Kumulácia verejných funkcií – kedy je možná a kedy nie?

Je možné byť súčasne poslancom obecného zastupiteľstva a poslancom Národnej rady SR? Je možné byť súčasne starostom obce a poslancom zastupiteľstva VÚC? Pozreli sme sa bližšie na rôzne možné kumulácie verejných funkcií.

JUDr. Mária Dvončová 07. 01. 2018 4 min.

Pred niekoľkými týždňami sa konali voľby do vyšších územných celkov („VÚC“), a to do zastupiteľstva a na funkciu predsedov. Na kandidátnych listinách rôznych druhov volieb sa pritom mnohokrát vyskytujú i osoby, ktoré už jednu verejnú funkciu zastávajú, a niekedy nielen jednu. Dochádza tak ku kumulácií funkcií vykonávaných jednou osobou, a to nielen v územnej samospráve ale i ostatných oblastiach verejnej správy. Pozreli sme sa bližšie na to, ktoré funkcie môže zastávať jedna a tá istá osoba súčasne a pri ktorých platí nezlučiteľnosť funkcií.

Nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností upravuje ústavný zákon

Primárnou právnou úpravou je ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení („zákon o ochrane verejného záujmu“).

Článok 5 ods 2 uvedeného zákona stanovuje zákaz pre verejného funkcionára byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze. Články 3 – 6 stanovujú výnimky z tohto zákazu.

V prípade, ak verejný funkcionár vykonáva funkciu, ktorá je podľa tohoto zákona zakázaná, je povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do verejnej funkcie takú funkciu skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.

Nezlučiteľné / zlúčiteľné sú napríklad tieto funkcie …

Nezlučiteľnosť funkcií – starosta obce/primátor mesta

Funkcia starostu obce je upravená primárne v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení („zákon o obecnom zriadení“).

Podľa § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupitelstva, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, predsedu VÚC a vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy alebo funkciou prokurátora.

Nezlučiteľnosť funkcií – predseda VÚC

Funkcia predsedu VÚC je upravená primárne v zákone č. 302/2011 Z.z.  o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení („zákona o samospráve VÚC“).

Podla § 16 ods. 10 zákona o samospráve VÚC, funkcia predsedu VÚC je nezlučiteľná s funkciou poslanca zastupiteľstva, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej samosprávnym krajom, v ktorom bol zvolený, zamestnanca samosprávneho kraja, starostu obce alebo primátora mesta, alebo podľa osobitného zákona.

Nie je vylúčené, aby starosta obce /primátor mesta vykonával súčasne i funkciu poslanca VÚC.

Poslanec Národnej rady SR  - člen vlády – poslanec Európskeho parlamentu

Podľa čl. 77 ods. 1 ústavy, funkcia poslanca je nezlučiteľná s výkonom funkcie sudcu, prokurátora, verejného ochrancu práv, príslušníka ozbrojených síl, príslušníka ozbrojeného zboru a poslanca Európskeho parlamentu.

Podla čl. 77 ods. 2 ústavy, ak bol poslanec vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, jeho mandát poslanca počas výkonu tejto funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje. Ide o situáciu, kedy mandát poslanca spočíva, tzv. sa nevykonáva. V danom období vykonáva funkciu poslanca miesto člena vlády iná osoba. (Obdobná situácia nastane, ak bol do verejnej funkcie vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, alebo do funkcie štátneho tajomníka vymenovaný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Jeho mandát počas výkonu tejto verejnej funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje. (čl. 5 ods. 8 zákona o ochrane veřejného záujmu)

Poslanec Európskeho parlamentu môže vykonávať súčasne funkciu starostu alebo predsedu VÚC, ale ako vyplýva z vyššie citovaného ustanovenia ústavy SR, nemôže byť poslancom Národnej rady SR.

Súčasne poslanec Národnej rady SR môže vykonávať funkciu starostu obce/ primátora města alebo predsedu VÚC.

Dohľad nad nezlúčiteľnosťou verejných funkcií a konanie vo veci ochrany verejného záujmu

Ak verejný funkcionár poruší ustanovenia o nezlúčiteľnosti funkcií začína sa na podnet alebo ex offo podľa čl. 9 zákona o ochrane verejného záujmu tzv. konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.

  1. Výbor Národnej rady SR  v  prípade verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. a) až n) a  zákona o ochrane verejných záujmov. Na internetovej stránke Národnej rady SR sa uverejňujú okrem iného i verejné funkie, ktoré verejní funkcionári vykonávajú a príjem z nich.
  2. ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. o) a p) zákona o ochrane verejných záujmov,
  3. zastupiteľstvo vyššieho územného celku, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. q) a r) zákona o ochrane verejných záujmov,
  4. akademický senát verejnej vysokej školy, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. s) zákona o ochrane verejných záujmov.
Záver

V nasledujúcom článku venovanom kumulácii veřejných funkcií sa bližšie pozrieme na to, v ktorých prípadoch je možné poberať za výkon týchto funkcií viac platov a či existuje zákonné obmedzenie nároku na odmenu v prípade, ak jedna a tá istá osoba vykonáva viacero verejných funkcií.