Latinské právne výrazy II.

Máme pre vás druhý diel série latinských právnych výrazov, ktoré sa zachovali dodnes. Ide o v praxi bežne využívanú právnu terminológiu, ktorú by každý jeden právnik mal poznať. 

Latinské právne výrazy II.

Ex ante už predom, vopred (opak ex post)

Ex constitutione

z ústavy
Ex nuncod

teraz (napr. účinné)

Ex tunc

už odvtedy (spätná účinnosť právnej úpravy alebo zmluvy)
Ex offo, ex officio

z úradu, z úradnej moci, z úradnej povinnosti

Explicite

so všetkou zreteľnosťou, jasne, zrejme

Expressis verbis

výslovne
Ibidem (ibd., ib., ibid.) na tom istom mieste, tamže, tam tiež
In abstracto vo všeobecnosti
In concreto

konkrétne, na daný prípad vzhliadnuté (opak in abstracto)

In constitutione

v ústave

In dubio pro reo

v pochybnosti (rozhodni) v prospech žalovaného
In fine

na konci, v závere, úhrnom

In medias res

k jadru veci

Inter alia

medzi inými

Ipso facto

samým činom, samým faktom (t. j. právne účinky činu nastupujú samy od seba)
Iura novit curia

„súd pozná právo“, teda právne predpisy nie sú predmetom dokazovania, pretože ich súd musí poznať, dokazovať sa musia len relevantné skutočnosti

Iura quaesita

nadobudnuté práva
Lex superior derogat legi inferiori

vyšší zákon ruší nižší zákon

Mutatis mutandis / m.m.

„po zmene toho, čo treba zmeniť“ (s príslušnými, potrebnými zmenami, po nevyhnutných úpravách, prenesene po odhliadnutí od osobitostí pri porovnávaní)

Ne bis in idem

nie dvakrát v tej istej veci
Nexus

vzťah, spojitosť, súvislosť

Numerus clausus

uzavretý počet, vopred určený počet

Nulla poena sine lege

niet trestu bez zákona (je možné uložiť len trest, ktorý určuje zákon)
Nullum crimen sine lege

žiadny trestný čin bez zákona (trestné je iba to, čo určuje zákon ako trestné)

Obiter dictum

mimochodom (pomimo) povedané, povedané na okraj (časť súdneho rozhodnutia, ktorá uvádza ďalšie argumenty a ktorá nie je autoritatívna, uvádza sa len na dokreslenie a môže mať v prípade, že je súčasťou zrušovacieho rozhodnutia, význam ako vodítko pre ďalšie rozhodovanie subjektu, ktorého rozhodnutie bolo zrušené)

Pacta sunt servanda

dohovory sa majú dodržiavať

Pars pro

toto „časť ako celok“, resp. „časť namiesto celku“ (používa sa ako rečnícka figúra, ktorá dielčie slovo, resp. čiastkový pojem používa na označenie širšieho/všeobecného pojmu)

Per se

sám sebou, samozrejme
Post factum

dodatočne, po udalosti, ktorá sa už stala

Prima facie

na prvý pohľad

Quid pro quo

niečo za niečo

Ratio decidendi

zmysel rozhodovania, odôvodnenie rozhodnutia
Ratione materiae z podstaty predmetnej veci, z dôvodu dotyčnej veci
Referendum abrogativo referendum o zrušení zákonnej úpravy

Res publicae

veci verejné (vo vlastníctve štátu)
Restitutio in integrum navrátenie do predošlého (pôvodného) stavu
Sine qua non (podmienka) bez ktorej nie, conditio sine qua non nevyhnutná podmienka
Ubi ius, ibi remedium

kde (je) právo, tam (je) náprava

Ultra viresnad

možnosti, nad sily (prekročiť právomoci), opak Intra vires

Vice versa

naopak, obrátene

Vigilantibus iura scripta sunt

„práva patria len bdelým“ (pozorným, ostražitým, opatrným, starostlivým), teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv