Latinské právne výrazy, ktoré nesmiete prehliadnúť

Latinčina je popri princípoch a zásadách práva, jedným zo základných pilierov Kontinentálneho právneho systému. Ich pôvod spočíva práve v Rímskom práve, ktoré sa stalo základom pre fungovanie právnych vzťahov v takej podobe, ako ich poznáme dnes. My vám prinášame najčastejšie latinské právne výrazy, ktoré sa zachovali dodnes a mali by ste ich poznať.

Latinské právne výrazy, ktoré nesmiete prehliadnúť
A contrario v protiklade
A fortiori tým viac
A posteriori z neskoršieho, zo skúsenosti
A priori už vopred, z predchádzajúceho
Ab initio od začiatku
Ad absurdum do nezmyselnosti, dokazovať nezmyselnosť
Ad diem do dňa
Ad hoc zatiaľ, k tomuto, len na tento prípad, len na tento účel
Ad litteram doslova
Ad personam so zreteľom na určitú osobu
Ad usum proprium na vlastné použitie
Actio popularis "ľudová žaloba" (žaloba, ktorú môže uplatniť každý občan i bez preukázania právneho záujmu na veci)
Ante pred
Argumentum a contrario dôvodenie (dôkaz) z opaku, opačný záver (jeden z argumentov právnej logiky využívaný v rámci logického výkladu právnych noriem)
Argumentum a maiori ad minus úsudok/dôvodenie od väčšieho k menšiemu (jeden z argumentov právnej logiky využívaný v rámci logického výkladu právnych noriem)
Argumentum a minori ad maius úsudok/dôvodenie od menšieho k väčšiemu (jeden z argumentov právnej logiky využívaný v rámci logického výkladu právnych noriem)
Bona fide v dobrej viere, dobromyseľne
Ceteris paribus za rovnakých okolností, za rovnakých podmienok
De constitutione lata z hľadiska platnej ústavy
De facto skutočne, podľa skutočného stavu
De iure z práva, podľa práva
De lege ferenda z hľadiska budúceho zákona, posudzované z hľadiska požiadavky na zákonodarcu
De lege lata z hľadiska platného zákona
Dies a quoo o do dňa, začiatočná lehota
Dies, ad quem do dňa, končiaca lehota
Dixi et salvavi animam meam

povedal som a (tým) som zachránil svoju dušu

Dominus litis

„pán sporu“ (navrhovateľ ako „pán sporu“ disponuje konaním a jeho predmetom,

a preto procesné oprávnenia, týkajúce sa akejkoľvek dispozície s návrhom prináležia výlučne navrhovateľovi)

E ratione legis zo zmyslu zákona
Eo ipso samo sebou, samozrejme
Errore veritas non amittitur omylom sa na pravde nič nemení