LawstyleAkú dĺžku advokátskej praxe koncipientov majú iné členské štáty EÚ a aké sú hlavné argumenty pre jej zmenu?Národnej rade SR bol opäť predložený návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o advokácii. V čom spočíva jeho podstata a aké zmeny by sa podľa predmetného návrhu opozičných poslancov mali zaviesť do právneho poriadku SR?Imanentnou súčasťou jednej zo základných zásad občianskeho práva, a to zásady rovnosti účastníkov občiansko-právnych vzťahov, je v súčasnej dobe potreba ochrany spotrebiteľa ako slabšieho subjektu. Práve z dôvodu ochrany spotrebiteľa bola v roku 2008 zriadená Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Komisia je v zmysle § 26a zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa stálym orgánom, ktorého úlohou je posudzovať podmienky v spotrebiteľských zmluvách a nekalé obchodné praktiky predávajúcich. Ak zistí porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu vo veciach ochrany spotrebiteľa, má právo podať podnet príslušným štátnym orgánom ako aj obrátiť sa na akékoľvek združenie na ochranu spotrebiteľov, ktoré môžu iniciovať súdne alebo správne konania v mene spotrebiteľov. Koná na základe podnetov občanov ako aj z vlastnej iniciatívy. Rozprávali sme sa s JUDr. Ing. Milanom Budjačom, PhD., ktorý je jej predsedom.Štatistický úrad minulý týždeň potvrdil odhad medziročného rastu reálneho HDP pre 4. štvrťrok na úrovni 1,5 %. Tempo rastu HDP tak oproti predchádzajúcemu štvrťroku (+0,9 % r/r) výrazne zrýchlilo. Štatistici rovnako potvrdili aj medzikvartálne tempo rastu 0,4 %.Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality poskytlo správu za rok 2013 o stave programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľudmi. Čo prezradila predmetná správa? Dotýka sa obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania či nútenej práce aj Slovenska? V ktorom kraji je najviac obetí obchodovania s ľuďmi a aký je ich celkový (ne)reálny počet?Európska Komisia predstavila minulý týždeň svoju zimnú ekonomickú prognózu. Komisia očakáva, že ekonomické oživenie v eurozóne bude pokračovať, pričom rozdiely medzi jednotlivými štátmi by sa mali znížiť. Zvýšiť by sa mala ako domáca spotreba tak aj investície – čo by malo znížiť závislosť hospodárskeho rastu na zahraničnom dopyteAgentúra Fitch minulý týždeň potvrdila rating Slovenskej republiky na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Silnými stránkami Slovenska sú podľa agentúry najmä očakávania relatívne vysokého ekonomického rastu na tento rok, silný bankový sektor a nízke zadĺženie súkromnej sféry. Naopak, najväčším problémom zostáva dlhodobo vysoká nezamestnanosť. Fitch tak aj naďalej hodnotí Slovensko o stupeň vyššie než Standard&Poor’s a Moody’s.Miera nezamestnanosti na Slovensku podľa ÚPSVaR v januári mierne vzrástla z decembrových 13,5 % na 13,6 %. Rast bol však zapríčinený najmä sezónnymi faktormi (vrátane chladnejšieho počasia v januári). Po sezónnom očistení nezamestnanosť klesla z 13,4 % na 13,2 %. Postupný pokles nezamestnanosti z konca roka 2013 tak pokračuje aj začiatkom tohto roka.Udalosti na Ukrajine z posledných týždňov, ktoré vyvrcholili odvolaním prezidenta Viktora Janukovyča, si zaslúžia pozornosť nielen z politického, ale aj ekonomického pohľadu. Takmer 50 miliónová krajina je totiž dôležitá aj pre Slovensko.Spotrebiteľské ceny na Slovensku v januári zaznamenali ďalší pokles a dosiahli úroveň 0,0 % r/ r. Inflácia je tak najnižšia od roku 2009. Výsledok bol v súlade s našimi očakávaniami ako aj očakávaniami trhu nakoľko inflácia spomalila najmä pre pokles regulovaných cien elektriny. Na druhú stranu, ceny potravín sa mierne zvýšili v dôsledku sezónnosti. Medzimesačne spotrebiteľské ceny vzrástli o 0,2 %. Očakávame, že inflácia zostane aj v najbližších mesiacoch nízka a do polovice roka by sa mohla pohybovať pod jedným percentom. Následne by rast cien mal postupne zrýchliť. Inflácia by tak tento rok mohla dosiahnuť 1,3 %.Podľa predbežného odhadu Štatistického úradu slovenská ekonomika vo 4. štvrťroku rástla 1,5 % medziročne, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu kvartálu (0,9 %) výrazné zrýchlenie. Výsledok tak prekonal náš odhad ako aj odhad trhu (zhodne 1,1 %). Za celý rok 2013 tak HDP rástol tempom 0,9 % r/r.