Kvôli koronavírusu bude štát sledovať náš pohyb

Telekomunikačné tajomstvá budú odhalené – tak dnes rozhodol parlament. Údaje o našom pohybe získané od mobilných operátorov budú sprístupnené Úradu verejného zdravotníctva a to s cieľom zmierniť dopady koronavírusu na Slovensku. Pozrite sa, čo všetko o nás bude štátna inštitúcia vedieť.

Bc. Magdaléna Karvaiová 25. 03. 2020 5 min.

Prítomní: 138, za: 91, proti: 43, zdržali sa: 4, nehlasovalo: 0.

V takomto pomere bol v skrátenom legislatívnom procese schválený návrh zákona, ktorého obsahom je monitorovanie osôb využitím mobilných dát. Cieľom zásahu do telekomunikačného tajomstva má byť jednak zistenie, kde sa osoby diagnostikované koronavírusom zdržiavali, s kým mohli prísť do kontaktu, ako aj dohľad nad riadnym dodržiavaním karanténnych opatrení. Podľa zistených informácií chce vláda upozorňovať ľudí na výskyt pozitívne testovaných osôb v ich okolí a tým ich nabádať k podstúpeniu testovania.

Aké údaje o nás budú zbierať

Návrh zákona nebol schválený vo svojom pôvodnom znení. Podľa návrhu o nás mali byť sprístupnené nie len naše lokalizačné údaje a súvisiace údaje komunikačných strán, ale aj prevádzkové údaje.

Lokalizačné údaje: údaje, ktoré označujú geografickú polohu koncového zariadenia užívateľa, teda kde sa práve nachádzate.

Aby boli lokalizačné údaje využiteľné, získavať sa budú spolu so súvisiacimi údajmi komunikačných strán, ktoré špecifikujú vašu osobu. Sú nimi telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu

Prevádzkové údaje: údaje vzťahujúce sa na užívateľa a na konkrétny prenos informácií v sieti a vznikajúce pri tomto prenose, ktoré sa spracúvajú na účely prenosu správy v sieti alebo na účely fakturácie. Ide napríklad o dĺžku hovoru, komu ste volali, obsah sms správy, počet sms správ, druh zariadenia z ktorého voláte, cez akú sieť...

Následne však parlamentný výbor schválil pozmeňujúci návrh, čím návrh zákona zmenil a vyňal oprávnenie získavať prevádzkové údaje občanov. Vďaka nemu bude o nás Úrad verejného zdravotníctva získavať iba údaje lokalizačné a údaje komunikačných strán, teda kto a kde.

Úrad verejného zdravotníctva je podľa nového zákona oprávnený tieto údaje získavať, spracúvať a uchovávať maximáne do konca kalendárneho roka, teda do 31. decembra 2020. Lehota by mohla byť predĺžená v prípade potreby na základe zákona.

Pôjde najmä o anonymizované údaje

Vo všeobecnosti sa bude úrad verejného zdravotníctva dostávať len k anonymizovaným údajom, ktoré využije na štatistické účely – nebude teda získavať priamo identifikátory všetkých občanov.

O spracúvanie všetkých údajov vrátane tých o vašej identite (napríklad aj meno a priezvisko) pôjde len v prípade, ak ste priamo pacientom s podozrením na koronavírus alebo pacientom pozitívne testovaným na koronavírus. Zisťovať tak budú, s kým sa práve táto osoba dostala do kontaktu a koho teoreticky mohla nakaziť. Úrad verejného zdravotníctva získa od operátora údaje až po podaní riadne odôvodnenej žiadosti, výhodu má v tom, že nemusí mať súhlas súdu, keďže mu toto oprávnenie plynie priamo z nového zákona. 

Vypnutie prístupu k lokalizácii

Ak vás napadla možnosť obísť nový zákon vypnutím lokalizačných služieb vo vašom zariadení a stať sa tak „nesledovateľným“ musíme vás sklamať. Aj napriek tomu, že vám vaše zariadenie povoľuje možnosť vypnúť lokalizačné služby pre väčšinu aplikácií, v prípade mobilných operátorov to nie je možné. Jediným spôsobom, kedy sa o vašej polohe štát nedozvie je teda vtedy, keď so sebou zariadenie nemáte alebo ho máte v letovom režime. V takom prípade však riskujete, že ste sa dostali do blízkosti nakazenej osoby, avšak vzhľadom na to, že tento váš pohyb zaznamenaný nebol, nebudete o tom úradom oboznámený. Takto môžete ďalej nevedomky nakaziť svojich blízkych.

Dôležité je však pripomenúť, že by sa občania nemali vyhýbať zavedeným opatreniam. Koniec koncov vedú práve k našej ochrane. Rovnako sa vyjadrilo aj Slovensko.digital, ako člen poradného orgánu centrálnej koordinačnej autority v IT oblasti, ktorá má koordinovať IT aktivity počas mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie novým koronavírusom COVID-19. Podľa nich tieto opatrenia nie sú zavedené s účelom špehovať občanov, najmä nie ich kontaktov a obsahu ich komunikácie.

Dáta od operátorov a GDPR

K novinke sa nám vyjadril aj právnik a odborník na oblasť GDPR, JUDr. Filip Petrinec, PhD., ktorý do našej redakcie už viackrát prispel článkami z oblasti ochrany osobných údajov.

Akékoľvek úsilie na zmiernenie dopadov pandémie a snaha o koordináciu prijatých opatrení sú vítané. Okrem viacerých právnych otázok, ktoré boli doposiaľ skloňované a vplyvu na súkromie je otázne, aký reálny prínos tento krok prinesie. Táto skutočnosť nie je len otázkou praktickou, ale aj otázku právnou. Konkrétne ide o zodpovedanie toho, či takýto zásah do súkromia je primeraný preukázateľným výsledkom, ktoré sa ním reálne dosiahnu. Ide o tzv. preukázanie proporcionality zásahu do ľudských práv."

Okrem otázky proporcionality nám priblížil aj potencionálnu presnosť lokalizácie a možné problémy s tým spojené, k čomu uviedol:

„Samotná lokalizácia bude pravdepodobne spracúvaná prostredníctvom dát získaných cez tzv. trianguláciu. Teda cez identifikovanie polohy danej osoby prostredníctvom miery intenzity signálu, ktorá sa meria na základe jeho vzdialenosti od danej antény mobilného operátora, ktorá distribuuje signál v danej lokalite. Avšak presnosť takejto lokalizácie je výrazne nižšia ako pri GPS. Presnosť pri triangulacii je uvádzaná až na desiatky metrov, pričom pri GPS sú to len drobné metre.

Uvedené znamená, že využite triangulacie môže de facto prispieť k spochybeniu už spomínaného zachovania proporcionality zásahu do ľudských práv a súkromia. V dôsledku tejto nepresnosti by totiž mohol byť s ochorením danej osoby oboznámený oveľa väčší okruh osôb, ako ten, ktorý s touto osobou skutočne mohol prísť do kontaktu. Doposiaľ tiež nie sú známe ani konkrétne pravidlá resp. metodické pokyny, ktoré by špecifikovali presné okolnosti a spôsob akým sa má pri získavaní a použití dát postupovať."

Od kedy sa začnú údaje zbierať

Schválené znenie zákona bolo odoslané prezidentke SR na podpis, pričom v prípade jeho podpisu nadobudnú všetky nové opatrenia účinnosť dňom zverejnenia zákona v zbierke zákonov. K samotnému zbieraniu a spracúvaniu údajov sa však nepristúpi hneď po zverejnení zákona, ale až po zabezpečení všetkých nevyhnutných tecnických opatrení. V parlamente hovoria o spojazdnení technického riešenia v priebehu budúceho týždňa. To však neznamená, že sa štát nedostane k lokalizačným údajom napríklad z dnešného dňa, keďže uchovávanie týchto údajov u jednotlivých operátorov predstavuje až niekoľko desiatok dní.