Kúpa nového auta v zahraničí. Aké daňové povinnosti vtedy vzniknú?

Ako má občan postupovať v prípade, že kúpi a dovezie nový dopravný prostriedok z iného členského štátu na územie Slovenskej republiky? Vzniká mu daňová povinnosť, a ak áno, kde a kedy má daň zaplatiť? Získajte odpovede na tieto dôležité otázky a vyhnite sa tak zbytočným nepríjemnostiam.

Martin Toček 06. 09. 2017 3 min.

Kúpa nového dopravného prostriedku nie je v dnešnej dobe ničím ojedinelým. Kupovať môžeme dopravné prostriedky nové alebo ojazdené, tak doma, ako aj v zahraničí. V tomto príspevku by sme sa chceli zamerať práve na problematiku kúpy nového dopravného prostriedku v zahraničí, konkrétne v niektorej z členských krajín EÚ. Dôraz pritom kladieme na daňové povinnosti, ktoré pri takomto úkone vznikajú.

Úvodom je potrebné ujasniť si, kde hľadať odpovede na možné doplňujúce otázky. Najdôležitejším pilierom pri rozoberaní tejto témy pre nás bude zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len zákon o DPH). Tento právny predpis prináša komplexnú úpravu platenia dane z pridanej hodnoty a vzťahuje sa aj na oblasť kúpy dopravných prostriedkov. Pre správne pochopenie problematiky je potrebné zorientovať sa v niektorých pojmoch.

Čo je to nový dopravný prostriedok?

Za nový dopravný prostriedok považujeme v zmysle platnej právnej úpravy pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW, ktoré je určené na prepravu osôb a nákladov, ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho kúpy neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky. Slovíčko alebo tu vždy vyjadruje alternatívu dvoch možností, pri ktorých stačí, ak je splnená jedna z nich. Novým dopravným prostriedkom je tak napríklad pozemné motorové vozidlo určené na prepravu osôb a nákladov, ktoré ma výkon viac ako 7,2 kW a zároveň nemá najazdených viac ako 6000 km.

Pojem dopravný prostriedok však netreba zamieňať s pojmom automobil, nakoľko za nový dopravný prostriedok považujeme aj:

  • plavidlo určené na prepravu osôb a nákladov dlhšie ako 7,5 m, ktoré nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky,
  • lietadlo, ktorého štartovacia hmotnosť je väčšia ako 1 550 kg určeného na prepravu osôb a nákladov, ktoré nenalietalo viac ako 40 prevádzkových hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

Aké povinnosti vznikajú pri kúpe nového dopravného prostriedku?

  1. Súkromná osoba má predovšetkým povinnosť v lehote do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty daňovému úradu, v ktorého obvode má ako fyzická osoba trvalý pobyt.
  2. Ďalej je občan povinný zaplatiť daň z pridanej hodnotyv lehote na podanie daňového priznania bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov na osobný účet daňového subjektu, ktorý je vedený v Štátnej pokladnici.
  3. Opomínať netreba ani podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o zaplatení dane, ktorá podlieha správnemu poplatku vo výške 1,50 eur. Vzor žiadosti o vydanie potvrdenia. Takéto potvrdenie následne predložíme pri prihlásení motorového vozidla na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru.

Vzor vyplneného daňového priznania k DPH.

Pri úkonoch súvisiacich s kúpou a dovozom nového dopravného prostriedku odkazujeme na dôsledné štúdium už spomínaného zákona o DPH. Ako pomôcka pri zorientovaní sa v tejto, či podobnej problematike, môžu poslúžiť informačné správy zverejnené na webovom sídle Finančnej správy Slovenskej republiky, ktoré prinášajú prispôsobenie často zložitých konštrukcii zákona povedomiu laickej verejnosti.

 

Zdroj: Finančná správa SR