LawstylePredposledný májový týždeň sa pre podaktorých začal v študentskom duchu. V Bratislave sa totižto konal seminár venovaný problematike Vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov v konkurznom a exekučnom konaní.Chceli by ste si vydražiť jedinečné víno od Château Pétrus a Château Lafite alebo ročníkové champagne od Dom Pérignon? Alebo sa chcete pochváliť jedinečnými hodinkami Rolex či Breitling?Obe tieto činnosti sú zamerané na prácu s klientom a komunikáciu za účelom dosiahnuť vyriešenie sporu. Napriek tomu nie vždy je výsledkom ich činnosti spokojnosť strán, či už ide o neúspech v súdnom konaní, alebo nedosiahnutie dohody počas mediácie.Výskum a vývoj patria k prioritám EÚ, vďaka svojej nevyhnutnosti pre dlhodobý udržateľný rozvoj krajín. Empirické výskumy poukazujú na závislosť rastu produktivity od hrubých domácich výdavkov na výskum a vývoj vyjadrených ako percento HDP (napr. Coccia 2009). Lisabonská stratégia EÚ stanovila štátom únie ako cieľ vynaložiť 3 % HDP na výskum a vývoj. Keďže tento cieľ nebol do pôvodného termínu roku 2010 splnený, nová stratégia Európa 2020 ho znovu adoptovala ako jeden z piatich kľúčových cieľov pre EÚ.Podávame Vám krátky komentár k odhadu rastu HDP za tretí štvrťrok tohto roku.Prinášame prehľad najzaujímavejších udalostí posledného týždňa, vrátane pohľadu na novú daňovú prognózu ministerstva financií a ekonomického sentimentu, ktorý v septembri mierne klesol aj na Slovensku.V nej potvrdilo odhad rastu ekonomiky na tento rok na úrovni 2,4 %, odhad na budúci rok ministerstvo znížilo z 3,0 % na 2,6 %. Dôvodom je nižší dopyt zo zahraničia, nižší rast u našich európskych obchodných partnerov.Európska centrálna banka 4. Septembra 2014 prekvapivo znížila úrokové sadzby o 10 bázických bodov. Kľúčová sadzba klesla z 0,15 % na 0,05 %, jednodňová depozitná sadzba klesla na -0,2 % a jednodňová sadzba, za ktorú si môžu finančné inštitúcie na jeden deň vypožičať zdroje, klesla na 0,3 %.Štatistický úrad potvrdil svoj predchádzajúci odhad rastu ekonomiky v 2. štvrťroku na úrovni 2,5 % medziročne. Zverejnená štruktúra ukázala, že ekonomiku stále viac ťahá domáci dopyt, konkrétne spotreba domácností a investície. V rámci investícií stúpla najmä tvorba zásob. Rast vývozov nestačí pokrývať rast dovozov, preto je príspevok zahraničného obchodu k rastu negatívny (pokiaľ vývozy stúpli o 3,4 % r/r, dovozy zrýchlili na 5,5 %).Vláda predstavila návrh rozpočtu na rok 2015 – deficit by mal dosiahnuť 2,5% HDP, blízko tohtoročného plánu na úrovni 2,6 % HDP. Medzi hlavné opatrenia, vďaka ktorým by sa rozpočet mal naplniť, patrí ponechanie DPH na úrovni 20 % (namiesto pôvodne plánovaného poklesu na 19 %), zmeny v pravidlách odpisovania pre daňové účely, kroky na zlepšenie výberu daní a pokračovanie reformy verejnej správy. Na roky 2016 a 2017 plánuje vláda zníženie deficitu na 1,4 % HDP a na 0,4 % HDP.Na Slovensku sa dlhšie diskutuje o odluke cirkví od štátu, resp. o zmene spôsobu financovania cirkví. Samozrejme prvotným impulzom pri rozhodovaní o tak citlivej téme ako je financovanie cirkví a náboženských spoločností, by mala byť verejná diskusia. Článok podrobnejšie rozoberá systémy financovania cirkví v jednotlivých členských štátoch EÚ. Ktorý zo systémov by bolo možné vzhľadom na súčasný právny stav aplikovať na reorganizáciu financovania cirkví a náboženských spoločností v rámci Slovenskej republiky?