pokles o 151 356 000 €, oproti roku 2019. Objasnili sme 2783 prípadov.

Majetková kriminalita

Pri majetkovej kriminalite dlhodobo zaznamenávame klesajúci trend. V minulom roku sme zistili 18715 majetkových trestných činov, čo je v porovnaní s rokom 2019 pokles o 868 prípadov. Objasnili sme celkom 8400 prípadov majetkových trestných činov.

Krádeží vlámaním bolo 3725, čo predstavuje oproti roku 2019 nepatrný nárast o 30 prípadov. Objasnili sme 1268 z nich. Významný podiel na krádežiach vlámaním prestavovali vlámania do bytov a chát, konkrétne 951 prípadov, čo však o 41 menej, ako v roku 2019. Vlámaní do bytov a chát sme objasnili 394.

Trestných činov krádežou motorových vozidiel bolo v minulom roku 982. Je to o 60 menej ako v roku 2019. Objasnili sme 491 takýchto krádeží. Naďalej najkradnutejšími motorovými vozidlami ostávajú značky Škoda, Volkswagen a Fiat.

Polícia sa v minulom roku venovala aj boju proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Na tomto úseku sme odhalili celkom 139 trestných činov. Je to o 11 viac ako v roku 2019. Išlo o 62 trestných činov podielnictva, kde sme zaznamenali v porovnaní s rokom 2019 pokles o 4 prípady a 77 trestných činov legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ktorých bolo zase o 15 viac ako v roku 2019. Z celkového počtu zistených trestných činov podielnictva bolo objasnených 51 trestných činov. Trestných činov legalizácie príjmov z trestnej činnosti sme objasnili 19.

Nemalú oblasť trestnej činnosti, ktorej sa polícia v rámci odhaľovania a objasňovania venuje, predstavuje environmentálna kriminalita. V minulom roku sme vyšetrovali 1800 environmentálnych trestných činov, čo je o 211 viac, ako v roku 2019. Objasnili sme 912. Okrem krádeže dreva (564 zistených a 454 objasnených) sa na environmentálnej kriminalite výrazne podieľal aj trestný čin neoprávneného nakladania s odpadom (385 zistených a 51 objasnených) a pytliactvo (305 zistených a 174 objasnených).

mjr. JUDr. Michal Slivka

hovorca Prezídia Policajného zboru

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky